XI Otwarte Mistrzostwa Krakowa w siatkówce kobiet i mężczyzn o Puchar Prezydenta M. Krakowa

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków.

Regulamin – pdf

Karta zgłoszenia – pdf

I. Cel:

– Popularyzacja siatkówki  wśród   mieszkańców Gminy Miejskiej Kraków.

– Promocja ponad  60– letniego  dorobku  i  działalności  Towarzystwa  Krzewienia  Kultury  Fizycznej.

 II. Organizatorzy i  współorganizatorzy:

 • Zarząd  Wojewódzki  Małopolskiego  Towarzystwa  Krzewienia  Kultury  Fizycznej  w  Krakowie
 • MOS Kraków Wschód
 • Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

III. Partnerzy i sponsorzy:

 • Gmina Miejska Kraków
 • Województwo Małopolskie
 • Com Com Zone
 • Ars-Medica
 • MPWiK S.A.
 • MPEC S.A.
 • MPO Sp. z o.o.
 • Małopolanka

III. Partnerzy medialni:

 • Kurier Małopolskiego TKKF

 IV. Termin , miejsce:

Turniej  odbędzie  się  30 czerwca  2019  r. (niedziela)  w  Krakowie na  obiektach:

          –  Com Com Zone   ul.  Ptaszyckiego  6

          –  Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej  os. Zgody 18 B

          –  SP 89 os. Piastów 34 a

 V. Przewidywany program imprezy:

Godz.   8,00   –  8,30     Rejestracja zespołów – mężczyźni (odbiór kart zgłoszeń zał. Nr 1), weryfikacja  zawodników: obiekty: Com Com Zone i  Szkoła Aspirantów PSP               

Godz.   8,30   –  9,00     Rozgrzewka             

Godz.   9,00                  Rozpoczęcie  gier  eliminacyjnych  mężczyzn

Godz.  13,45  –  14,00  Rejestracja zespołów – kobiety (odbiór kart zgłoszeń zał. Nr 1), weryfikacja  zawodniczek

Godz.  14,00  –  14,30  Rozgrzewka

Godz.  14,30                Rozpoczęcie  gier  eliminacyjnych kobiet        

 Godz.  16,15                Podsumowanie  wyników Mistrzostw mężczyzn, wręczenie pucharów, medali,  dyplomów i wyróżnień 

Godz.  16,30                 Podsumowanie Małopolskiej Ligi TKKF  Siatkówki mężczyzn wręczenie pucharów, medali i wyróżnień dla 3 najlepszych zespołów od I-V ligi za sezon 2018/19

Godz.  21,00                Podsumowanie wyników Mistrzostw kobiet  wręczenie pucharów, medali, dyplomów i wyróżnień na obiektach Szkoły Aspirantów PSP, Zakończenie Mistrzostw

VI. Zasady  uczestnictwa  i  zgłoszenia:

 1. Prawo  udziału  w  Mistrzostwach   mają  zespoły, które opłacą do dnia 21.06.2019 r. wpisowe w wysokości 200  zł na konto Małopolskiego TKKF nr. 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001.
  Wpisowe nie podlega zwrotowi.

 2. W Mistrzostwach  mogą  startować  zawodnicy  powyżej 15 roku  życia (do 18 roku życia obowiązkowa zgoda rodziców lub opiekuna prawnego zał. Nr.2). Drużyna  może  liczyć  maksymalnie  10  osób, przy czym w grze na boisku MUSI brać udział 6 osób.

 3. W  Mistrzostwach   mogą  brać  udział  wyłącznie  zawodnicy ,  którzy  zakończyli  grę  w  klubach sportowych w  sezonie  2017 / 2018 i  mają  roczną  przerwę  w  rozgrywkach PZPS.  
  Dodatkowo, w każdym zespole, dopuszcza się do udziału w Mistrzostwach:
  – zawodników, którzy ukończyli 35 rok życia (ur. 1984 i starsi),
  DWÓCH zawodników najwyższej ligi organizowanej przez dany OZPS (bez względu na wiek).

W Mistrzostwach kobiet dopuszcza się do udziału  zawodniczki najwyższej ligi organizowanej przez dany OZPS (bez względu na wiek).

Obowiązkiem  każdego  zawodnika   jest  posiadanie   dowodu  tożsamości.  W  przypadku      jakichkolwiek  wątpliwości  kierownik   drużyny  może  żądać  od zawodnika  drużyny przeciwnej  okazania  dowodu  tożsamości. W  przypadku  odmowy  okazania  takiego  dokumentu drużyna  ,  w  której  uczestniczy  nieuprawniony  zawodnik  zostaje  ukarana  walkowerem   w  tym  spotkaniu.

4. W Mistrzostwach może brać udział maksymalnie 20 zespołów męskich i 6 kobiecych.

5. Zgłoszenia  pisemne  lub  telefoniczne  należy  kierować  do Zarządu  Wojewódzkiego  MTKKF    w     Krakowie  ul.  Lenartowicza  14  tel. 012-633-26-62  e mail :  tkkf@tkkf.com do dnia 21.06.2019 r.

VII. System  przeprowadzenia  Mistrzostw:

Szczegółowy system  rozgrywek (załącznik Nr 3 i 4) wraz z  godzinami  rozpoczynania poszczególnych gier uzależniony będzie  od ilości  zgłoszonych  zespołów i zostanie przesłany e-mailem przed  rozpoczęciem Mistrzostw.

VIII. Przepisy:

Obowiązują  przepisy  PZPS .

Drużyny  winny  posiadać  jednolite  stroje ,  obuwie  sportowe  oraz  własne  piłki. Organizator   zapewnia tylko  siatkę  z  antenkami. Sędziów  zabezpiecza  organizator.

IX. Punktacja:

W przypadku rozgrywania meczów do 2 setów za  zwycięstwo  2 :0  zespół  otrzymuje   –  2  pkt. , za  remis  1 : 1  zespół  otrzymuje  1  punkt.

W przypadku rozgrywania meczów do 2 wygranych setów za zwycięstwo 2 :0 zespół otrzymuje – 3 pkt., za zwycięstwo 2 :1 zespół otrzymuje – 2 pkt., za przegraną 1 : 2 zespół otrzymuje – 1 pkt., za przegraną 0 : 2 zespół otrzymuje – 0 pkt.

X. Klasyfikacja:

Klasyfikacja końcowa  ustalona  będzie  na  podstawie  zdobytych  miejsc  przez  zespoły.

XI. Nagrody:

Za  miejsca  I  –  III  –  zespoły  otrzymują  puchary , medale i  okolicznościowe  dyplomy

Za  miejsca  IV – VIII  –  okolicznościowe  dyplomy.

Najlepsi  zawodnicy :

– najlepszy rozgrywający ( a )

– najlepszy atakujący ( a )

– najlepszy broniący ( a )

– MPV ( kobiet i mężczyzn )

otrzymują  okolicznościowe  statuetki  i  okolicznościowe  dyplomy.

W miarę pozyskania środków dla najlepszych zespołów organizator przewiduje nagrody rzeczowe.

XII. Postanowienia  końcowe:

1.Organizatorzy  nie  biorą  odpowiedzialności  za  wypadki  spowodowane  złym  stanem  zdrowia uczestników, którzy zobowiązani są do złożenia oświadczenia o stanie zdrowia.

2.Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie NNW ( od następstw nieszczęśliwych wypadków ) oraz opiekę medyczną podczas turnieju. Każda drużyna lub  zawodnik może dodatkowo się ubezpieczyć w zakresie NNW na własny koszt.

3.Organizatorzy i wszystkie z nim współpracujące osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie i po imprezie.

4.Uczestnicy turnieju ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z własnej winy.

5.Zawodnicy zgłoszeni i zarejestrowani do Mistrzostw w Biurze turnieju, akceptują niniejszy regulamin oraz poniższą klauzulę:

 • zdjęcia, nagranie filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio i internet wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w związku z organizacją XI Otwartych Mistrzostw Krakowa w siatkówce kobiet i mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa oraz otrzymałam/otrzymałem informację, że:

– dostęp do tych danych będzie miał wyłącznie Administrator, którym jest Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, tel. 12/633-26-62, e-mail: tkkf@tkkf.com

– posiada Pani/Pan (i swojego dziecka) prawo dostępu do karty zgłoszenia, w której są podane dane osobowe, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

– podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,

– podanie danych jest warunkiem niezbędnym, by uwzględnić Panią/Pana do wzięcia udziału w XI Otwartych Mistrzostwach Krakowa w siatkówce kobiet i mężczyzn o Puchar Prezydenta Miasta Krakowa

– dane będą przechowywane przez okres 5 lat 

– posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

– administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

– podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 uist.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia  27 kwietnia 2016 r. (RODO)  w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy  95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )(Dz. Urz. UE L.19 z 4 maja 2016, s.1)

6.Zawodnicy biorący udział w turnieju są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.

7.Ewentualny  protest  musi  być  złożony  natychmiast  po  meczu  za kaucją 50 zł, która w przypadku odrzucenia protestu przepada.

8.Szczegółowe informacje dotyczące Mistrzostw znajdują się na oficjalnej  stronie  internetowej www.tkkf.com

9.Organizatorzy  zastrzegają  sobie  prawo   ostatecznej  interpretacji  niniejszego  regulaminu.

 

                                                                                       

 

                                                                                                                              Organizatorzy

Napisz komentar

zobacz wszystkie komentarze

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmień kontrast