Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków.

Regulamin – pdf

Karta zgłoszenia – pdf

I. Cel:

– Popularyzacja siatkówki  wśród   mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

– Promocja ponad  60– letniego  dorobku  i  działalności  Towarzystwa  Krzewienia  Kultury  Fizycznej.

 II. Organizatorzy i  współorganizatorzy:

 • Zarząd  Wojewódzki  Małopolskiego  Towarzystwa  Krzewienia  Kultury  Fizycznej  w  Krakowie
 • MOS Kraków Wschód
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

III. Partnerzy i sponsorzy:

 • Gmina Miejska Kraków
 • Województwo Małopolskie
 • Com Com Zone
 • Ars-Medica
 • MPWiK S.A.
 • MPEC S.A.
 • MPO Sp. z o.o.
 • Małopolanka

III. Partnerzy medialni:

 • Kurier Małopolskiego TKKF

 IV. Termin , miejsce:

Turniej  odbędzie  się  30 czerwca  2019  r. (niedziela)  w  Krakowie na  obiektach:

          –  Com Com Zone   ul.  Ptaszyckiego  6

          –  Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej  os. Zgody 18 B

          –  SP 89 os. Piastów 34 a

 V. Przewidywany program imprezy:

Godz.   8,00   –  8,30     Rejestracja zespołów – mężczyźni (odbiór kart zgłoszeń zał. Nr 1), weryfikacja  zawodników: obiekty: Com Com Zone i  Szkoła Aspirantów PSP               

Godz.   8,30   –  9,00     Rozgrzewka             

Godz.   9,00                  Rozpoczęcie  gier  eliminacyjnych  mężczyzn

Godz.  13,45  –  14,00  Rejestracja zespołów – kobiety (odbiór kart zgłoszeń zał. Nr 1), weryfikacja  zawodniczek

Godz.  14,00  –  14,30  Rozgrzewka

Godz.  14,30                Rozpoczęcie  gier  eliminacyjnych kobiet        

 Godz.  16,15                Podsumowanie  wyników Mistrzostw mężczyzn, wręczenie pucharów, medali,  dyplomów i wyróżnień 

Godz.  16,30                 Podsumowanie Małopolskiej Ligi TKKF  Siatkówki mężczyzn wręczenie pucharów, medali i wyróżnień dla 3 najlepszych zespołów od I-V ligi za sezon 2018/19

Godz.  21,00                Podsumowanie wyników Mistrzostw kobiet  wręczenie pucharów, medali, dyplomów i wyróżnień na obiektach Szkoły Aspirantów PSP, Zakończenie Mistrzostw

VI. Zasady  uczestnictwa  i  zgłoszenia:

 1. Prawo  udziału  w  Mistrzostwach   mają  zespoły, które opłacą do dnia 21.06.2019 r. wpisowe w wysokości 200  zł na konto Małopolskiego TKKF nr. 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001.
  Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 2. W Mistrzostwach  mogą  startować  zawodnicy  powyżej 15 roku  życia (do 18 roku życia obowiązkowa zgoda rodziców lub opiekuna prawnego zał. Nr.2). Drużyna  może  liczyć  maksymalnie  10  osób, przy czym w grze na boisku MUSI brać udział 6 osób.

 3. W  Mistrzostwach   mogą  brać  udział  wyłącznie  zawodnicy ,  którzy  zakończyli  grę  w  klubach sportowych w  sezonie  2017 / 2018 i  mają  roczną  przerwę  w  rozgrywkach PZPS.  
  Dodatkowo, w każdym zespole, dopuszcza się do udziału w Mistrzostwach:
  – zawodników, którzy ukończyli 35 rok życia (ur. 1984 i starsi),
  DWÓCH zawodników najwyższej ligi organizowanej przez dany OZPS (bez względu na wiek).

W Mistrzostwach kobiet dopuszcza się do udziału  zawodniczki najwyższej ligi organizowanej przez dany OZPS (bez względu na wiek).

Obowiązkiem  każdego  zawodnika   jest  posiadanie   dowodu  tożsamości.  W  przypadku      jakichkolwiek  wątpliwości  kierownik   drużyny  może  żądać  od zawodnika  drużyny przeciwnej  okazania  dowodu  tożsamości. W  przypadku  odmowy  okazania  takiego  dokumentu drużyna  ,  w  której  uczestniczy  nieuprawniony  zawodnik  zostaje  ukarana  walkowerem   w  tym  spotkaniu.

4. W Mistrzostwach może brać udział maksymalnie 20 zespołów męskich i 6 kobiecych.

5. Zgłoszenia  pisemne  lub  telefoniczne  należy  kierować  do Zarządu  Wojewódzkiego  MTKKF    w     Krakowie  ul.  Lenartowicza  14  tel. 012-633-26-62  e mail :  tkkf@tkkf.com do dnia 21.06.2019 r.

VII. System  przeprowadzenia  Mistrzostw:

Szczegółowy system  rozgrywek (załącznik Nr 3 i 4) wraz z  godzinami  rozpoczynania poszczególnych gier uzależniony będzie  od ilości  zgłoszonych  zespołów i zostanie przesłany e-mailem przed  rozpoczęciem Mistrzostw.

VIII. Przepisy:

Obowiązują  przepisy  PZPS .

Drużyny  winny  posiadać  jednolite  stroje ,  obuwie  sportowe  oraz  własne  piłki. Organizator   zapewnia tylko  siatkę  z  antenkami. Sędziów  zabezpiecza  organizator.

IX. Punktacja:

W przypadku rozgrywania meczów do 2 setów za  zwycięstwo  2 :0  zespół  otrzymuje   –  2  pkt. , za  remis  1 : 1  zespół  otrzymuje  1  punkt.

W przypadku rozgrywania meczów do 2 wygranych setów za zwycięstwo 2 :0 zespół otrzymuje – 3 pkt., za zwycięstwo 2 :1 zespół otrzymuje – 2 pkt., za przegraną 1 : 2 zespół otrzymuje – 1 pkt., za przegraną 0 : 2 zespół otrzymuje – 0 pkt.

X. Klasyfikacja:

Klasyfikacja końcowa  ustalona  będzie  na  podstawie  zdobytych  miejsc  przez  zespoły.

XI. Nagrody:

Za  miejsca  I  –  III  –  zespoły  otrzymują  puchary , medale i  okolicznościowe  dyplomy

Za  miejsca  IV – VIII  –  okolicznościowe  dyplomy.

Najlepsi  zawodnicy :

– najlepszy rozgrywający ( a )

– najlepszy atakujący ( a )

– najlepszy broniący ( a )

– MPV ( kobiet i mężczyzn )

otrzymują  okolicznościowe  statuetki  i  okolicznościowe  dyplomy.

W miarę pozyskania środków dla najlepszych zespołów organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

XII. Postanowienia  końcowe:

1.Organizatorzy  nie  biorą  odpowiedzialności  za  wypadki  spowodowane  złym  stanem  zdrowia uczestników, którzy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia.

2.Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW ( od następstw nieszczęśliwych wypadków ) oraz opiekę medyczną podczas turnieju. Każda drużyna lub  zawodnik może dodatkowo się ubezpieczyć w zakresie NNW na własny koszt.

3.Organizatorzy i wszystkie z nim współpracujące osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie i po imprezie.

4.Uczestnicy turnieju ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z własnej winy.

5.Zawodnicy zgłoszeni i zarejestrowani do Mistrzostw w Biurze turnieju, akceptują niniejszy regulamin oraz poniższą klauzulę:

 • zdjęcia, nagranie filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio i internet wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w związku z organizacją XI Otwartych Mistrzostw Krakowa w siatkówce kobiet i mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa oraz otrzymałam/otrzymałem informację, że:

– dostęp do tych danych będzie miał wyłącznie Administrator, którym jest Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, tel. 12/633-26-62, e-mail: tkkf@tkkf.com

– posiada Pani/Pan (i swojego dziecka) prawo dostępu do karty zgłoszenia, w której są podane dane osobowe, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

– podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,

– podanie danych jest warunkiem niezbędnym, by uwzględnić Panią/Pana do wzięcia udziału w XI Otwartych Mistrzostwach Krakowa w siatkówce kobiet i mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa

– dane będą przechowywane przez okres 5 lat 

– posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

– administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

– podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 uist.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia  27 kwietnia 2016 r. (RODO)  w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy  95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )(Dz. Urz. UE L.19 z 4 maja 2016, s.1)

6.Zawodnicy biorący udział w turnieju są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.

7.Ewentualny  protest  musi  być  złożony  natychmiast  po  meczu  za kaucją 50 zł, która w przypadku odrzucenia protestu przepada.

8.Szczegółowe informacje dotyczące Mistrzostw znajdują się na oficjalnej  stronie  internetowej www.tkkf.com

9.Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo   ostatecznej  interpretacji  niniejszego  regulaminu.

 

                                                                                       

 

                                                                                                                              Organizatorzy