Regulamin

Karta zgłoszenia zał. nr 1

Zgoda rodziców zał. nr 2

Oświadczenie zał. nr 4 do standardów ochrony dzieci i młodzieży

Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej zaprasza do udziału w II Turnieju z cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym, który odbędzie się w sobotę 18 maja 2024 r. w małej hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie (obok osiedla Widok).

Oprócz gier indywidualnych i debli „open”, podtrzymuje się dodatkową grę pojedynczą „open”, za dodatkową opłatą. Prawo udziału w Turnieju mają osoby/zespoły, które, opłacą wpisowe przed ustaloną datą turnieju na konto Małopolskiego TKKF (w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika oraz jakiego turnieju i jakich gier przelew dotyczy: (gry indywidualne, indywidualne „open”, deble „open”). Zgłoszenia należy przesłać elektronicznie na adres e-mailowy tkkf@tkkf.com. lub telefonicznie 12/633-26-62,12/ 515 182 228.  Dowód opłaty wpisowego należy przedstawić w biurze zawodów przy weryfikacji w dniu zawodów. Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 UWAGA: Zawodnicy, którzy nie opłacą wpisowego przed datą turnieju: w grach indywidualnych kobiet i mężczyzn, oraz w grach  indywidualnych „open”, ponoszą dodatkową opłatę w wysokości 5 zł w dniu turnieju w biurze zawodów.

Zgodnie z rozporządzeniem Art. 106 b ust. 5 ustawy o VAT  fakturę do paragonu można wystawić tylko wtedy, gdy paragonie NIP jest nabywcy. W związku z tym faktura będzie wystawiana tylko na podstawie zgłoszonego NIP-u. Prośbę o wystawienie faktury, należy przesłać na adres  Małopolskiego TKKF e-mailem: tkkf@tkkf.com, telefonicznie lub w dniu turnieju, podając dane firmy (łącznie z NIP-em)

Zawodników niepełnoletnich (do lat 18) należy zgłaszać na formularzu: Zgłoszenie – zgoda (załącznik Nr 2 do Regulaminu) z podpisem obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach. Obowiązuje to także zawodników w wieku 16 i 17 lat, mimo że grają w kategorii kobiet 16-60 lat i w kategorii mężczyzn 16-45 lat. Wymóg ten jest obowiązkowy, warunkujący udział w zawodach. Obowiązkiem każdego rodzica i opiekuna prawnego małoletniego, jest zapoznanie się ze Standardami Ochrony Dzieci i Młodzieży oraz wypełnienie załącznika nr 4 do Standardów, w momencie ich obecności w roku 2024 na turniejach „Grand Prix” w tenisie stołowym.

Zgłoszenia indywidualne, indywidualne „open” oraz zgłoszenia zbiorcze wszystkich grup wiekowych i par deblowych, dokonywane przez Kluby i inne instytucje, dokonujemy na formularzu: Karta zgłoszenia – zgoda (załącznik Nr 1 do Regulaminu). W zgłoszeniu należy podać nazwę klubu lub instytucji, wraz z nazwiskiem i podpisem osoby zgłaszającej.

Przy zgłoszeniu zawodników, oprócz kategorii wiekowej, należy podać rok urodzenia, a w przypadku dzieci do lat 10 należy podać dokładną datę urodzin (dzień, miesiąc, rok). Jest to niezbędne do wyłonienia najmłodszej zawodniczki i zawodnika turnieju.

Należność za wpisowe należy wpłacić na konto:

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki
31-138 Kraków, ul. Lenartowicza 14
Krakowski Bank Spółdzielczy
Nr konta: 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001

Prawo udziału w imprezie mają:

   * dzieci, młodzież i dorośli niezrzeszeni w PZTS, a także:

   * czynni zawodnicy IV i V ligi PZTS bez względu na wiek,

   * czynni zawodnicy III ligi PZTS, którzy ukończyli 40 rok życia,

   * byli zawodnicy I, II i III ligi, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach PZTS od 1 stycznia 2023 roku.

 * Podstawowe wpisowe w grach indywidualnych wynosi:

 – dziewczęta i chłopcy w kat.7-10,11-15 lat i osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych – 25

 – kobiety i mężczyźni w kat: 16-45,46-60, pow.60 lat – 30  zł

 – gry indywidualne „open” (w której grać mogą wszyscy) – 25  zł

* Podstawowe wpisowe w grach deblowych „open” (deble czy miksty) wynosi – 30 zł

Proponowany program Turnieju:

– godz. 8:15 – 9.00 –  rozgrzewka i weryfikacja zawodników do lat 15.

– godz.   9:00 – 9:15  –   otwarcie  turnieju dla zawodników do lat 15.

– godz.   9:20 – rozpoczęcie gier  w kategorii dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych 7-10 lat i 11 – 15 lat

godz. 10.15 – 11.00 – rozgrzewka i weryfikacja kobiet i mężczyzn w kat: 16-45 lat, 46-60, 60+.

– godz. 11:00 – otwarcie turnieju i rozpoczęcie gier w kategoriach kobiet i mężczyzn.

godz. 13.00 – rozpoczęcie turnieju par deblowych „open” (czas rozpoczęcia debli w zależności od ilości uczestników turnieju).

– godz.14.00 – podsumowanie wyników, wręczenie nagród i dyplomów.  

– godz.14:30 – zakończenie Turnieju.

– Gry pojedyncze „open” prowadzone będą podczas trwania turnieju, przez zawodników, którzy w danej chwili nie grają innych gier.

Tel. kontaktowy:  12. 633 26 62  lub  515.182.228.                         
Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie