Projekt realizowany przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków.

Regulamin- pdf

Karta zgłoszenia (zał nr 1) – doc

Zgoda Rodziców (zal. nr 2) – doc

I.Cel:

– Popularyzacja  siatkówki  plażowej  wśród  mieszkańców  Gminy Miejskiej Kraków

– Wyłonienie 2 najlepszych zespołów kobiet i mężczyzn drogą eliminacji reprezentujących Strefę Kraków do Finału  XVI  Mistrzostw   Małopolskiego TKKF

– Promowanie zasad FAIR PLAY

II.Organizator:

  • Małopolskie  TKKF  –  Zarząd  Wojewódzki  w  Krakowie przy  współudziale  wybranych  Ognisk  i  klubów  TKKF
  • KS  Wanda

III.Partnerzy i  sponsorzy:

Województwo Małopolskie

Gmina  Miejska  Kraków

KS  Wanda 

Ars-Medica

IV.Wsparcie medialne:

Kurier Małopolskiego TKKF

V.Termin i  miejsce:

3 sierpnia  2019 r. (sobota) godz. 9:00, Kraków, ul. Bulwarowa 39 – boiska do siatkówki plażowej przy basenie KS Wanda

VI.Program:

09:00 – 09:30 – Weryfikacja zawodników, przyjmowanie  kart zgłoszeń  (karta zgł. zał. Nr 1) i wpłat, losowanie.

 09:45 – Otwarcie Eliminacji i rozpoczęcie  gier 

 ~ok.16:00 – Podsumowanie  i  ogłoszenie  wyników  eliminacji Strefy Kraków,  wręczenie  statuetek, nagród rzeczowych,  upominków i okolicznościowych  dyplomów.

VII. Zasady  uczestnictwa  i  zgłoszenia:

  1. W Eliminacjach uczestniczyć  mogą:

–  drużyny  dwuosobowe  (dopuszcza  się  drużyny  mieszane, które  zaliczane  będą  do  mężczyzn) reprezentujące Gminę Miejską Kraków

– amatorzy  oraz  zawodnicy  /bez względu na klasę i wiek/

– posiadają  aktualne  badania  lekarskie  lub  złożą  pisemne  oświadczenia  o  starcie  na własną  odpowiedzialność,

– w turnieju mogą startować zawodnicy powyżej 15 roku życia (do 18 roku życia obowiązuje zgoda rodziców lub opiekuna prawnego zał. Nr 2)

– dokonali  wpłaty tytułem  wpisowego  w  wysokości  40 zł od pary do godz. 09:30 w  dniu imprezy tj. 03.08.2019 r. lub do 01.08.2019 na konto Małopolskiego TKKF
nr 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001.

Wpisowe nie podlega zwrotowi.

  1. Zgłoszenia:

Zgłoszenia  przyjmowane  będą:

– telefonicznie: 506-477-006

– e-mailem: katarzyna.oleksy@tkkf.com

– na miejscu w dniu zawodów

VIII. System  rozgrywek:

Eliminacje  rozegrane  będą  zgodnie  z  przepisami  PZPS –  siatkówka  plażowa ,  systemem  brazylijskim  z  jednym wyjątkiem. W każdym meczu rozgrywany jest tylko 1 set  do  21  pkt.  lub  15  pkt.  (w  zależności  od  ilości  zgłoszonych  drużyn)

IX.Klasyfikacja końcowa:

Ustalona  będzie  na  podstawie  uzyskanych  wyników  osobno  dla  kobiet,  osobno  dla  mężczyzn (drużyny  mieszane  będą  klasyfikowane  jako  męskie).

X.Nagrody w  poszczególnych  kategoriach:

I – III  miejsce   –   statuetki, upominki rzeczowe i okolicznościowe dyplomy.

XI.Zasady finansowania:

– koszty  związane  z  przeprowadzeniem  imprezy pokrywa  Zarząd Wojewódzki  Małopolskiego TKKF,

– koszty  dojazdu  i  opłaty  startowej  pokrywają  uczestnicy  we  własnym  zakresie.

XII.Postanowienia  końcowe:

1.Sekretariat zawodów  czynny  będzie  w  godzinach 8:00  do  16:00.

2.Organizatorzy  zapewniają  opiekę  medyczną  i  ubezpieczenie  NNW.

3.Uczestników turniejów obowiązują zasady „ fair play„

4.Kluby i  uczestnicy  mogą  dodatkowo  ubezpieczyć  się  we  własnym  zakresie  od  następstw  nieszczęśliwych  wypadków.

5.Organizatorzy  nie  biorą  odpowiedzialności  za  wypadki  spowodowane  złym  stanem  zdrowia  startujących.

6.Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawna za wszystkie szkody wyrządzone z  własnej winy.

7.Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z  przeprowadzeniem  i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem  uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w  trakcie lub  po imprezie. 

8.Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych  zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.

9.Zawodnicy zgłoszeni i zarejestrowani do Mistrzostw w Biurze turnieju, akceptują niniejszy regulamin oraz poniższą klauzulę:

* zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet.

*  oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w związku z organizacją  XVI Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Sitkówce plażowej kobiet i mężczyzn – eliminacje strefa Kraków oraz  otrzymałam/otrzymałem informację, że:

1).Dostęp do tych danych będzie miał wyłącznie Administrator, którym jest  Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą  w  Krakowie,  ul. Lenartowicza 14 , 31-138 Kraków  Tel. 12/ 633 – 26 – 62 ,  e-mail  : tkkf@tkkf.com

2).Posiada  Pani/Pan prawo dostępu do karty zgłoszenia, w której są podane dane osobowe, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

3).Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

4).Podanie danych jest warunkiem niezbędnym , by uwzględnić Panią/Pana do startu  (wzięcia udziału) w XVI Otwartych Mistrzostw Małopolskiego TKKF w Sitkówce plażowej kobiet i mężczyzn – eliminacje strefa Kraków

5).Dane będą przechowywane przez okres 5 lat 

6).Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

7).Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

8).Podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 uist.1 lit. A  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )(Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016, s.1 )

10.Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem.

11.Wszystkie sprawy  sporne  wynikłe  podczas  zawodów  będzie  rozstrzygać  „Komisja Odwoławcza”  złożona  z  trzech  osób  ( sędzia  główny  i  dwóch  przedstawicieli  organizatora )  po  wniesieniu  wadium  w  wysokości  50  zł  przez  zainteresowanych. W  przypadku  nie  uwzględnienia  protestu,  wadium  przepada.

12.Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.

13.Niniejszy Regulamin oraz bieżące informacje i wyniki Mistrzostw będą dostępne na stronie internetowej  Małopolskiego  TKKF: www.tkkf.com i  www.facebook.com/MTKKF/

Zarząd  Wojewódzki
Małopolskiego  TKKF
w  Krakowie