Regulamin  XVI  Otwartych  Mistrzostw  Małopolskiego TKKF w  badmintonie „o Złotą  Rakietkę”

 I.Cel:

– popularyzacja  dyscypliny  badmintona  wśród  mieszkańców  miasta  Krakowa i Województwa Małopolskiego w szczególności wśród dzieci i młodzieży

– propagowanie zdrowego wypoczynku poprzez aktywność ruchową

– wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów koleżeńskich pomiędzy uczestnikami

– wyłonienie  najlepszych  zawodników w  poszczególnych  kategoriach wiekowych.

II.Organizatorzy:

Zarząd  Wojewódzki  Małopolskiego  Towarzystwa  Krzewienia  Kultury  Fizycznej  w Krakowie

III.Partnerzy:

– Województwo Małopolskie

– Gmina  Miejska  Kraków

IV.Partnerzy medialni:

– Kurier Małopolskiego TKKF

V.Termin i miejsce:

Turniej  rozegrany zostanie w dniu 26.11.2017 r.(niedziela) w hali sportowej KS Bronowianka w Krakowie przy ul. Zarzecze 124 a.

VI.Program:

-08:45 – 09:25  –  przyjmowanie zgłoszeń, odprawa techniczna i losowanie: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie

-09:30 –  uroczyste  otwarcie  Mistrzostw

-09:35 –  gry eliminacyjne i finały: szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły średnie

-10:15 –  przyjmowanie zgłoszeń, odprawa  techniczna  i  losowanie : kobiety i mężczyźni w kategoriach wiekowych, deble

-11:00 –  gry eliminacyjne i finały:  kobiety i mężczyźni w kategoriach wiekowych, deble

-14:00 –  wręczenie nagród

-14:15 –  zakończenie  imprezy

VII.Zasady  uczestnictwa  i  zgłoszenia:

1.Prawo  startu  mają:

– dzieci, młodzież i dorośli w poszczególnych kategoriach wiekowych

– zawodniczki i zawodnicy, którzy nie ukończyli 19 roku życia

– zawodniczki i zawodnicy, którzy ukończyli 19 lat i nie są zgłoszeni na sezon 2017/2018 do Małopolskiego Związku Badmintona lub Polskiego Związku Badmintona.

2.Wszystkie osoby wymienione w pkt.1 muszą opłacić startowe w następującej wysokości

– dzieci i młodzież / do 18 roku życia /         – 10 zł

– dorośli                                                               – 15 zł

– debel                                                                 – 20 zł od pary

 

płatne w dniu i na miejscu zawodów.

3.Zgłoszenia  przyjmuje i udziela  informacji:

Biuro Zarządu  Wojewódzkiego  Małopolskiego TKKF w  Krakowie ul. Lenartowicza 14

w godz. 9:00 do 16:00  –      tel. 12-633–26–62, 512-142-810 lub Tadeusz Kowalczyk 609 379 331

e-mail:  tkkf@tkkf.com

4.Zgłoszenia zespołowe /kluby , ogniska / należy dokonać na karcie zgłoszeniowej – zał. nr 1

5.Zgłoszenia indywidualne należy dokonać karcie zgłoszeniowej – zał. nr 2         

6.Dzieci i młodzież do lat 18 musi posiadać pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekuna prawnego. Formularz jest załącznikiem nr 3 do niniejszego regulaminu.

VIII.System  rozgrywek:

Mistrzostwa  w klasyfikacji indywidualnej zostaną  rozegrane  zgodnie  z  przepisami PZBad.  w poniższych  kategoriach  wiekowych  z podziałem na płeć.

–   Dzieci i młodzież:

    dziewczynki i chłopcy – ur. 2008 – 2005 /912 lat/

    dziewczęta i chłopcy – ur. 2004 – 2002 /13 – 15 lat/

    chłopcy – ur. 2001 – 1998 /16 – 19 lat/

–   Mężczyźni (w czterech kategoriach wiekowych):

    ur. 1997 – 1977 /20 – 40 lat/

    ur. 1976 – 1962 /41 – 55 lat/

    ur. 1961 – 1947 /56  – 70 lat/

    ur. 1946 i wcześniej /od 71 lat/

–    Kobiety (w dwóch kategoriach wiekowych):

      ur. 2001- 1977 /16 – 40 lat/

      ur. 1976 – 1957 /od 41 lat – 60 lat/

      ur. 1956 i wcześniej /powyżej 61 lat/

–    Deble (mogą brać udział pary mieszane)

Obowiązują  lotki  według  przepisów  PZBad.

Organizator  zabezpiecza  polskie  lotki.

Zawodnicy powinni posiadać swoje rakietki.

System  rozgrywek  zostanie  ustalony  przed  rozpoczęciem  zawodów  w  zależności od  ilości  zgłoszeń, w przypadku małej ilości zgłoszeń kategorie wiekowe mogą być połączone.

IX.Klasyfikacja  końcowa:  

 – klasyfikacja indywidualna ustalona  będzie  na  podstawie  zdobytych  miejsc osobno  dla  każdej  kategorii  wiekowej

– klasyfikacja deblowa ustalona będzie na podstawie uzyskanych wyników

– klasyfikacja zespołowa za najliczniejszy udział ustalona będzie na podstawie ilości startujących zawodników danej drużyny.

X.Sędziowie:

Sędzią  głównym  zawodów  jest  sędzia  PZ Badmintona.

Zawodnik  wygrywający swoją  grę  przekazuje lotkę do stolika sędziowskiego i podaje wynik meczu.

Poszczególne mecze sędziują zawodnicy nie biorący udziału w grze.

XI.Zasady  finansowania:

– koszty związane z organizacją Mistrzostw  pokrywają   organizatorzy

– koszty  dojazdu i  wyżywienia  pokrywają  we  własnym  zakresie  uczestnicy.

XII.Nagrody:

– zdobywcy   pierwszych  trzech  miejsc  w  poszczególnych  kategoriach  wiekowych otrzymują: statuetki, dyplomy i okolicznościowe koszulki

– miejsca  IV – VI: dyplomy.

– najmłodszy i najstarszy  uczestnik  turnieju  otrzymują: dyplomy i upominki. 

– za najliczniejszą ekipę, trzy pierwsze zespoły otrzymują: puchar i okolicznościowy dyplom.

XIII.Badania  lekarskie  i  ubezpieczenie:

– każdy  uczestnik  musi  mieć  aktualne  badania  lekarskie lub podpisać oświadczenie o dobrym stanie zdrowia /karta zgłoszeniowa zał. nr 2/

– organizator  ubezpiecza  uczestników  turnieju  od  następstw nieszczęśliwych  wypadków /NNW/, każdy uczestnik może się dodatkowo do ubezpieczyć na swój koszt od NNW.

– organizatorzy nie odpowiadają  za  wypadki  spowodowane złym stanem zdrowia zawodników, każdy startuje na swoją odpowiedzialność.

XIV.Postanowienia   końcowe:

1.Sekretariat  zawodów  czynny  będzie  podczas  trwania  zawodów w godz. 8:00 – 13:45.

2.Turniej rozegrany zostanie na 5 boiskach.

3.Uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe.

4.Uczestników Mistrzostw obowiązują zasady „fair play„.

5.Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas rozgrywanych Mistrzostw.

6.Uczestnicy Mistrzostw  mają obowiązek zapoznać się z regulaminem.

7.Uczestnicy Mistrzostw  są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.

8.Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiadają ich opiekunowie.

9.Uczestnicy Mistrzostw ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z własnej winy.

10.Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją Mistrzostw nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed , w trakcie lub po imprezie.

11.Uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy regulamin Mistrzostw oraz poniższą klauzulę:

– zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet

– wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych /Dz. U. Nr 133, poz. 883 i Art. 81 Ust. Pr. Aut./

12.Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas Mistrzostw rozstrzyga Komisja Odwoławcza  składająca się z przedstawiciela organizatora i sędziego głównego Mistrzostw.

13.Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

14.Niniejszy regulamin oraz bieżące informacje i wyniki Mistrzostw będą dostępne na stronie Internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com, Facebook: www.facebook.pl /MTKKF

 

Dojazd tramwajem linii 4, 8, 13, oraz autobusem 139, 172, 501, 572.

 

Będziemy wdzięczni za wcześniejsze potwierdzenie udziału w  Mistrzostwach.

Karta zgłoszenia zespołowa (zał. 1) – pdf

Karta zgłoszenia indywidualna (zał. 2) – pdf

Zgoda rodziców (zał. 3) – pdf