I. Cel:

– popularyzacja dyscypliny badmintona wśród mieszkańców miasta Krakowa i Województwa Małopolskiego w szczególności wśród dzieci i młodzieży
– propagowanie zdrowego wypoczynku poprzez aktywność ruchową
– wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów koleżeńskich pomiędzy uczestnikami
– wyłonienie najlepszych amatorów badmintona w poszczególnych kategoriach wiekowych.

II. Organizatorzy:

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie

III. Partnerzy:

– Województwo Małopolskie
– Gmina Miejska Kraków

IV. Partnerzy medialni:

– Kurier Małopolskiego TKKF

V. Termin i miejsce:

Turniej rozegrany zostanie w dniu 27. 11. 2016 r. (niedziela) w hali sportowej KS Bronowianka w Krakowie przy ul. Zarzecze 124 a.

VI. Program:

  • 08:45 -09:25 – przyjmowanie zgłoszeń, odprawa techniczna i losowanie
  • 09:30 – uroczyste otwarcie Mistrzostw
  • 09:35 – gry eliminacyjne i finały: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie
  • 11:00 – gry eliminacyjne i finały: mężczyźni i kobiety w kategoriach wiekowych, deble
  • 14:00 – wręczenie nagród
  • 14:15 – zakończenie imprezy
VII. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia :
 1. Prawo startu mają:

– dzieci, młodzież i dorośli / amatorzy /
– zawodniczki i zawodnicy, którzy zakończyli grę w klubach sportowych w sezonie 2015/2016 i nie są zgłoszeni na sezon 2016/2017 do Małopolskiego Związku Badmintona lub Polskiego Związku Badmintona.

 1. Wszystkie osoby wymienione w pkt.1 muszą opłacić startowe w następującej wysokości:

– dzieci szkół podst. i gimnazjum – 7 zł
– młodzież / licea i technika / – 10 zł
– dorośli – 12 zł
– debel – 20 zł od pary
płatne w dniu i na miejscu zawodów.

3. Zgłoszenia przyjmuje i udziela informacji:

Biuro Zarządu Wojewódzkiego MałopolskiegoTKKF w Krakowie ul. Lenartowicza 14 w godz. 9:00 do 16:00 – tel. 12-633–26–62 , 512-142-810 e-mail : tkkf@tkkf.com

 1. Zgłoszenia zespołowe /kluby , ogniska / należy dokonać na karcie zgłoszeniowej – zał. nr 1

 2. Zgłoszenia indywidualne należy dokonać karcie zgłoszeniowej – zał. nr 2

 3. Dzieci i młodzież do lat 18 musi posiadać pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekuna prawnego.

Formularz jest załącznikiem nr 3 do niniejszego regulaminu.

VIII. System rozgrywek :

Mistrzostwa w klasyfikacji indywidualnej zostaną rozegrane zgodnie z przepisami PZBad. w 9 kategoriach wiekowych z podziałem na płeć..

– Szkoły Podstawowe – ur. 2007 – 2004 / 9 – 12 lat /
– Gimnazjum – ur. 2003 – 2001 / 13 – 15 lat /
– Szkoły Średnie – ur. 2000 – 1997 / 16 – 19 lat /
– Mężczyźni ( w czterech kategoriach wiekowych /
ur. 1996 – 1976 / 20 – 40 lat /,
ur. 1975 – 1961 / 41 – 55 lat /,
ur. 1960 – 1946 / 56 – 70 lat /,
ur. 1945 – i wcześniej / od 71 lat )

– Kobiety (w dwóch kategoriach wiekowych:
ur. 1996 – 1976 / 20 – 40 lat /,
ur. 1975 – i wcześniej / od 41 lat /

– Deble ( mogą brać udział pary mieszane )

Obowiązują lotki według przepisów PZBad.
Organizator zabezpiecza polskie lotki.
System rozgrywek zostanie ustalony przed rozpoczęciem zawodów w zależności od ilości zgłoszeń , w przypadku małej ilości zgłoszeń kategorie wiekowe mogą być połączone.

IX. Klasyfikacja końcowa :
– klasyfikacja indywidualna ustalona będzie na podstawie zdobytych miejsc osobno dla każdej kategorii wiekowej
– klasyfikacja deblowa ustalona będzie na podstawie uzyskanych wyników
– klasyfikacja zespołowa za najliczniejszy udział ustalona będzie na podstawie ilości startujących zawodników danej drużyny.

X. Sędziowie:

Sędzią głównym zawodów jest sędzia P Z Badmintona. Zawodnik wygrywający swoją grę przekazuje lotkę do stolika sędziowskiego i podaje wynik meczu. Poszczególne mecze sędziują zawodnicy nie biorący udziału w grze.

XI. Zasady finansowania:
– koszty związane z organizacją Mistrzostw pokrywają organizatorzy
– koszty dojazdu i wyżywienia pokrywają we własnym zakresie uczestnicy.

XII. Nagrody:

– zdobywcy pierwszych trzech miejsc w poszczególnych kategoriach wiekowych otrzymują : statuetki, medale , dyplomy i okolicznościowe koszulki
– miejsca IV – VI : dyplomy.
– najmłodszy i najstarszy uczestnik turnieju otrzymują : dyplomy i upominki.
– za najliczniejszą ekipę, trzy pierwsze zespoły otrzymują : puchar i okolicznościowy dyplom.

XIII. Badania lekarskie i ubezpieczenie :
 • każdy uczestnik musi mieć aktualne badania lekarskie lub podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia / karta zgłoszeniowa zał. nr 2 /

 • organizator ubezpiecza uczestników turnieju od następstw nieszczęśliwych wypadków / NNW /, każdy uczestnik może się dodatkowo doubezpieczyć na swój koszt od NNW .

 • organizatorzy nie odpowiadają za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia zawodników, każdy startuje na swoją odpowiedzialność.

XIV. Postanowienia końcowe :
 1. Sekretariat zawodów czynny będzie podczas trwania zawodów w godz. 8:00 – 14:00.
 2. Turniej rozegrany zostanie na 5 boiskach.
 3. Uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 4. Uczestników Mistrzostw obowiązują zasady „ fair play „.
 5. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas rozgrywanych Mistrzostw.
 6. Uczestnicy Mistrzostw mają obowiązek zapoznać się z regulaminem.
 7. Uczestnicy Mistrzostw są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.
 8. Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiadają ich opiekunowie.
 9. Uczestnicy Mistrzostw ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z własnej winy.
 10. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Mistrzostw nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed , w trakcie lub po imprezie.
 11. Uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy regulamin Mistrzostw oraz poniższą klauzulę:
 • zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet

 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych / Dz. U. Nr 133, poz. 883 i Art. 81 Ust. Pr. Aut. /

 1. Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas Mistrzostw rozstrzyga Komisja Odwoławcza składająca się z przedstawiciela organizatora i sędziego głównego Mistrzostw.

 2. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

 3. Niniejszy regulamin oraz bieżące informacje i wyniki Mistrzostw będą dostępne na stronie Internetowej Małopolskiego TKKF : www.tkkf.com , Fb : www.facebook.pl /MTKKF

 4. Dojazd tramwajem linii 4, 8, 13, oraz autobusem 139, 172, 501., 572 przystanek – Bronowice Małe

Będziemy wdzięczni za wcześniejsze potwierdzenie udziału w Mistrzostwach.

Pliki do pobrania:

ORGANIZATOR
Małopolskiego TKKF
Zarząd Wojewódzki w Krakowie