I.Cel:

> popularyzacja marszu jako uniwersalnej formy aktywności ruchowej dostępnej dla każdego 

> promocja zdrowego stylu życia

II.Organizator:

> Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Zarząd Wojewódzki w Krakowie

> Gmina Raciechowice

III.Partnerzy i sponsorzy:

> Ministerstwo Sportu i Turystyki

> Zarząd Główny TKKF

> Województwo Małopolskie

> Fundacja RECAL – Every Can Counts

IV.Wsparcie medialne:

> Kurier Małopolskiego TKKF      

V.Termin, miejsce, trasa:

  1. Termin –06.10.2017 (sobota)
  2. Miejsce: Raciechowice
  3. Trasy :
    I Trasa „ zielona „ – marsz na trasie o długości 6 km
    II Trasa „ czerwona „ – marsz na trasie o długości 3 km
    III Trasa „ niebieska „ – marsz na trasie o długości 1,5 km

Wszystkie grupy uczestniczące w marszu spotykają się na mecie przy Szkole Podstawowej w  Raciechowicach.

VI.Program :   

Marsz dla zdrowia

– 9:30 – Przyjazd uczestników (należy zjawić się do godz. 10:00)

– 9:30 do 10:30 – Biuro Zawodów , rejestracja uczestników, wypożyczanie kijów Nordic Walking

– 10:45 – Uroczyste otwarcie imprezy

– 11:00 – Zbiórka uczestników Marszu TAFISA, instruktaż prawidłowej techniki chodzenia z kijami Nordic Walking i rozgrzewka przed marszem

– 11:10 – I grupa wymarsz: na  trasę  zieloną  – 6 km

– 11:10 – II grupa wymarsz: na trasę czerwoną – 3 km 

– 11:10 – III grupa wymarsz: na  trasę niebieską  – 1,5 km  

13:00 – Zakończenie marszu dla zdrowia –  Szkoła Podstawowa w Raciechowicach

– 12:30 do 14:00 – Wydawanie posiłku

– 13:00 do 15:00 – Gry i zabawy,

– 12:30 do 15:15 – Muzyka, wspólne śpiewanie

– 15:15 – Ogłoszenie wyników i wręczenie wyróżnień

– 16:00 – Zakończenie imprezy i wyjazd uczestników

VII.Warunki uczestnictwa: 

– Grupy zorganizowane pokrywają koszty przejazdu we własnym zakresie

– W marszu mogą uczestniczyć osoby bez względu na wiek i płeć, których stan zdrowia pozwala na udział w marszu w grupach zorganizowanych, rodzinnie lub indywidualnie

– Uczestnictwo w marszu odbywa się na własną odpowiedzialność startującego

– Dzieci do 10 roku życia mogą uczestniczyć w marszu wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. Opieka innych osób musi być potwierdzona pisemną zgodą obojga rodziców lub prawnego opiekuna

– Dzieci od 10 lat do 18 lat mogą uczestniczyć w marszu wyłącznie na podstawie pisemnej zgody obojga rodziców lub prawnych opiekunów

– Uczestnicy marszu mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatorów, służb porządkowych oraz osób zabezpieczających trasę marszu

– Uczestnicy, którzy nie ukończą marszu w wyznaczonym limicie czasu tj. do godz. 13:00 zobowiązani są do zejścia z trasy marszu.

Mile widziani uczestnicy z kijami nordic walking oraz rodziny i grupy zorganizowane

Dla  osób  pełnoletnich  za  okazaniem  dowodu  osobistego istnieje możliwość  wypożyczenia  kijów  nordic  walking.

VIII.Zgłoszenia i zapisy:

– Grupy zorganizowane do dnia 9.10.2018 r. na adres e-mail: tkkf@tkkf.com na załączonym formularzu lub telefonicznie: 12 633-26-62 (listę uczestników należy zarejestrować w dniu imprezy w Biurze Zawodów do godz. 10:30

– Osoby indywidualne i rodziny w dniu imprezy w Biurze Zawodów do godz. 10:30

IX.Nagrody i klasyfikacja:

– Impreza sportowa ma charakter marszu rekreacyjnego nie objętego klasyfikacjami zawodników

– Najlepsi uczestnicy gier i zabaw  otrzymują wyróżnienia.

X.Postanowienia końcowe:

– Uczestników marszu i konkurencji sportowo – rekreacyjnych obowiązują zasady „fair  play” oraz niniejszy regulamin

– Opiekę medyczną zapewniają organizatorzy

– Uczestnicy biorą udział w Marszu TAFISA  na własną odpowiedzialność

– Uczestnicy Marszu Tafisa są ubezpieczeni od NNW . Dodatkowo mogą ubezpieczyć się od NNW i/lub OC.

– Organizatorzy i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.

– Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy

– Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów

– Uczestnicy turnieju podpisując kartę zgłoszeniową akceptują niniejszy regulamin turnieju oraz poniższą klauzulę:

* zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystane przez  prasę, radio, telewizję i Internet.

* oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w  związku z organizacją „Marszu dla zdrowia” w ramach Światowego dnia Marszu TAFISA  w roku 2018 oraz otrzymałam/ otrzymałem informację, że:

1).Dostęp do tych danych będzie miał wyłącznie Administrator, którym jest  Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą  w  Krakowie,  ul. Lenartowicza 14 , 31-138 Kraków  Tel. 12/ 633 – 26 – 62 ,  e-mail: tkkf@tkkf.com

2).Posiada  Pani/Pan prawo dostępu do karty zgłoszenia, w której są podane dane osobowe, ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

3).Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

4).Podanie danych jest warunkiem niezbędnym , by uwzględnić Panią/Pana do startu (wzięcia udziału) „Marszu dla zdrowia” w ramach Światowego dnia Marsz TAFISA

5).Dane będą przechowywane przez okres 5 lat 

6).Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 02-193 Warszawa

7).Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

8).Podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 uist.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz.  UE L. 119 z 4 maja 2016, s.1)  

– Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu .