R E G U L A M I N
IX Otwartych Mistrzostw Krakowa w siatkówce kobiet i mężczyzn
Puchar Prezydenta Miasta Krakowa
„PUCHAR LIGI”


I. Cel
– Popularyzacja siatkówki wśród mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.
– Promocja 60– letniego dorobku i działalności Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej.

II. Organizatorzy i współorganizatorzy:
Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie
Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

III. Partnerzy i sponsorzy:

  • Województwo Małopolskie
  • Gmina Miejska Kraków
  • Com Com Zone

IV. Partnerzy medialni:
Dziennik Polski
Kurier Małopolskiego TKKF

V. Termin , miejsce:
Turniej odbędzie się 25 czerwca 2017 r. (niedziela) w Krakowie na obiektach:
– Com Com Zone ul. Ptaszyckiego 6
– Com Com Zone ul. Ptaszyckiego 4 (była hala KS Hutnik)
– Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej os. Zgody 1

VI. Przewidywany program imprezy:
Godz. 8,00 – 8,30 Rejestracja zespołów – mężczyźni (odbiór kart zgłoszeń zał. Nr 1), weryfikacja zawodników: obiekty: Com Com Zone i Szkoła Aspirantów PSP
Godz. 8,30 – 9,00 Rozgrzewka
Godz. 9,00 Rozpoczęcie gier eliminacyjnych mężczyzn
Godz. 13,45 – 14,00 Rejestracja zespołów – kobiet (odbiór kart zgłoszeń zał. Nr 1), weryfikacja zawodników
Godz. 14,00 – 14,30 Rozgrzewka
Godz. 14,30 Rozpoczęcie gier eliminacyjnych kobiet
Godz. 16,15 Podsumowanie wyników Mistrzostw mężczyzn, wręczenie pucharów, medali, dyplomów i wyróżnień
Godz. 16,30 Podsumowanie Małopolskiej Ligi TKKF Siatkówki mężczyzn wręczenie pucharów, medali i wyróżnień dla 3 najlepszych zespołów od I-V ligi za sezon 2016/17
Godz. 20,30 Podsumowanie wyników Mistrzostw kobiet wręczenie pucharów, medali, dyplomów i wyróżnień na obiektach Szkoły Aspirantów PSP
Zakończenie Mistrzostw

VII. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:
1. Prawo udziału w Mistrzostwach mają zespoły, które opłacą do dnia 13.06.2017 r. wpisowe w wysokości 160, zł na konto Małopolskiego TKKF nr. 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.
2. W Mistrzostwach mogą startować zawodnicy powyżej 15 roku życia (do 18 roku życia obowiązkowa zgoda rodziców lub opiekuna prawnego zał. Nr.2). Drużyna może liczyć maksymalnie 10 osób.
3. W Mistrzostwach mogą brać udział wyłącznie zawodnicy , którzy zakończyli grę w klubach sportowych – zrzeszeni w PZPS w sezonie 2015 / 2016 i mają roczną przerwę w rozgrywkach
PZPS.(nie dotyczy zawodników, którzy ukończyli 35 rok życia i zawodników III ligi męskiej – tylko 2 zawodników w drużynie oraz zawodniczek III ligi kobiet).
Obowiązkiem każdego zawodnika jest posiadanie dowodu tożsamości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kierownik drużyny może żądać od zawodnika drużyny przeciwnej pokazania dowodu tożsamości. W przypadku odmowy okazania takiego dokumentu drużyna , w której uczestniczy nieuprawniony zawodnik zostaje ukarana walkowerem w tym spotkaniu.
4. W Mistrzostwach może brać udział maksymalnie 24 zespoły męskie i 8 kobiecych.
5. Zgłoszenia pisemne lub telefoniczne należy kierować do Zarządu Wojewódzkiego MTKKF w Krakowie ul. Lenartowicza 14 tel. 012-633-26-62 e mail : tkkf@tkkf.com do dnia 13.06.2017 r.

VIII. System przeprowadzenia Mistrzostw:
Szczegółowy system rozgrywek (załącznik Nr 3 i 4) i godz. rozpoczęcia poszczególnych gier uzależnione będą od ilości zgłoszonych zespołów i zostanie przesłany e-mailem przed rozpoczęciem
mistrzostw.

IX. Przepisy :
Obowiązują przepisy PZPS .
Drużyny winny posiadać jednolite stroje , obuwie sportowe oraz własne piłki.
Organizator zapewnia tylko piłki do gry oraz siatkę z antenkami.
Sędziów zabezpiecza organizator.

X. Punktacja :
W przypadku rozgrywania meczów do 2 setów za zwycięstwo 2 :0 zespół otrzymuje – 2 pkt. , za remis 1 : 1 zespół otrzymuje 1 punkt
W przypadku rozgrywania meczow do 2 wygranych setów za zwycięstwo 2 :0 zespół otrzymuje – 3 pkt., za zwycięstwo 2 :1 zespół otrzymuje – 2 pkt., za przegraną 1 : 2 zespół otrzymuje – 1 pkt.,
za przegraną 0 : 2 zespół otrzymuje – 0 pkt.

XI Klasyfikacja :
Klasyfikacja końcowa ustalona będzie na podstawie zdobytych miejsc przez zespoły.

XII. Nagrody :
Za miejsca I – III – zespoły otrzymują puchary , medale i okolicznościowe dyplomy
Za miejsca IV – VIII – okolicznościowe dyplomy.
Najlepsi zawodnicy :
– najlepszy rozgrywający ( a )
– najlepszy atakujący ( a )
– najlepszy broniący ( a )
– MPV ( kobiet i mężczyzn )
otrzymują okolicznościowe statuetki i okolicznościowe dyplomy.
W miarę pozyskania środków dla najlepszych zespołów organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

XIII. Postanowienia końcowe:
1. Organizatorzy nie biorą odpowiedzialności za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia uczestników, którzy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia.
2. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW ( od następstw nieszczęśliwych wypadków ) oraz opiekę medyczną podczas turnieju. Każda drużyna lub zawodnik może dodatkowo się ubezpieczyć w zakresie NNW na własny koszt.
3. Organizatorzy i wszystkie z nim współpracujące osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i
majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie i po imprezie.
4. Uczestnicy turnieju ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z własnej winy.
5. Zawodnicy zgłoszeni i zarejestrowani do Mistrzostw w Biurze turnieju, akceptują niniejszy regulamin oraz poniższą klauzulę :
· zdjęcia, nagranie filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio i internet
· wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, głosu i mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 i Art.
81 Ust. Pr. Aut. )
6. Zawodnicy mają obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem.
7. Zawodnicy biorący udział w turnieju są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.
8. Ewentualny protest musi być złożony natychmiast po meczu za kaucją 50 zł, która w przypadku odrzucenia protestu przepada.
9. Szczegółowe informacje dotyczące Mistrzostw znajdują się na oficjalnej stronie internetowej www.tkkf.com
10. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

Pliki do pobrania: