REGULAMIN

I. Cel :

– Propagowanie aktywnego wypoczynku na świeżym powietrzu,

– Popularyzacja siatkówki plażowej

– Wyłonienie  najlepszych zespołów XIV Mistrzostw Małopolskiego  TKKF na  rok  2017  w  kategorii  kobiet  i mężczyzn

– Integracja zawodników z różnych środowisk Małopolski

– Promowanie zasad FAIR PLAY

II. Organizator :

Małopolskie TKKF –  Zarząd Wojewódzki w Krakowie

Tarnowskie TKKF

Ognisko TKKF „ Lubogoszcz „ Mszana Dolna

Ognisko TKKF „ Jura Wolbrom „

Ognisko TKKF „ Halny” Nowy Sącz

Ognisko TKKF „Dunajec” Ostrów k/Tarnowa

Ognisko TKKF „ Carlina „ Rabka Zdrój

Ognisko TKKF „ Spartakus „ Gorlice

Ognisko TKKF Pcim

Ognisko TKKF Dobczyce

TS Podhalański Czarny Dunajec

III.    Partnerzy i  sponsorzy:

Województwo  Małopolskie

Gmina Miejska Kraków

KS „Wanda” Nowa Huta

Ars-Medica

Fundacja RECALEvery can counts

IV. Wsparcie medialne :

Kurier Małopolskiego TKKF  

Dziennik  Polski

V. Termin i  miejsce :

27 sierpień 2017 r. ( niedziela )

Kraków, ul. Odmogile 2 – boiska do siatkówki plażowej

VI. Program finału:

09:00 – 09:45 Weryfikacja  zawodników ( odbiór kart zgłoszeń zał. Nr 1 ), losowanie.

10:00  Uroczyste  otwarcie  Mistrzostw

10:15 – 17:00 Gry  eliminacyjne oraz Finał kobiet i mężczyzn

17:00 – 17:30 Podsumowanie  i  ogłoszenie  wyników  Mistrzostw, wręczenie, pucharów, nagród rzeczowych, upominków, okolicznościowych medali i dyplomów.

VII. Zasady  uczestnictwa  i  zgłoszenia :

 1. W Mistrzostwach uczestniczyć  mogą :

 –   drużyny, które opłacą do dnia 24.08.2017 r. wpisowe w wysokości 50 zł na konto Małopolskiego TKKF nr. 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 –    drużyny  dwuosobowe  (dopuszcza  się  drużyny  mieszane, które  zaliczane  będą  do mężczyzn) reprezentujące strefy: Kraków, Tarnów, Nowy Sącz, Nowy Targ, Rabka Zdrój, Gorlice,  Wolbrom, Dobczyce, Mszana Dolna i Pcim. Każdą strefę reprezentują 2 zespoły kobiet i 2 zespoły mężczyzn.

–    drużyny mają prawo walczyć o awans do finału w dowolnej strefie wojewódzkiej rozgrywek

–    drużyny z III, IV i kolejnych miejsc w strefie mogą  uzyskać awans do finału, jeżeli na I, II i kolejnych miejscach znajdą się drużyny, które ten awans wcześniej wywalczyły 

–    drużyny, które wywalczyły już awans do turnieju finałowego  w kolejnych turniejach strefowych mają  obowiązek zgłosić ten fakt organizatorowi turnieju strefowego

–    amatorzy  oraz  zawodnicy / bez względu na klasę i wiek /.

–    posiadają  aktualne  badania  lekarskie  lub  złożą  pisemne  oświadczenia  o  starcie  na własną  odpowiedzialność,

–    w turnieju mogą startować zawodnicy powyżej 15 roku życia ( do 18 roku życia obowiązuje zgoda rodziców lub opiekuna prawnego zał. Nr 2 )

     2. Zgłoszenia :

–  zgłoszenia ( karta zgłoszeniowa zał. nr 1 ) przyjmowane będą do Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF tel. 506-477-006, katarzyna.oleksy@tkkf.com  do dnia 22.08.2017 r.

–   w  zgłoszeniu  należy  podać  :  imię  i  nazwisko ,  datę  urodzenia (dzień , miesiąc , rok) kogo  reprezentuje (strefa,  klub,  stowarzyszenie  wzgl. indywidualnie), dane kontaktowe (e-mail, nr telefonu)

VIII.  System  rozgrywek :

Mistrzostwa rozegrane będą zgodnie z przepisami PZPS – siatkówka plażowa , systemem brazylijskim. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn mecze rozgrywane będą do 1 seta do 21 pkt. lub do dwóch wygranych setów do 15 pkt. lub 21 pkt.

IX. Klasyfikacja końcowa :

Ustalona  będzie  na  podstawie  uzyskanych  wyników  osobno  dla  kobiet ,  osobno  dla  mężczyzn (drużyny  mieszane  będą  klasyfikowane  jako  męskie).

X. Nagrody w  poszczególnych  kategoriach :

Nagrody  ( osobno  dla  kobiet  i  mężczyzn )

I  , II, III  miejsce   –   statuetki, medale, nagrody rzeczowe, bony medyczne Ars Medica  i  okolicznościowe  dyplomy.

Wszyscy  uczestnicy  finałów  otrzymują  okolicznościowe koszulki.

XI. Zasady finansowania :

–        koszty  związane  z  przeprowadzeniem  imprezy  oraz koszty żywienia pokrywają organizatorzy,

–        koszty  dojazdu  i  opłaty  startowej  pokrywają  uczestnicy  we  własnym   zakresie.

XII.   Postanowienia  końcowe :

 1. Sekretariat zawodów  czynny  będzie  w  godzinach 8:00  do  21:00.
 2. Organizatorzy  zapewniają  opiekę  medyczną , ubezpieczenie  NNW, napoje izotoniczne Fundacji RECAL  oraz posiłek dla  Uczestników.
 3. Kluby i  uczestnicy  mogą  dodatkowo  ubezpieczyć  się  we  własnym  zakresie  od następstw  nieszczęśliwych  wypadków.
 4. Eliminacje strefowe rozgrywane będą wg odrębnych regulaminów ustalonych przez Organizatora danej strefy.
 5. Organizatorzy mogą dopuścić do Mistrzostw zespoły z dziką kartą.
 6. Uczestników turniejów obowiązują zasady „ fair play„
 7. Organizatorzy nie  biorą  odpowiedzialności  za  wypadki  spowodowane  złym  stanem zdrowia  startujących.
 8. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawna za wszystkie szkody wyrządzone z własnej winy.
 9. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z  przeprowadzeniem  i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w  trakcie lub po imprezie.
 10. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.
 11. Uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy regulamin turnieju oraz  poniższą klauzulę:

  *  zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moja osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet.

  *  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku       zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.   Nr 133, poz. 883 i Art. 81 Ust. Pr. Aut.)

 12. Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem.
 13. Wszystkie sprawy  sporne  wynikłe  podczas  zawodów  będzie  rozstrzygać  „Komisja Odwoławcza”  złożona  z  trzech  osób  ( sędzia  główny  i  dwóch  przedstawicieli  organizatora )  po  wniesieniu     wadium  w  wysokości  50  zł  przez  zainteresowanych. W  przypadku  nie  uwzględnienia      protestu,  wadium  przepada.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 15. Niniejszy Regulamin oraz bieżące informacje i wyniki Mistrzostw będą dostępne na stronie            internetowej   Małopolskiego  TKKF: www.tkkf.com    lub   na   facebooku :            www.facebook.com/MTKKF

Karta zgłoszenia zał. nr 1 – pdf

Zgoda rodziców zał. nr 2 – pdf