I. CELE

 1. Popularyzacja sportów siłowych wśród mieszkańców Polski.
 2. Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników oraz klubów XV Ogólnopolskich Mistrzostw Małopolskiego TKKF w wyciskaniu leżąc klasycznym i w III trójboju siłowym klasycznym.

II. ORGANIZATORZY

 1. Małopolski TKKF Zarząd Wojewódzki w Krakowie.
 2. Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie.
 3. Ognisko TKKF „Azory” Kraków.
 4. WILD POWER

III. PARTNERZY I SPONSORZY

 1. Województwo Małopolskie.
 2. Gmina Miejska Kraków.
 3. Gmina Zielonki.

IV . WSPARCIE MEDIALNE

 1. Polska Gazeta Krakowska.
 2. Dziennik Polski.
 3. Kurier Małopolski TKKF

V. TERMIN I MIEJSCE

 1. Termin zawodów: 9 września 2017 ( sobota )
 2. Miejsce startu: Hala Sportowa – Centrum Promocji i Rekreacji w Zielonkach, ul. Ks. Michalika 2
 3. Termin zgłoszeń: Zgłoszenia pisemne z podaniem kat. wiekowej i wagowej należy kierować do dnia 7.09.2017 adres: tkkf@tkkf.com

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA

 1. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy, reprezentanci klubów sportowych -członków PZKFiTS, po okazaniu podczas weryfikacji na wadze, ważnej licencji zawodnika PZKFiTS lub przedłożeniu kompletnego wniosku o wydanie licencji potwierdzonego przez klub oraz zawodnicy i członkowie TKKF Azory Kraków i kandydaci na członków.

Wniosek o przyznanie licencji zawodnika jest do pobrania na witrynie PZKFiTS pod adresem: http://pzkfits.pl/do-pobrania/

 1. Opłacone wpisowe:

a/ Trójbój Siłowy Klasycznym w wysokości 50 zł.

Zgłoszenia po terminie 100 zł.

Po opłaceniu dodatkowego wpisowego w wysokości 30 zł istnieje możliwość klasyfikowania zawodnika w kolejnej kategorii wiekowej.

b/ Wyciskanie Sztangi Klasycznym w wysokości 50 zł.

Zgłoszenia po terminie 100 zł.

Po opłaceniu dodatkowego wpisowego w wysokości 30 zł istnieje możliwość klasyfikowania zawodnika w kolejnej kategorii wiekowej.

Uwaga:

Zawodnik ma prawo wystartować w kategorii wiekowej wynikającej przedziału wiekowego oraz w kategorii seniora (zawodnik może być sklasyfikowany co najwyżej w dwóch kategoriach wiekowych).

 1. Okazanie podczas weryfikacji na wadze ważnych, indywidualnych badań lekarskich.
 2. Zawodniczki i zawodnicy, którzy wyrażą zgodę i wniosą opłatę za zawody w wyciskaniu leżąc mogą mieć zaliczony wynik z Trójboju Siłowego Klasycznego.

UWAGA:

Obowiązują wyłącznie indywidualne badania lekarskie; nie będą honorowane zbiorowe badania lekarskie, wydane dla dwóch lub więcej osób, a osoby legitymujące się zbiorowymi badaniami nie będą dopuszczone do zawodów.

VII. KLASYFIKACJA

Klasyfikacja indywidualna w wyciskaniu leżąc klasycznym zostanie przeprowadzona w następujących kategoriach :

 1. Juniorki 14 – 18 lat open według formuły Wilks’a
 2. Juniorki 19 – 23 lat open według formuły Wilks’a,
 3. Seniorki open według formuły Wilks’a,
 4. Juniorzy 14 – 18 lat open według formuły Wilks’a,
 5. Juniorzy 19 – 23 lat open według formuły Wilks’a
 6. Seniorzy w kat. 74, 93 i +93 według formuły Wilks’a
 7. Weterani I gr. (40 – 49) lat open według formuły Wilks’a
 8. Weterani II gr. (50 – 59) lat open według formuły Wilks’a
 9. Weterani III gr. (60 – +60) lat open według formuły Wilks’a.

Klasyfikacja indywidualna w trójboju siłowym klasycznym zostanie przeprowadzona w następujących kategoriach :

 1. Juniorki 14-18 lat open według formuły Wilks’a
 2. Juniorki 19-23 lat open według formuły Wilks’a,
 3. Seniorki open według formuły Wilks’a,
 4. Juniorzy 14-18 lat open według formuły Wilks’a,
 5. Juniorzy 19-23 lat open według formuły Wilks’a,
 6. Seniorzy w kat open według formuły Wilks’a –
 7. Weterani I gr. (40 – 49) lat open według formuły Wilks’a Weterani II gr. (50 – 59) lat open według formuły Wilks’a
 8. Weterani III gr. (60 – +60) lat lat open według formuły Wilks’a.

VIII. NAGRODY

 1. Trzy pierwsze miejsca w każdej wyszczególnionej kategorii zostaną nagrodzone medalami.
 2. Zwycięzcy kategorii otrzymają puchary.
 3. Nagroda rzeczowa dla najmłodszego i najstarszego zawodnika.
 4. Wszyscy sklasyfikowani zawodnicy otrzymają dyplomy potwierdzające uzyskane miejsce a osoby nie sklasyfikowane dyplomy uczestnictwa.
 5. Nagrody rzeczowe w zależności od pozyskanych sponsorów: trzy pierwsze miejsca w postaci odżywek i suplementów wg. klasyfikacji indywidualnej pkt. VII.
 6. Nagrody dla zawodnika za najwyższy wynik w kg i punktów Wilks’a.

IX. INFORMACJE

 1. Adres do korespondencji:

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF Kraków , ul. Lenartowicza 14 tel/fax 12-633­26-62 w godz.8.30 – 16.00 (poniedziałek-piątek) e-mail: tkkf@tkkf.com

 1. Rezerwację miejsc we wskazanych hotelach zawodnicy dokonują na własny koszt.
 2. Wyżywienie – na miejscu zawodów będzie catering, z którego zawodnicy będą mogli korzystać na własny koszt.
 3. Degustacja odżywek, upominki dla kibiców, konsultacje suplementacyjne i żywieniowe

X. PROGRAM ZAWODÓW

 1. Program ramowy :

9 września 2017 r – TRÓJBÓJ SIŁOWY KLASYCZNY i WYCISKANIE LEŻĄC KLASYCZNE

– godz. 7:30 – 8:30   Rejestracja zawodników , dokonywanie wpłat.

– godz. 8:00 – 9:30   Waga wszystkich zawodniczek a następnie zawodników.

– godz. 9:35 Zbiórka zawodników w hali sportowej.

– godz. 9:40 Otwarcie imprezy.

– godz.10:00 Start I grupy zawodniczek, ( grupy zostaną ustalone po zamknięciu

listy zgłoszeń)

 1. Program szczegółowy, minutowy zostanie ogłoszony po zamknięciu listy zgłoszeń.
 2. W przypadku potrzeby odprawy technicznej, prawo uczestnictwa mają przedstawiciele Organizatora, przedstawiciele PZKFiTS, kierownicy ekip lub zawodniczki i zawodnicy będący reprezentantami swojego klubu sportowego (po jednej osobie).

XI. REGULAMIN ZAWODÓW I PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE

 1. Na zawodach obowiązują przepisy i procedury IPF i PZKFiTS.
 2. Komisję sędziowską powołuje PZKFiTS w porozumieniu z organizatorem.
 3. Wpłaty wpisowego można dokonać na konto Małopolskiego TKKF Nr 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001 do dnia 7 września 2017 lub w dniu imprezy (9.09.2017) w biurze zawodów, przed wejściem na wagę.

Dowód wpłaty będzie podstawą do wyrażenia zgody do wejścia na wagę.

 1. Na zawodach nie będzie możliwości dokonania opłat za licencję PZKFiTS. Opłaty należy uiścić bezpośrednio na konto PZKFiTS.
 1. Uczestników obowiązuje strój zgodnie z przepisami PZKFITS.
 1. Uczestników turniejów obowiązują zasady „fair play”
 1. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas zawodów.
 1. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego komunikatu (regulaminu), ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.
 1. Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z komunikatem (regulaminem).
 1. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawna za wszystkie szkody wyrządzone z własnej winy.
 1. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
 1. Uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy komunikat (regulamin) turnieju oraz poniższą klauzulę:

* zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moja osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet.

* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku i mojego głosu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 i Art. 81 Ust. Pr. Aut)

 1. Wszelkie sprawy sporne nie objęte komunikatem rozstrzygać będzie przedstawiciel PZKFiTS, Organizator oraz Sędzia Główny.
 1. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Komunikatu.
 1. Niniejszy Komunikat oraz bieżące informacje i wyniki Mistrzostw będą dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com oraz PZKFiTS www.pzkfits.pl

16. Niniejsze informacje podlegają szczegółowym definicjom, regulacjom i przepisom zawartym w „Regulaminie wzorcowym zawodów” dostępnym na witrynie internetowej PZKFiTS pod adresem: www.pzkfits.pl/komunikaty/2012/regulamin zawodów ts. pdf

Karta zgłoszenia TSK – xls
Karta zgłoszenia WLK – xls