Regulamin XIV Otwartych Mistrzostw MTKKF w siatkówce plażowej kobiet i mężczyzn

Eliminacje – Strefy Kraków

=================================================

 Cel :

– Popularyzacja  siatkówki  plażowej  wśród  mieszkańców  Gminy Miejskiej Kraków

– Wyłonienie 2 najlepszych zespołów kobiet i mężczyzn drogą eliminacji reprezentujących Strefę Kraków do Finału  XIV  Mistrzostw   Małopolskiego TKKF

– Promowanie zasad FAIR PLAY

Organizator :

Małopolskie  TKKF  –  Zarząd  Wojewódzki  w  Krakowie przy  współudziale  wybranych  Ognisk  i  klubów  TKKF

KS  Wanda

Partnerzy i  sponsorzy:

Województwo Małopolskie

Gmina  Miejska  Kraków

KS  Wanda 

Ars-Medica

Fundacja RECALEvery can counts

Wsparcie medialne :

Dziennik  Polski

Kurier Małopolskiego TKKF

Termin i  miejsce :

5 sierpnia  2017 r. (sobota) godz. 9:00

Kraków, ul. Odmogile 2 – boiska do siatkówki plażowej

Program :

10:00   –    10:30    Weryfikacja zawodników, przyjmowanie  kart zgłoszeń  ( karta zgł. zał. Nr 1) i wpłat, losowanie.

 10:45                       Otwarcie Eliminacji i rozpoczęcie  gier 

 ~ok.16:00              Podsumowanie  i  ogłoszenie  wyników  eliminacji Strefy Kraków,  wręczenie statuetek, nagród rzeczowych,  upominków i okolicznościowych  dyplomów.

Zasady  uczestnictwa  i  zgłoszenia :

W Eliminacjach uczestniczyć  mogą :

–    drużyny  dwuosobowe  (dopuszcza  się  drużyny  mieszane, które  zaliczane  będą  do mężczyzn) reprezentujące Gminę Miejską Kraków

–    amatorzy  oraz  zawodnicy  /bez względu na klasę i wiek /

–    posiadają  aktualne  badania  lekarskie  lub  złożą  pisemne  oświadczenia  o  starcie  na  własną  odpowiedzialność,

–    w turnieju mogą startować zawodnicy powyżej 15 roku życia ( do 18 roku życia obowiązuje zgoda rodziców lub opiekuna prawnego zał. Nr 2 )

–    dokonali  wpłaty tytułem  wpisowego  w  wysokości  40 zł od pary do godz. 10:30 w  dniu imprezy tj. 05.08.2017 r.

Zgłoszenia  przyjmowane  będą:

– telefonicznie: 506-477-006

– e-mailem: katarzyna.oleksy@tkkf.com

– na miejscu w dniu zawodów

System  rozgrywek :

Eliminacje  rozegrane  będą  zgodnie  z  przepisami  PZPS –  siatkówka  plażowa,  systemem  brazylijskim  z  jednym wyjątkiem. W każdym meczu rozgrywany jest tylko 1 set  do  21  pkt.  lub  15  pkt.  (w  zależności  od  ilości  zgłoszonych  drużyn)

Klasyfikacja końcowa :

Ustalona  będzie  na  podstawie  uzyskanych  wyników  osobno  dla  kobiet ,  osobno  dla  mężczyzn (drużyny  mieszane  będą  klasyfikowane  jako  męskie).

Nagrody w  poszczególnych  kategoriach :

 I – III  miejsce   –   statuetki, upominki rzeczowe i okolicznościowe dyplomy

Zasady finansowania :

–        koszty  związane  z  przeprowadzeniem  imprezy pokrywa  Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF,

–        koszty  dojazdu  i  opłaty  startowej  pokrywają  uczestnicy  we  własnym  zakresie.

Postanowienia  końcowe :

 1. Sekretariat zawodów  czynny  będzie  w  godzinach 8:00  do  16:00.
 2. Organizatorzy  zapewniają  opiekę  medyczną  i  ubezpieczenie  NNW.
 3. Uczestników turniejów obowiązują zasady „ fair play „
 4. Kuby i  uczestnicy  mogą  dodatkowo  ubezpieczyć  się  we  własnym  zakresie  od następstw  nieszczęśliwych  wypadków.
 5. Organizatorzy  nie  biorą  odpowiedzialności  za  wypadki  spowodowane  złym  stanem           zdrowia  startujących.
 6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawna za wszystkie szkody wyrządzone z         własnej winy.
 7. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z         przeprowadzeniem  i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem          uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w  trakcie lub po imprezie.
 8. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.
 9. Uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy regulamin turnieju oraz      poniższą klauzulę:

*  zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moja osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet.

*  wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku       zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U.   Nr 133, poz. 883 i Art. 81 Ust. Pr. Aut.)

 1. Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem.
 2. Wszystkie sprawy  sporne  wynikłe  podczas  zawodów  będzie  rozstrzygać  „Komisja        Odwoławcza”  złożona  z  trzech  osób  ( sędzia  główny  i  dwóch  przedstawicieli  organizatora)  po  wniesieniu  wadium  w  wysokości  50  zł  przez  zainteresowanych. W  przypadku  nie  uwzględnienia  protestu ,  wadium  przepada.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin oraz bieżące informacje i wyniki Mistrzostw będą dostępne na stronie            internetowej   Małopolskiego  TKKF: www.tkkf.com

Załącznik nr 1- PDF

Załącznik nr 2 – PDF