Statut

STATUT Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej

Spis treści

Rozdział 1. Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

Rozdział 2. Cele działania i sposoby ich realizacji

Rozdział 3. Członkowie, ich prawa i obowiązki

A . Członkowie zwyczajni bezpośredni

B. Członkowie zwyczajni pośredni

C. Członkowie nadzwyczajni

D. Nabycie członkostwa

E. Utrata członkostwa

Rozdział 4. Wyróżnienia , kary i sankcje organizacyjne

Rozdział 5. Władze

A. Postanowienia ogólne

B. Zjazd Delegatów

C. Zarząd Wojewódzki

D. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego

E. Wojewódzka Komisja Rewizyjna

Rozdział 6. Reprezentacja

Rozdział 7. Majątek

Rozdział 8. Zmiana statutu

Rozdział 9. Rozwiązanie Małopolskiego TKKF

Rozdział 10. Postanowienie końcowe

 

===========================================================

 

Rozdział 1.

Nazwa, teren działania, siedziba i charakter prawny

§1

Wojewódzki związek stowarzyszeń kultury fizycznej działający na podstawie niniejszego statutu nosi nazwę „MALOPOLSKIE TOWARZYSTWO KRZEWIENIA KULTURY FIZYCZNEJ” i jest dalej zwany „Małopolskim TKKF”.

§2

Małopolskie TKKF działa na terenie województwa małopolskiego, a siedzibą jego władz jest Kraków.

§3

Małopolskie TKKF jest organizacją dobrowolną, samorządną, trwałą, posiadającą, osobowość prawną, działającą na podstawie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach, ustawy o kulturze fizycznej oraz niniejszego statutu.

§4

1.Małopolskie TKKF jest członkiem zwyczajnym – bezpośrednim Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej – związku osób prawnych w Warszawie,zwanego dalej „Związkiem” i prowadzi swoją działalność zgodnie z postanowieniami statutu i uchwałami władz Związku.

2. Małopolskie TKKF może być także członkiem innych krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub pokrewnym zakresie działania.

§5

1. Małopolskie TKKF używa godła, flagi i barw Związku.

2. Małopolskie TKKF używa pieczęci, odznak I znaków organizacyjnych z zachowaniem obowiązujących w tym zakresie przepisów.

3. Małopolskie TKKF może używać własnego godła oraz posiadać własny sztandar.

Rozdział 2.

Cele działania i sposoby ich realizacji

§6

Celem Małopolskiego TKKF jest:

1) działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej,

2) mobilizowanie społeczeństwa województwa małopolskiego do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej, w szczególności przez osoby starsze, młodzież i dzieci,

3) krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród osób sprawnych i niepełnosprawnych,

4) kształtowanie wśród osób fizycznych zrzeszonych w organizacjach Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej patriotyzmu walorów moralnych, dyscypliny I solidarności oraz sumiennego wypełniania obowiązków społecznych I obywatelskich,

5) promowanie I organizowanie wolontariatu oraz działalności pożytku publicznego.

§7

1. Małopolskie TKKF realizuje swoje cele poprzez:

1) współdziałanie w realizacji państwowego oraz samorządowego programu upowszechniania kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej, inicjowanie i wspomaganie działań mających na celu tworzenie dogodnych warunków do uczestnictwa w kulturze fizycznej oraz wszelkich formach aktywnego wypoczynku, a także inicjowanie nowych form działalności programowej i organizacyjnej członków Małopolskiego TKKF,

2) organizowanie i prowadzenie szkolenia organizatorów, instruktorów i sędziów dla potrzeb rekreacji ruchowej,

3) organizowanie i prowadzenie poradnictwa w zakresie kultury fizycznej i rekreacji ruchowej dla instytucji, organizacji i osób indywidualnych,

4) organizowanie konferencji, seminariów oraz inicjowanie i wspomaganie prac naukowo-badawczych w powyższym zakresie,

5) koordynowanie i wspomaganie działalności zrzeszonych członków, udzielanie im pomocy organizacyjnej i programowej, a także w miarę możliwości finansowej,

6) propagowanie uprawiania kultury fizycznej w formach zespołowych i indywidualnych, a także innych form aktywnego wypoczynku,

7) organizowanie specjalistycznych zespołów ćwiczebnych, zlotów, festynów, konkursów oraz masowych imprez o charakterze sportowo-rekreacyjnym,

8) prowadzenie własnej działalności wydawniczej oraz inicjowanie i popieranie prac naukowo-badawczych w zakresie masowej kultury fizycznej,

9) informowanie o działalności swojej i zrzeszonych członków, współpracując w tym zakresie z prasą, radiem i telewizją,

10) pozyskiwanie sponsorów dla realizacji celów statutowych swoich i zrzeszonych członków,

II) współpracę z krajowymi i zagranicznymi specjalistycznymi organizacjami kultury fizycznej i rekreacji,

12) realizowanie zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także innej sfery działań publicznych związanych z realizacją celów statutowych,

2. Dla realizacji swoich celów Małopolskie TKKF może:

1) posiadać i prowadzić ośrodki metodyczno-szkoleniowe, rekreacyjno-sportowe, turystyczne i wypoczynkowe oraz wypożyczalnie sprzętu sportowo-turystycznego, a także prowadzić związaną, z nimi działalność usługową,

2) prowadzić inną działalność gospodarczą według ogólnych zasad określonych w odrębnych przepisach, przeznaczając dochód z tej działalności na realizację celów statutowych.

§8

1. Małopolskie TKKF realizując cele statutowe może współdziałać z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego, związkami zawodowymi oraz innymi organizacjami i instytucjami, w zakresie

1) kultury fizycznej i sportu,

2) ochrony i promocji zdrowia,

3) wypoczynku dzieci i młodzieży,

4) rozwoju fizycznego osób niepełnosprawnych,

5) promocji i organizacji wolontariatu.

2. W ramach współdziałania, o którym mowa w ust. 1, Małopolskie TKKF może przyjmować do wykonania zadania zlecone.

Rozdział 3.

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§9

Małopolskie TKKF zrzesza:

1) członków zwyczajnych bezpośrednich,

2) członków zwyczajnych pośrednich,

3) członków nadzwyczajnych.

A. Członkowie zwyczajni bezpośredni

§10

Członkami zwyczajnymi bezpośrednimi mogą być:

1) działające na terenie województwa małopolskiego powiatowe, miejskie, gminne i dzielnicowe związki Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej,

2) działające na terenie województwa małopolskiego i posiadające osobowość prawną ogniska i kluby Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej niezrzeszone w związkach wymienionych w pkt 1,

3) inne osoby prawne niemające celów zarobkowych, współpracujące z Małopolskim TKKF w realizacji jego zadań statutowych.

§11

1. Członkowie zwyczajni bezpośredni mają prawo:

1) uczestniczyć poprzez swoich delegatów w Zjeździe Delegatów Małopolskiego TKKF z głosem stanowiącym oraz czynnym i biernym prawem wyborczym,

2) wpływać na kształt i zakres działalności Małopolskiego TKKF oraz zgłaszać wnioski i postulaty do jego władz,

3) domagać się skutecznego reprezentowania ich interesów wobec władz administracji państwowej i samorządu terytorialnego oraz wobec wszelkich organizacji i instytucji w celu umożliwienia realizacji statutowych celów i zadań,

4) otrzymywać od władz Małopolskiego TKKF pomoc w realizacji zadań statutowych: programowych, organizacyjnych, szkoleniowych, a w miarę możliwości także finansowych,

5) brać czynny udział we wszystkich przedsięwzięciach wspólnych organizowanych przez Małopolskie TKKF oraz korzystać z wszelkich urządzeń na zasadach określonych przez jego władze,

6) korzystać z innych przywilejów wynikających ze statutu i działalności Małopolskiego TKKF.

2. Członkowie zwyczajni bezpośredni wymienieni w § 10 pkt. 1 i 2 mają ponadto prawo używać nazwy „Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej” oraz posługiwać się jego godłem i barwami.

3. Do obowiązków członków zwyczajnych bezpośrednich należy:

1) przestrzeganie postanowień statutu Małopolskiego TKKF oraz uchwał jego władz,

2) regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Małopolskiego TKKF,

3) branie czynnego udziału w działalności Małopolskiego TKKF oraz organizowanych wspólnych przedsięwzięciach.

B. Członkowie zwyczajni pośredni

§12

1. Członkami zwyczajnymi pośrednimi są posiadające osobowość prawną ogniska, kluby i inne organizacje Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej zrzeszone u członków zwyczajnych bezpośrednich wymienionych w § 10 pkt. 1.

2. Członkom zwyczajnym pośrednim przysługują uprawnienia członków zwyczajnych bezpośrednich, z wyjątkiem prawa uczestniczenia w Zjeździe Delegatów z głosem stanowiącym i czynnym prawem wyborczym.

3. Do obowiązków członków zwyczajnych pośrednich należy:

1) przestrzeganie postanowień statutu Małopolskiego TKKF oraz uchwał jego władz,

2) branie czynnego udziału w działalności Małopolskiego TKKF oraz organizowanych wspólnych przedsięwzięciach.

C. Członkowie nadzwyczajni

§13

1. Członkami nadzwyczajnymi mogą być osoby prawne i fizyczne oraz ogniska regulaminowe TKKF działające jako stowarzyszenia zwykłe, zainteresowane współdziałaniem w rozwoju kultury fizycznej, rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej lub wspierające materialnie działalność Małopolskiego TKKF.

2. Członkowie nadzwyczajni mają prawo:

1) uczestniczyć w Zjeździe Delegatów Małopolskiego TKKF z głosem doradczym oraz biernym prawem wyborczym, z tym ze osoby prawne i ogniska regulaminowe TKKF realizują to uprawnienie poprzez ustanowionych w tym celu przedstawicieli,

2) zgłaszać wnioski i postulaty do władz Małopolskiego TKKF,

3) korzystać z innych uprawnień nadanych przez władze Małopolskiego TKKF.

3. Do obowiązków członków nadzwyczajnych należy:

1) udzielanie pomocy Małopolskiemu TKKF w realizacji jego zadań statutowych,

2) regularne opłacanie składek członkowskich na rzecz Małopolskiego TKKF,

3) przestrzeganie postanowień statutu Małopolskiego TKKF.

D. Nabycie członkostwa

§14

1. Ubiegający się o przyjęcie w poczet członków zwyczajnych bezpośrednich lub członków nadzwyczajnych jest obowiązany złożyć pisemną deklarację przystąpienia do Małopolskiego TKKF, a po nabyciu członkostwa wpłacić wpisowe w wysokości ustalonej przez Zarząd Wojewódzki.

2. Przyjęcia w poczet członków dokonuje Prezydium Zarządu Wojewódzkiego w drodze uchwały po stwierdzeniu, ze ubiegający się o członkostwo odpowiada wymaganiom statutu.

3. Od uchwały Prezydium Zarządu Wojewódzkiego odmawiającej przyjęcia w poczet członków przysługuje odwołanie do Zarządu Wojewódzkiego. Odwołanie powinno być wniesione w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o uchwale odmawiającej przyjęcia. Odwołanie wniesione po tym terminie pozostawia się bez rozpoznania. Decyzja Zarządu Wojewódzkiego jest ostateczna.

§15

Nabycie członkostwa zwyczajnego pośredniego następuje samoczynnie — z chwilą nabycia w Małopolskim TKKF członkostwa zwyczajnego bezpośredniego przez związek wymieniony
w § 10 pkt. 1, w którym członek zwyczajny pośredni jest zrzeszony.

E. Utrata członkostwa

§16

1. Utrata członkostwa zwyczajnego bezpośredniego oraz członkostwa nadzwyczajnego następuje na skutek:

1) pisemnej rezygnacji z członkostwa — z chwilą doręczenia Zarządowi Wojewódzkiemu stosownego oświadczenia,

2) wykreślenia z rejestru członków wobec niepłacenia składek członkowskich za dwa okresy roczne, bądź zaprzestania działalności statutowej,

3) wykluczenia członka za nieprzestrzeganie postanowień statutu, uchwał władz Małopolskiego TKKF lub działania na jego szkodę,

4) utraty przez członka osobowości prawnej — z chwilą wykreślenia z właściwego rejestru sądowego.

2. Poza wypadkami wymienionymi w ust. 1, utrata członkostwa zwyczajnego bezpośredniego następuje także — samoczynnie, w razie nabycia przez ognisko, klub lub inną organizację Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej członkostwa w związku wymienionym w § 10 pkt. 1.

3. Utrata członkostwa zwyczajnego pośredniego następuje samoczynnie — z chwilą utraty członkostwa w Małopolskim TKKF przez związek wymieniony w § 10 pkt. 1, w którym członek zwyczajny pośredni jest zrzeszony.

§17

1. Uchwałę o wykreśleniu lub wykluczeniu podejmuje Zarząd Wojewódzki. Przed podjęciem uchwały. Zarząd Wojewódzki powinien umożliwić członkowi złożenie pisemnych lub ustnych wyjaśnień.

2. O posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego na którym ma być podjęta uchwała o wykreśleniu lub wykluczeniu członek powinien być powiadomiony pisemnie na 7 dni wcześniej.

3. Uchwała o wykreśleniu lub wykluczeniu staje sic skuteczna z chwilą jej podjęcia.

§18

1. O uchwale o wykreśleniu lub wykluczeniu zawiadamia się byłego członka pisemnie w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały.

2. Od uchwały o wykreśleniu lub wykluczeniu były członek może odwołać się do Zjazdu Delegatów w ciągu 30 dni od daty doręczenia mu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, uczestniczyć w Zjeździe w czasie rozpatrywania tego odwołania, popierać je i składać wyjaśnienia.

3. Do czasu rozpatrzenia odwołania, odwołujący się nie korzysta z praw i nie wykonuje obowiązków statutowych członka.

§19

Osoba prawna, która utraciła członkostwo, traci prawo do korzystania z nazwy ,,Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej” oraz jego godła, flagi i innych symboli organizacyjnych.


§ 20

1. Członek Małopolskiego TKKF, który zaniechał czynnego udziału w realizacji zadań i celów Małopolskiego TKKF lub dopuścił się innego naruszenia postanowień statutu, uchwał lub decyzji władz Małopolskiego TKKF, może być zawieszony w prawach członkowskich na okres do jednego roku.

2. Zawieszenie w prawach członkowskich polega na okresowym pozbawieniu członka uprawnień statutowych.

3. Uchwałę o zawieszeniu w prawach członkowskich podejmuje Prezydium Zarządu Wojewódzkiego.

4. O uchwale o zawieszeniu w prawach członkowskich zawiadamia się członka pisemnie w ciągu 14 dni od dnia podjęcia uchwały.

5. Od uchwały o zawieszeniu w prawach członkowskich członek może odwołać się do Zarządu Wojewódzkiego w ciągu 14 dni od daty doręczenia mu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4, uczestniczyć w posiedzeniu Zarządu Wojewódzkiego w czasie rozpatrywania tego odwołania i składać wyjaśnienia.

Rozdział 4.

Wyróżnienia, kary i sankcje organizacyjne

§ 21

1. Osoby fizyczne i prawne wyróżniające się w działalności lub pracy na rzecz Małopolskiego TKKF mogą być wyróżnione:

1) dyplomem,

2) nagrodą,

3) odznaczeniem honorowym.

2. Za szczególne zasługi w realizacji statutowych zadań Małopolskiego TKKF osoby fizyczne i prawne mogą być wyróżnione godnością Członka Honorowego, a osoby fizyczne ponadto tytułem Prezesa Honorowego. Osoby te korzystają z praw przysługujących członkom nadzwyczajnym.

3. Wyróżnienia, o których mowa w ust. 1, nadaje Zarząd Wojewódzki, a godność Członka Honorowego i tytuł Prezesa Honorowego — Zjazd Delegatów na wniosek Zarządu Wojewódzkiego.

4. Zasady i tryb przyznawania wyróżnień określają regulaminy uchwalane przez Zarząd Wojewódzki.

§ 22

1. Za nieprzestrzeganie norm wewnętrznych Małopolskiego TKKF, naruszanie zasad współżycia społecznego lub działanie na szkodę Małopolskiego TKKF, wobec członków jego władz, mogą być stosowane kary w postaci:

1) upomnienia,

2) nagany,

3) odwołania ze składu władz.

2. Do stosowania kar uprawniona jest każda władza wobec swoich członków.

3. Zasady i tryb stosowania kar wymienionych w ust. 1 pkt. 1 i 2 określa regulamin uchwalony przez Zarząd Wojewódzki, a w odniesieniu do kary wymienionej w ust. 1 pkt. 3 — postano­wienia § 27.

§ 23

1. W razie naruszenia przez członka zwyczajnego bezpośredniego, członka pośredniego lub członka nadzwyczajnego postanowień statutu Małopolskiego TKKF, uchwał jego władz lub obowiązujących przepisów prawa, Zarząd Wojewódzki może:

1) zwrócić uwagę na dostrzeżone uchybienia i domagać się ich usunięcia w określonym terminie,

2) żądać uchylenia uchwały niezgodnej z prawem,

3) żądać odwołania osoby pełniącej funkcje we władzach członka zwyczajnego bezpośredniego lub członka pośredniego, odpowiedzialnej za wykonanie uchwały niezgodnej z prawem, ze składu tych władz,

4) podjąć uchwałę o wykluczeniu członka z Małopolskiego TKKF.

2. W szczególnych wypadkach Zarząd Wojewódzki może ponadto wystąpić do organu nadzorującego członka o zastosowanie wobec niego sankcji określonych w ustawie — Prawo o stowarzyszeniach I ustawie o kulturze fizycznej.

Rozdział 5.

Władze

§ 24

Władzami Małopolskiego TKKF są:

I) Zjazd Delegatów, zwany dalej również „Zjazdem”,

2) Zarząd Wojewódzki, zwany dalej również „Zarządem”,

3) Prezydium Zarządu Wojewódzkiego, zwane dalej również „Prezydium Zarządu”,

4) Wojewódzka Komisja Rewizyjna, zwana dalej również „Komisją Rewizyjną”.

A. Postanowienia ogólne

 

§ 25

1. Władze, których wyboru dokonuje Zjazd, są wybierane lub odwoływane w głosowaniu jawnym lub tajnym, stosownie do uchwały Zjazdu.

2. Nie można łączyć członkostwa w Zarządzie z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.

3. W skład Zarządu Wojewódzkiego nie może wchodzić osoba:

1) pozostająca z członkiem Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2) zatrudniona w Małopolskim TKKF,

3) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

4. W skład Wojewódzkiej Komisji Rewizyjnej nie może wchodzić osoba:

1) pozostająca z członkiem Zarządu Wojewódzkiego w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości z tytułu zatrudnienia,

2) zatrudniona w Małopolskim TKKF,

3) skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej.

5. Członkowie władz, z wyjątkiem urzędujących członków Zarządu, pełnią swoje funkcje honorowo.

6. Członek Zarządu, który nie otrzymał absolutorium, nie może kandydować do władz w następnej kadencji.

§ 26

1.Kadencja władz trwa 4 lata. Rozpoczyna się ona z dniem wyboru, a
kończy z chwilą, dokonania wyboru nowych władz na następnym Zwyczajnym Zjeździe.

2.Przed upływem kadencji mandat członka władz wygasa w razie:

1) zrzeczenia się mandatu — z chwilą złożenia stosownego oświadczenia,

2) utraty członkostwa w organizacji, z ramienia której otrzymał mandat — z
chwilą utraty tego członkostwa,

3) odwołania ze składu władz większością , 2/3 głosów — z chwilą podjęcia uchwały o odwołaniu,

4) utraty praw obywatelskich — z chwilą uprawomocnienia się takiego
orzeczenia,

5) zgonu.

§ 27

1. Członek władz może być odwołany ze składu władz, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie z postanowieniami statutu.

2. Uchwałę o odwołaniu ze składu władz może podjąć Zjazd, a także inna władza w stosunku do swojego członka, większością 2/3 głosów. Uchwala taka wywołuje skutek z chwilą jej podjęcia.

§ 28

1. W razie wygaśnięcia mandatu członka władz przed upływem kadencji, na jego miejsce do końca kadencji wchodzi kandydat, który w ostatnich wyborach do tych władz otrzymał ko­Iejno największą liczbę głosów, a przy równej liczbie głosów — kandydat wyłoniony w drodze losowania.

2. W razie wyczerpania listy kandydatów, o których mowa w ust. 1, władze mogą dokooptować do swego składu inne osoby, z tym ze Iiczba członków władz pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/3 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 29

1. O iIe statut nie stanowi inaczej, uchwały władz są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby osób uprawnionych do głosowania.

2. Uchwały podejmowane są w drodze głosowania jawnego, chyba ze uprawnieni do głosowania podejmą uchwałę o głosowaniu tajnym.

B. Zjazd Delegatów

§ 30

1. Zjazd jest najwyższą władzą Małopolskiego TKKF i może być zwyczajny lub nadzwyczajny.

2. Do wyłącznej kompetencji Zjazdu należy:

1) ustalenie — w granicach określonych w § 36 ust. 1 i § 39 ust. 1 —
liczby członków Za­rządu i Komisji Rewizyjnej oraz wybór i
odwoływanie tych władz,

2) uchwalanie kierunków i programu działania Małopolskiego TKKF,

3) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności Zarządu i Komisji Rewizyjnej,

4) udzielanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium ustępującemu Zarządowi,

5) rozpatrywanie odwołań członków od decyzji Zarządu w sprawach członkowskich,

6) rozpatrywanie wniosków zgłoszonych przez delegatów i władze Małopolskiego TKKF,

7) wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej,

8) nadawanie na wniosek Zarządu godności Członka Honorowego oraz tytułu Prezesa Honorowego,

9) uchwalanie zmian statutu,

10) ustalenie godła i barw Małopolskiego TKKF,

11) podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Małopolskiego TKKF i przeznaczeniu jego majątku.

§ 31

1. Zwyczajny Zjazd, jako zjazd sprawozdawczo-wyborczy, zwoływany jest przez Zarząd raz na cztery lata.

2. Nadzwyczajny Zjazd zwołuje Zarząd:

1) jeżeli obowiązek zwołania go wynika z uchwały poprzedniego Zjazdu,

2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,

3) na żądanie zgłoszone przez co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków
zwyczajnych bezpośrednich,

4) z własnej inicjatywy.

3. Nadzwyczajny Zjazd Zarząd jest obowiązany zwołać w ciągu trzech miesięcy od daty złożenia żądania, o którym mowa w ust. 2 pkt 2 i 3 i może on obradować wyłącznie nad sprawami, dla których został zwołany.

4. Delegaci wybrani na ostatni Zwyczajny Zjazd zachowują, swój mandat na Nadzwyczajny Zjazd, o ile nie zostaną, wybrani — według zasad określonych przez Zarząd Wojewódzki — nowi delegaci.

§ 32

1. O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Zarząd zawiadamia członków zwyczajnych bezpośrednich i członków nadzwyczajnych co najmniej miesiąc przed terminem Zjazdu.

2. Zjazd obraduje tylko nad sprawami ujętymi w porządku obrad i tylko w tych sprawach może podejmować uchwały.

3. Na żądanie Komisji Rewizyjnej lub co najmniej 1/3 liczby członków zwyczajnych bezpośrednich złożone nie później niż na dwa tygodnie przed ustalonym terminem Zjazdu, Zarząd jest obowiązany uzupełnić ustalony wcześniej porządek obrad oraz niezwłocznie powiadomić o tym członków zwyczajnych bezpośrednich i członków nadzwyczajnych.

§ 33

1. Zjazd obraduje na podstawie każdorazowo przez siebie uchwalonego regulaminu, którego projekt przedstawia Zarząd.

2. Zjazd jest zdolny do podejmowania ważnych uchwał: w pierwszym terminie — w obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych do glosowania, a w drugim terminie podanym w zawiadomieniu o zwołaniu Zjazdu — bez względu na liczbę uprawnionych do glosowania.

§ 34

1. W Zjeździe biorą, udział z głosem stanowiącym oraz czynnymi i biernym prawem wyborczym delegaci wybrani przez członków zwyczajnych bezpośrednich.

2. Każdy delegat ma jeden glos.

3. Mandaty delegatów wygasają, z dniem wyboru nowych delegatów.

4. Przed każdym Zwyczajnym Zjazdem Zarząd ustala zasady przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej, w szczególności zasady wyboru delegatów i klucz podziału mandatów.

§ 35

1.W Zjeździe mogą brać udział z głosem doradczym I biernym prawem
wyborczym:

1) członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej, którzy nie zostali wybrani
delegatami,

2) członkowie nadzwyczajni,

3) osoby fizyczne posiadające godność Członka Honorowego lub tytuł
Prezesa Honorowego,

4) działacze-członkowie TKKF nie będący delegatami, zaproszeni na
Zjazd przez Zarząd Wojewódzki.

2. W Zjeździe mogą brać udział z głosem doradczym:

1) przedstawiciele organu nadzorującego,

2) przedstawiciele Zarządu Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej
Związku

3) przedstawiciele osób prawnych posiadających godność Członka
Honorowego

4) inne osoby zaproszone przez Zarząd Wojewódzki

C. Zarząd Wojewódzki

§ 36

1. Zarząd składa się z 17—29 członków wybranych przez Zjazd.

2. Zarząd kieruje całokształtem działalności Małopolskiego TKKF w okresach między Zjazdami i za wyniki swojej pracy odpowiada przed Zjazdem.

3. Do kompetencji Zarządu należy podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych innym władzom. W szczególności do kompetencji Zarządu należy:

1) reprezentowanie Małopolskiego TKKF na zewnątrz i działanie w jego
imieniu,

2) uchwalanie okresowych planów działalności Małopolskiego TKKF,

3) uchwalanie wysokości wpisowego i składki członkowskiej oraz zasad ich
wnoszenia,

4) uchwalanie budżetu i zatwierdzanie sprawozdań finansowych (bilansów),

5) uchwalanie struktury wewnętrznej Małopolskiego TKKF, jego biura oraz
regulaminu działalności gospodarczej,

6) podejmowanie uchwał w sprawie nabywania, zbywania lub obciążania
nieruchomości,

7) uchwalanie wszelkich regulaminów nie zastrzeżonych innym władzom,
8) zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Zjazdów,

9) rozpatrywanie odwołań od uchwał Prezydium Zarządu odmawiających
przyjęcia w poczet członków Małopolskiego TKKF oraz uchwał o
zawieszeniu w prawach członkowskich,

10) podejmowanie uchwał o wykreśleniu lub wykluczeniu z grona członków
Małopolskiego TKKF,

11) podejmowanie uchwał o przynależności i Małopolskiego TKKF do
stowarzyszeń i innych organizacji oraz wybór delegatów lub
przedstawicieli Małopolskiego TKKF do ich władz.

4. Zarząd może powoływać społeczne komisje stałe i okresowe do realizacji określonych zadań, działające na podstawie uchwalonego dla nich regulaminu.

5. Zarząd może powołać Radę Przyjaciół TKKF określając jej cele oraz formę i tryb działania.

§ 37

1. Zarząd wybiera ze swojego grona prezesa, wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.

2. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej cztery razy do roku i są protokołowane. O terminie posiedzenia i porządku obrad członkowie Zarządu powinni być zawiadomieni pisemnie co najmniej dwa tygodnie wcześniej.

3. Szczegółowe zasady i tryb pracy oraz obradowania Zarządu, a także podział zadań pomiędzy poszczególnych jego członków określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

D. Prezydium Zarządu Wojewódzkiego

§ 38

1. Prezydium Zarządu składa się z 7—11 osób, w tym prezesa Zarządu, wiceprezesów, Sekretarza, skarbnika oraz innych osób wybranych przez Zarząd spośród jego członków.

2. W okresie między posiedzeniami Zarządu Prezydium Zarządu posiada wszystkie jego kom­petencje z wyjątkiem wymienionych w § 36 ust. 3 pkt 2—11.

3. Ponadto do kompetencji Prezydium Zarządu należy podejmowanie uchwał w sprawach:

1) przyjmowania w poczet członków Małopolskiego TKKF,

2) zawieszenia w prawach członkowskich.

4. Posiedzenia Prezydium Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej niż raz na miesiąc.

5. Szczegółowe zasady i tryb pracy oraz obradowania Prezydium Zarządu określa regulamin uchwalony przez Zarząd.

E. Wojewódzka Komisja Rewizyjna

§39

1. Komisja Rewizyjna składa się z 5—7 członków wybranych przez Zjazd.

2. Komisja Rewizyjna jest władzą kontrolującą działalność Małopolskiego TKKF;

3. Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

1) przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli całokształtu działalności Małopolskiego TKKF — w szczególności finansowej — pod względem celowości, rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa,

2) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia,

3) zgłaszanie Zarządowi wniosków w przedmiocie wykonania budżetu Małopolskiego TKKF oraz przestrzegania uchwał Zjazdu i obowiązujących przepisów prawa,

4) składanie Zjazdowi sprawozdań ze swej działalności oraz przedstawianie wniosków w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi,

5) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Zjazdu lub posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia sprzecznych z prawem lub statutem, bądź niezgodnych z istotnymi interesami Małopolskiego TKKF działań Zarządu lub jego Prezydium,

6) udzielanie pomocy i instruktażu komisjom rewizyjnym członków zwyczajnych bezpośrednich.

§ 40

1. Komisja Rewizyjna wybiera ze swojego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.

2. Komisja Rewizyjna działa w ramach uprawnień statutowych na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

3. W uzasadnionych przypadkach Komisja Rewizyjna może powoływać biegłych księgowych.

4. Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo uczestniczenia z głosem doradczym w posiedzeniach Zarządu, a przewodniczący Komisji Rewizyjnej, na takich samych zasadach, w posiedzeniach Prezydium Zarządu.

Rozdział 6.

Reprezentacja

§ 41

1. Do reprezentowania Małopolskiego TKKF upoważniony jest prezes Zarządu.

2. Prezesa może zastępować wiceprezes lub upoważniony przez prezesa członek Zarządu.

§ 42

1. Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Małopolskiego TKKF oraz udzielania pełnomocnictwa, wymagane jest współdziałanie oraz złożenie podpisów przez prezesa i skarbnika tub jednego z nich z upoważnionym członkiem Zarządu.

2. Zarząd w regulaminie swojego działania może upoważnić członka Zarządu do zaciągania zobowiązań majątkowych jednoosobowo w granicach określonego limitu.

3. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych

Rozdział 7.

Majątek

§ 43
1.Majątek Małopolskiego TKKF stanowią jego nieruchomości, ruchomości, prawa oraz fundusze.
2. Fundusze tworzy się z wpływów pochodzących:

1) z wpisowego i składek członkowskich,

2) z dotacji budżetu państwa oraz dofinansowania z budżetu
samorządu terytorialnego,

3) z darowizn, zapisów i spadków,

4) z innych źródeł.

§ 44

1.Majątek nieruchomy i ruchomy lub poszczególne jego składniki może być oddany do użytkowania lub w użytkowanie członkom Małopolskiego TKKF oraz innym osobom prawnym działającym w sferze kultury fizycznej rekreacji ruchowej i profilaktyki zdrowotnej

2. Zbycie majątku może nastąpić wyłącznie na rzecz członków zwyczajnych bezpośrednich z przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych.

Rozdział 8.

Zmiana statutu

§ 45

Zmiana statutu wymaga uchwały Zjazdu podjętej większością 2/3 głosów.

Rozdział 9.

Rozwiązanie Małopolskiego TKKF

§ 46

1. Małopolskie TKKF może ulec rozwiązaniu na podstawie uchwały Zjazdu podjętej większością 2/3 głosów.
2. Uchwała o rozwiązaniu Małopolskiego TKKF powinna określać:

1) termin rozpoczęcia likwidacji i sposób jej przeprowadzenia,

2) przeznaczenia majątku Małopolskiego TKKF.

3. O ile Zjazd nie postanowi inaczej, likwidatorami Małopolskiego TKKF są członkowie jego Zarządu.

Rozdział 10.

Postanowienie końcowe

§ 47

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym statucie mają zastosowanie przepisy ustawy — Prawo o stowarzyszeniach oraz ustawy o kulturze fizycznej.

§ 48

Prawo interpretacji niniejszego statutu przysługuje Zjazdowi Delegatów oraz Zarządowi Wojewódzkiemu.