Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego.

Karta zgłoszenia zespołowa – pdf

Karta zgłoszenia indywidualna – pdf

I. Cel imprezy:

–  promocja  i  ukazanie  walorów  turystyczno  przyrodniczych  Ziemi Małopolskiej przez  którą  przebiegają  trasy  Zlotu  ze  szczególnym  uwzględnieniem  Ziemi Dobczyckiej

–  popularyzacja  rodzinnej  turystyki rowerowej  jako  najprostszej  i  najskuteczniejszej formy  aktywnego  wypoczynku  dostępnej  dla  każdego,

–  tworzenie  wzorców  zachowań  w  zakresie  aktywności  fizycznej  oraz  nawiązywanie związków  między  ruchem  a  zachowaniem  człowieka,

– promocja wartości zdrowotnych aktywności ruchowej

–  nawiązanie  bliskich  kontaktów, wymiana  doświadczeń, integracja środowisk poprze uczestnictwo w rywalizacji sportowo-rekreacyjnej                  

–  promocja   62– letniego  dorobku  i  działalności  Towarzystwa  Krzewienia  Kultury  Fizycznej.

II. Termin i  meta:

–   25 maja  2019  roku  / sobota / – Miasto Dobczyce 

–   Biuro  Zlotu  – ul. Podgórska 4 koło stadionu KS Raba

III.  Organizator:   

–  Małopolskie  Towarzystwo  Krzewienia  Kultury  Fizycznej – Zarząd Wojewódzki  w   Krakowie

–  Gmina i Miasto Dobczyce

IV. Partnerzy i  współorganizatorzy:

–  Województwo  Małopolskie

–  Miasta  i  Gminy , które zgłoszą się do udziału w Zlocie

–  Ogniska TKKF: Dobczyce,  Wiarus –  Niepołomice, Sokół –  Brzesko, Azoty – Tarnów, Apollo – Kraków, Top- Spin Kraków

–  Volmar.pl

 –  Silnerowery.pl

–  Fundacja RECAL– Every can counts

V. Wsparcie  medialne 

–  Kurier Małopolskiego TKKF

VI. Komitet Honorowy:

–  Zofia Czupryna – Honorowy Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF

–  Leszek Tytko – Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF

–  Tomasz Suś – Burmistrz Gminy i Miasta Dobczyce

–  Burmistrzowie i Wójtowie Miast i Gmin biorących udział w Zlocie

VII.   Komitet  Organizacyjny:

– Andrzej Topa – Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

– Karol Oleksy – Komandor Zlotu – Wiceprezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF

– Katarzyna Oleksy – Główny Sędzia

– Dorota Radomska – Kierownik Biura Zlotu

– Leon Pitucha – Prezes TKKF Wiarus Niepołomice

–  Marek Serwin – Prezes TKKF „Sokół” Brzesko

–  Wiktor Piwowarski – Prezes TKKF Dobczyce

–  Andrzej Staszczyk – Członek Prezydium ZW MTKKF

–  Kazimierz Bagnicki – Wiceprezes ZW MTKKF

–  Józef Szczepanek – Prezes TKKF „Azoty” Tarnów

–  Koordynatorzy Miast i Gmin biorących udział w Zlocie

VIII. Ramowy  program:

– godz.   9:00 – 10:45   Biuro  Zlotu  –  rejestracja   uczestników. 

– godz. 10:00 – 13:00   Wydawanie  posiłków

– godz. 11:00               Otwarcie  Zlotu – Prezentacja Miast i Gmin

– godz. 11:15               Trójbój  sprawnościowy  VIP-ów  o  puchar  Prezesa  ZW MTKKF

– godz. 11:30 – 14:30   Pokazy i występy artystyczne

– godz. 12:00 – 14:00   Blok  konkurencji  sportowo  rekreacyjnych indywidualnych i zespołowych

– godz. 14:30               Wręczenie  wyróżnień, losowanie  rowerów.

– godz. 15:15               Zamknięcie Zlotu

IX. Trasy dojazdowe:

Trasy dojazdowe grup zorganizowanych i uczestników indywidualnych są dowolne. W miejscowości Dobczyce dojazd na metę Zlotu będzie odpowiednio oznakowany.

X. Zasady uczestnictwa:

1. W   Zlocie  uczestniczą: dzieci, młodzież i dorośli w grupach zorganizowanych lub indywidualnie.

a/ udział dzieci, młodzieży i osób dorosłych w  grupach  zorganizowanych oraz ich opiekunów zgłoszonych do współorganizatorów (miast i gmin) jest  bezpłatny

b/ osoby  uczestniczące  w Zlocie indywidualnie, nie zgłoszone do współorganizatorów – miast i gmin wpłacają wpisowe  w wysokości:
– osoby dorosłe  20 zł
– dzieci i młodzież 10 zł

2.  Obowiązkiem dzieci i młodzieży do lat 18 uczestniczących w Zlocie indywidualnie jest posiadanie karty rowerowej, kasku rowerowego oraz dostarczenie  pisemnego oświadczenia – zgody obojga rodziców lub opiekuna prawnego na  załączonym formularzu.     

3. Obowiązkiem  współorganizatora (miasta i gminy) na każdej trasie dojazdowej do mety Zlotu  jest  zapewnienie  grupom zorganizowanym opieki  medycznej i technicznej  zarówno  na  trasie  przejazdu  jak  i  w  czasie  pobytu na  miejscu Zlotu.

4. Wszystkich uczestników Zlotu obowiązuje przestrzeganie przepisów Kodeksu Drogowego oraz  poleceń organizatorów i służb porządkowych.

5.  Organizator  zapewnia  parking  rowerowy,  wskazane  jest  posiadanie  przypięcia łańcuszkowego do  roweru.

6. Organizator  nie  bierze  odpowiedzialności  za  pozostawiony  sprzęt.

7. Trasę należy pokonać do godz. 10.45

XI. Blok indywidualnych konkurencji  sportowo – rekreacyjnych   ;

♦  Trójbój  VIP- ów / wg. oddzielnego regulaminu /

♦   Konkurencje  sportowo  – rekreacyjne  –  indywidualne dla  uczestników  Zlotu. / wg. oddzielnych regulaminów /

Każdy  z  uczestników  (rowerzystów) może  wziąć  udział  w  3  konkurencjach indywidualnych  wg   kategorii  wiekowych. Warunkiem  udziału  w  konkurencjach  jest okazanie  karty  z  numerem  do losowania  roweru.

Kategoria dzieci:  do 10  lat  z  podziałem:  dziewczynki / chłopcy

Kategoria  młodzież:  10 – 15  lat   z  podziałem  wg  płci     

Kategoria:    dorośli 16  – 50  lat  z  podziałem  wg  płci

Kategoria:    dorośli powyżej  50  lat  z  podziałem  wg  płci

♦  Zgadywanka terenowa / wg. oddzielnego regulaminu ?
Rozgrywana będzie parami.
Każda para odpowiada na 12 pytań, mając do wyboru 3 odpowiedzi , w tym jedna odpowiedź jest prawdziwa oraz każdy musi wykonać 6 ćwiczeń sprawnościowych.

♦  Konkurencja zespołowaprzeciąganie liny / wg. oddzielnego regulaminu/ Konkurencja zostanie rozegra na w 2 kategoriach wiekowych : do 16 lat i powyżej 16 lat

Każda Gmina, Miasto może wystawić jeden 6-cio osobowy zespół w każdej kategorii wiekowej Konkurencja  odbywa się do dwóch wygranych bojów systemem pucharowym.

♦  oprócz wyżej wymienionych konkurencji, będzie można wziąć udział w grach i zabawach    przygotowanych przez organizatorów

XII.  Informacje i  zgłoszenia:

Zgłoszenia indywidualne dokonuje się na załączonej karcie zgłoszeniowej do Biura Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF na adres: tkkf@tkkf.com lub telefonicznie : 12/ 633-26-62 do  dnia  20 maja 2019.

Meta : Biuro  Zlotu  –  czynne  w  dniu  imprezy  w godz. 9;00   –  15;30 

W  godz.  9;00 – 10;45  –  przyjmuje  potwierdzenia  (zgłoszenia)  przybycia  na  metę grup zorganizowanych i uczestników  indywidualnych.

Kierownicy – piloci  grup  zorganizowanych  dostarczają  imienne  listy  zgłoszeń  (oryginał i kopia ) wg. załączonego formularza.

Natomiast uczestnicy indywidualni dokonują zgłoszenia samodzielnie i  wpłacają  wpisowe na  miejscu w Biurze Zlotu.

Kierownicy – piloci  grup  zorganizowanych zgłoszonych  przez  Miasta  i  Gminy oraz  osoby indywidualne po  dokonaniu opłaty  wpisowego, otrzymują:

–  bloczki  na  posiłek

–  okolicznościową pamiątkę Zlotu 

–  karty z  numerami  uprawniające do udziału w losowaniu rowerów

UWAGA!!! Ilość pakietów startowych wynosi 300 szt. W pierwszej kolejności przyjmowane są grupy zorganizowane zgłaszane przez koordynatorów miast i gmin biorących udział w Zlocie Rowerowym. W drugiej kolejności przyjmowane będą zgłoszenia indywidualne.
W przypadku przekroczenia zgłoszeń w ilości 220 nie będą już wydawane pakiety startowe.

XIII. Nagrody:

Dla  poszczególnych  reprezentacji miast  i  gmin  przewidziano  statuetki  i dyplomy uczestnictwa.

Klasyfikacja oparta będzie na ilości uczestników – rowerzystów  z danego miasta lub gminy.

Dla  najlepszych  w  indywidualnych  konkurencjach  sportowo – rekreacyjnych za miejsca od I -III: medale i okolicznościowe dyplomy.

Dla  3 najlepszych par w zgadywance terenowej : medale i okolicznościowe dyplomy.

Dla najlepszych w przeciąganiu liny za miejsca od I – III : medale  oraz okolicznościowe dyplomy.

Wśród  uczestników zlotu  rozlosowane  zostaną  nagrody  specjalne  w  postaci  rowerów. Dla każdej gminy lub miasta rower będzie losowany osobno.

Odbiór  roweru  musi  nastąpić  osobiście  po przedstawieniu  karty  upoważniającej  do udziału w  losowaniu  rowerów.

W  przypadku  braku  osoby (uczestnika)  lub  braku  numerowanej  karty  rower będzie losowany ponownie.

Osoby indywidualne ( dzieci , młodzież i dorośli ) po opłaceniu wpisowego , niezależnie od miejsca zamieszkania biorą udział w losowaniu roweru ufundowanego przez  Zarząd Wojewódzki  Małopolskiego TKKF

XIV. Finansowanie:

Koszty  organizacyjne  Zlotu  ponoszą  organizatorzy  i  współorganizatorzy wg  odrębnie  ustalonych zasad.

XV. Postanowienia końcowe:

1. Organizator nie  bierze  odpowiedzialności  za  zaistniałe  wypadki  spowodowane złym  stanem zdrowia  startujących. 

2. Organizator zapewnia  ubezpieczenie  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków oraz  punkt sanitarny  i  opiekę  medyczną  na  mecie  Zlotu. Dodatkowe ubezpieczenie NNW oraz inny rodzaj ubezpieczenia powinni zapewnić organizacje zgłaszające grupy rowerowe.

3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

4. Organizator i wszystkie z nim współpracujące osoby związane z przeprowadzeniem
i organizacją Zlotu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

5. Uczestnicy Zlotu ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z własnej winy.

6. Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiadają ich opiekunowie.

7.Organizator zapewnia  bezpłatny  posiłek  i  napoje, które będą wydawane na  podstawie  przekazanego  bloczku

8. W trakcie Zlotu wskazane jest posiadanie stroju sportowego i okrycie przeciwdeszczowe oraz zaopatrzenie się w wodę do picia.

9. Uczestnicy Zlotu Rowerowego  podpisując listę startową akceptują niniejszy regulamin oraz poniższą  klauzulę:

*  zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moja osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet.

* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w związku z organizacją XVIII Małopolskiego  Rodzinnego Gwiaździstego Zlotu „Rowerem  po  zdrowie” oraz otrzymałam/otrzymałem informację, że:

– dostęp do tych danych będzie miał wyłącznie Administrator, którym jest Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, tel./fax 12/633-26-62,  e-mail: tkkf@tkkf.com ,

– posiada Pani/Pan (i swojego dziecka) prawo dostępu do karty zgłoszenia, w której są podane osobowe, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do  przenoszenia danych,

– podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,

– podanie danych jest warunkiem niezbędnym, by uwzględnić Panią/Pana do wzięcia udziału w XVIII Małopolskiego  Rodzinnego Gwiaździstego  Zlotu „Rowerem  po zdrowie”

– dane będą przechowywane przez okres 5 lat 

– posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes  Urzędu  Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

– administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

– podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 uist.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia  27 kwietnia 2016 r. (RODO)  w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych  osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy  95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )(Dz. Urz. UE L.19 z 4 maja 2016, s.1 )                                               

10. Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.

11. Uczestnicy Zlotu są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do pleceń organizatorów.

12. Prawo  interpretacji  niniejszego  regulaminu  przysługuje  wyłącznie  Organizatorowi, a  wszelkie   protesty  rozstrzygane  będą  przez  Komisję  Sędziowską w składzie: Komandor Zlotu, Główny Sędzia i Kierownik Biura Zlotu.   

Organizatorzy:
Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF
Gmina i Miasto Dobczyce