Karta zgłoszenia do ligi – doc

Zgoda rodziców – doc

Protokół meczowy – doc

Obowiązki kierowników – doc

REGULAMIN RAMOWY Małopolskiej Ligi TKKF w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn – sezon 2017/2018 Eliminacje strefowe i finał wojewódzki 

I. Cel:
– popularyzacja siatkówki wśród mieszkańców województwa małopolskiego,
 – propagowanie zdrowego wypoczynku poprzez aktywność ruchową, 
– wymiana doświadczeń, nawiązywanie kontaktów koleżeńskich pomiędzy zawodnikami,
 – wyłonienie 2 najlepszych zespołów w strefach eliminacyjnych celem uczestnictwa w turnieju finałowym, 
– wyłonienie Mistrza Małopolskiej Ligi TKKF w piłce siatkowej kobiet i mężczyzn.

II. Organizatorzy: 
– Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Krakowie, -Tarnowskie TKKF, – Powiat Myślenicki.

III. Partnerzy:
– Ministerstwo Sportu i Turystyki, 
– Zarząd Główny TKKF, 
– Województwo Małopolskie, 
– Gmina Miejska Kraków,
 – Ogniska i Kluby Małopolskiego TKKF. 

IV. Termin i miejsce: 
1. Eliminacje strefowe : 
a)rozgrywki ligowe w Strefie Kraków planowane są na okres od 23.10.2017 do 15.06.2018 (wg odrębnego terminarza),
 
Strefa Kraków obejmować będzie powiaty: krakowski, wielicki, olkuski, wadowicki, proszowicki, chrzanowski, miechowski.
b) w strefach : Tarnów i Myślenice rozgrywki rozpoczną się zgodnie z terminarzem ustalonymprzez ich organizatorów. 
Strefa Tarnów obejmować będzie powiaty: tarnowski, dąbrowski, bocheński, brzeski.
 Strefa Myślenice obejmować będzie powiat myślenicki.
2. Turniej finałowy drużyn męskich odbędzie się w listopadzie lub grudniu 2018r. W turnieju finałowym biorą udział po 2 najlepsze zespoły męskie z każdej strefy. 

V. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia: 
1. Prawo udziału w lidze mają zespoły, które opłacą wpisowe w wysokości: a)w strefie krakowskiej: 500 zł (ligi męskie); 480zł (liga kobiet) na konto bankowe Małopolskiego TKKF 31-138 Kraków , ul. Lenartowicza 14 nr. konta: 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001b)w Strefach Tarnów i Myślenice wg. ustaleń organizatora. c)w przypadku wycofania się zespołu w trakcie trwania rozgrywek wpisowe nie podlega zwrotowi. 
2. W lidze mogą startować zawodniczki i zawodnicy powyżej 15 roku życia. Drużyna może liczyćmaksymalnie 18 osób. Kartę zgłoszeniową wraz z oświadczeniem o stanie zdrowia i licencją, z podpisami zawodników i kierownika/kapitana drużyny /zał. nr 1/ należy złożyć na ręce organizatora przed rozpoczęciem sezonu 2017/2018. Listę można uzupełnić o nowych zawodników w trakcie trwania rozgrywek. Listę zawodników należy obowiązkowozamieścić na stronie internetowej ligi www.ligatkkf.pumpa.plprzed rozpoczęciem rozgrywek.
 3. Zawodnicy, którzy do dnia rozpoczęcia rozgrywek tj. 23.10.2017r. nie ukończyli 18 roku życia, muszą do listy zgłoszeniowej dołączyć zgodę obojga rodziców lub opiekuna prawnego na ich grę w lidze siatkarskiej Małopolskiego TKKF. Formularz „Zgoda obojga rodziców lub opiekuna prawnego” jest załącznikiem nr 2 do niniejszego Regulaminu.
 4. W lidze mogą brać udział zawodnicy, którzy zakończyli grę w klubach sportowych w sezonie 2016/2017 i nie są zgłoszeni na sezon 2017/2018 do Wojewódzkich Związków Piłki Siatkowej lub PZPS. 

W ligach męskich dopuszcza się udział zawodników zgłoszonych do IV * ligi Wojewódzkich Związków Piłki Siatkowej (bez ograniczeń wiekowych). W lidze kobiet dopuszcza się udział zawodniczek zgłoszonych do III ligi **Wojewódzkich Związków Piłki Siatkowej (bez ograniczeń wiekowych). Wyjątkowo, w każdym zespole, dopuszcza się do udziału w rozgrywkach ligi kobiet (dot. II ligi i lig wyższych) i lig mężczyzn (dot. III ligi i lig wyższych) dwóch zawodników zrzeszonych w klubach sportowych, którzy ukończyli 35 rok życia (w sezonie 2017/2018 
ur. w 1981r. i starsi). UWAGA – * w MZPS, w sezonie 2017/18, IV liga mężczyzn nosi nazwę II Liga Małopolska. ** w MZPS, w sezonie 2017/18, III liga kobiet nosi nazwę I Liga Małopolska. 
Obowiązkiem każdego zawodnika jest posiadanie na meczu dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kierownik drużyny może zażądać od zawodnika drużyny przeciwnej okazania dowodu tożsamości. W przypadku braku dowodu osobistego lub innego dokumentu tożsamości ze zdjęciem , zawodnik może zostać dopuszczony do gry pod warunkiem umieszczenia na liście zawodników, opublikowanej na stronie internetowej TKKF . Przypadek taki musi być odnotowany przez sędziego w protokole sędziowskim. Brak zawodnika na liście zamieszczonej na stronie internetowej skutkować będzie niedopuszczeniem zawodnika do meczu lub w przypadku meczu rozegranego , zespół będzie ukarany walkowerem. Stwierdzenie dalszych nieprawidłowości będzie skutkować dyskwalifikacją i wycofaniem zespołu z rozgrywek ligowych oraz degradacją do niższej ligi w następnym sezonie. 5. Zmiana przynależności do innego zespołu może nastąpić wyłącznie po zakończeniu sezonu 2017/2018 tj. po 30.06.2018r. 6. Zgłoszenia pisemne należy kierować pod adresem bezpośrednich organizatorów stref: ·Kraków- Zarząd Wojewódzki MTKKF ul. Lenartowicza 14, ·tel. 12-633-26-62, ·tel. kom. 512-142-810, ·e-mail: tkkf@tkkf.com, ·Tarnów – Tarnowskie TKKF – tel. 14-626-03-75 (TOSiR) lub e-mail: tkkf@tkkf.pl ·Myślenice 

VI. System przeprowadzenia ligi: 
1.Strefa Kraków:
 ·jedna liga kobieca. System rozgrywek: każdy z każdym – mecz i rewanż, 3 sety do 25 pkt,każdy set 
z 2 pkt. przewagi ·pięć lig męskich. System rozgrywek: każdy z każdym; mecz i rewanż; do dwóch wygranych setów. Sety do 25 pkt. z 2 punktami przewagi; trzeci set do 15 pkt z 2 pkt. przewagi.

W przypadkach szczególnych można dokonać zmiany terminu meczu na nast. zasadach: 
a). Zespół przekładający mecz zobowiązany jest do powiadomienia telefonicznie drużyny przeciwnej, co najmniej na 24 godz. przed planowanym rozpoczęciem spotkania, o zamierzonej zmianie oraz umieszczenie tej informacji na Forum stronyinternetowej ligi, – powiadomienia telefonicznie p. Piotra Filipka tel. 532-466-282, e-mail: tkkf.filipek@onet.eu lub sms-em – prowadzącego obsadę sędziowską o zmianie terminu meczu co najmniej 48 godziny przed planowanym rozpoczęciem spotkania. Brak powiadomienia p. Piotra Filipka o koniecznościodwołania sędziego spowoduje nałożenie kary finansowej (zwrot kosztów delegacji sędziowskiej), 
– zgłaszania do godz. 22:00 w sobotę do p. Piotra Filipka tel. 532-466-282 lub e-mail tkkf.filipek@onet.eu dokonującego obsady sędziowskiej, planowanego przełożenia meczu w kolejnym tygodniu.
 b). Zespół, który z różnych przyczyn dokonuje zmiany terminu meczu, zobowiązany jest d ustalenia z kapitanem drużyny przeciwnika dwóch dogodnych dla obu stron terminów rozegrania zaległego meczu (w okresie do 14 dni od terminu ustalonego w terminarzu rozgrywek),  powiadomienia e-mailem operatora strony orazp. Piotra Filipka dla delegowania sędziów oraz zamieszczenia informacji na Forum strony internetowej ligi.   Jednocześnie zobowiązuje się kapitana zespołu, który dokonał zmiany terminu meczu, do potwierdzenia P. P. Filipkowi, minimum na dwa dni przed ustalonym terminem wcześniej przełożonego spotkania, że mecz zostanie rozegrany.   
W przypadku nie ustalenia do 14 dni terminu rozegrania zaległego meczu termin zostanie wyznaczony przez operatora strony w porozumieniu z P. Piotrem Filipkiem. Termin ten nie może być zmieniony, mimo, że zespół nie wykorzystał limitu (3) meczy przełożonych.
 c). W sezonie zespół może przełożyć maksymalnie trzy mecze. 
d). Kolejny, czwarty mecz, w drodze wyjątkowej, może być przełożony za zgodą organizatora.
e). Przełożenie każdego następnego meczu wiąże się z przyznaniem walkowera drużynie przeciwnej.
f). Wszystkie mecze zaległe muszą być rozegrane do końca danej rundy! W przypadku nie rozegrania spotkania w terminie ustalonym przez organizatora zespół, z którego winy mecz nie zostanie rozegrany, ukarany zostanie walkowerem. 2. W strefach : Tarnów i Myślenicesystem gier wg ustaleń organizatora.

VII. Przepisy: 
1. Strefa Kraków:
a). Obowiązują przepisy PZPS z wyjątkiem „zespoły 5 osobowe” dot. I ligi kobiet oraz II ,III, IV, V ligi mężczyzn. Zawodnik „Libero”, w przypadkach szczególnych, może zastąpić kontuzjowanego na boisku zawodnika na jego pozycji.
b). Drużyny winny posiadać jednolite stroje /Libero bezwzględnie wyróżniającą go koszulkę/, obuwie sportowe oraz własne piłki. Gospodarz zapewnia tylko piłki do gry oraz siatkę z antenkami. 
c). Obowiązkiem kapitana gospodarzy jest posiadanie wypełnionego protokołu meczu. 
d). W I lidze mecze nie mogą się odbyć bez udziału sędziego. W pozostałych ligach, w wyjątkowych przypadkach, mecze mogą odbyć się bez udziału sędziego. 2. Strefy : Tarnów i Myślenice ustalają powyższe przepisy we własnym zakresie. VIII. Punktacja: 1.Strefa Kraków :
Zwycięstwo2 : 0 – 3 pkt, 2 : 1 – 2 pkt, przegrana 1 : 2 – 1 pkt; przegrana 0 : 2 – 0 pkt, walkower – minus 3 pkt. ·Liga kobiet : zwycięstwo 3 : 0 – 3 pkt; 2 : 1 – 2 pkt; przegrana 1 : 2 – 1 pkt; przegrana 0 : 3 – 0 pkt; walkower – minus 3 pkt. 2.W przypadku wycofania się drużyny przed zakończeniem ligi i nierozegrania wszystkich przewidzianych w terminarzu meczów, wyniki spotkań z udziałem tego zespołu z obydwu rund zostają anulowane i nie będą uwzględniane w tabeli końcowej. Zespół , który nie rozegra w sezonie minimum 50% spotkań zostaje wycofany z ligii w następnym sezonie rozpoczynać będzie udział od najniższej ligi.

Klasyfikacja końcowa w ligach męskich ustalona będzie na podstawie ilości punktów zdobytych przez zespoły. W przypadku równej ilości punktów o kolejności w tabeli decyduje : ·lepszy stosunek setów zdobytych do setów straconych (iloraz), ·lepszy stosunek małych punktów zdobytych do małych punktów straconych (iloraz), ·bezpośredni pojedynek między drużynami, ·dodatkowy mecz na boisku wylosowanym. Zespół , który z różnych przyczyn wycofał się z ligi w trakcie rozgrywek zostaje
automatycznie przesunięty na ostatnią pozycję w tabeli. 

IX. Zasady awansów i spadków: 1. W Strefie Kraków:
a) Liga kobiet I liga: Tabela końcowa rozgrywek ustalona będzie na podstawie wyników I i II rundy. Po zakończeniu rundy zasadniczej 4 najlepsze zespoły rozegrają play off wg. klucza:
– półfinały: 1m – 4m i 2m – 3m
Zwycięzcy meczów półfinałowych zagrają o miejsca 1 – 2, przegrani z tych spotkań zagrają o miejsca 3 – 4. 
b)
Ligi mężczyzn: I liga: zespoły, które zajęły dwa /2/ ostatnie miejsca w lidze spadają do II ligi. Zespół zajmujący 3 miejsce od końca , rozegra jeden mecz barażowy na swoim boisku, z drużyną zajmującą  3 miejsce w II lidze. Prawo gry w następnym sezonie w I lidze uzyska zwycięzca spotkania barażowego.

II liga: zespoły, które zajęły 1 i 2 miejsce  awansują do I ligi. Zespół zajmujący 3 miejsce rozegra jeden mecz barażowyna boisku przeciwnika z drużyną zajmującą 3 miejsce od końca w I lidze. Prawo gry w I lidze uzyska zwycięzca tego spotkania. Dwa /2/ ostatnie zespoły spadają do III ligi. Zespół zajmujący 3 miejsce od końca rozegra jeden mecz barażowy na swoim boisku z drużyną zajmującą 3 miejsce w III lidze. Prawo gry w następnym sezonie w II lidze uzyska zwycięzca spotkania barażowego.

III liga : zespoły, które zajęły 1 i 2 miejsce awansują do II ligi. Zespół zajmujący 3 miejsce rozegra jeden mecz barażowyna boisku przeciwnika  z drużyną zajmującą 3 miejsce od końca w II lidze. Prawo gry w II lidze uzyska zwycięzca tego spotkania. Dwa /2/ ostatnie zespoły spadają do IV ligi. W III lidze zespół zajmujący trzecie miejsce od końca rozegra jeden mecz barażowy na swoim boisku z drużyną zajmującą 3 miejsce w IV lidze. Prawo gry w następnym sezonie w III  lidze uzyska zwycięzca spotkania barażowego.

IV liga : zespoły, które zajęły 1 i 2 miejsce awansują do III ligi. Zespół zajmujący 3 miejsce rozegra jeden mecz barażowyna boisku przeciwnika  z drużyną zajmującą 3 miejsce od końca w III lidze. Prawo gry w III lidze uzyska zwycięzca tego spotkania. Dwa /2/ ostatnie zespoły spadają do V ligi. W IV lidze zespół zajmujący 3 miejsce od końca rozegra jeden mecz barażowy na swoim boisku z drużyną zajmującą 3 miejsce w V lidze. Prawo gry w następnym sezonie w IV lidze uzyska zwycięzca spotkania barażowego.

V liga : zespoły, które zajęły 1 i 2 miejsce awansują do IV ligi. Zespół zajmujący 3 miejsce rozegra jeden mecz barażowy na boisku przeciwnika z drużyną zajmującą 3 miejsce od końca w IV lidze. Prawo gry w IV lidze uzyska zwycięzca tego spotkania. Dwa /2/ ostatnie zespoły spadają do VI ligi / jeśli w sezonie 2017/2018 będzie rozgrywana /. 
Baraże dot. awansów i spadków muszą zostać rozegrane do 14 dni po zakończeniu sezonu zasadniczego tj. nie później niż do 30.06.2018r. 
Organizator zastrzega sobie prawo reorganizacji poszczególnych lig przed sezonem 2018/2019 w zależności od ilości zespołów zgłoszonych i potwierdzonych na ten sezon.  2.W strefach : Tarnów i Myślenice wg ustaleń organizatora. X. Nagrody: 1.W strefie Krakowskiej: 3 najlepsze zespoły w każdej lidze otrzymują puchary, medale i dyplomy. 2.Wstrefach: Tarnów i Myślenice wgmożliwości i ustaleń organizatora. 

XI. Zasady finansowania:
1. Koszty związane z przeprowadzeniem rozgrywek w poszczególnych strefach pokrywają organizatorzy stref. 2. Koszty udziału wturnieju finałowym uczestnicy pokrywają we własnym zakresie. 

XII. Postanowienia końcowe:
1. Organizator ubezpiecza wszystkich uczestników ligi od następstw nieszczęśliwych wypadków /NNW/. Każdy uczestnik może się dodatkowo ubezpieczyć na własny koszt. 2. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia uczestników. 
3. Uczestników rozgrywek obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 4. Uczestników rozgrywek obowiązuje przestrzeganie zasad „fair play„ 
5. Uczestnicy rozgrywek są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów. 
6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z własnej winy. 
7. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
 8. Zapisana godzina w terminarzu jest godziną wejścia na rozgrzewkę. Rozgrzewka trwa maksymalnie 30 min. W przypadku spóźnienia się zespołu rozgrzewka będzie skrócona, a sędzia zobowiązany jest rozpocząć mecz po 30 minutach od wyznaczonej godziny w terminarzu.
9. Ewentualny protest dot. przebiegu spotkania musi być zgłoszony w trakcie meczu i odnotowany w protokole sędziowskim po zakończeniu spotkania. 
10. Protest dotyczący gry nieuprawnionego zawodnika składa kapitan w formie pisemnej do Małopolskiego TKKF, po wpłaceniu kaucji w wysokości 50 zł. Protest zostanie rozpatrzony w terminie 14 dni od daty jego wpływu. W przypadku stwierdzenia gry nieuprawnionego zawodnika wszystkie rozegrane dotąd mecze z jego udziałem zostaną zweryfikowane jako walkowery na korzyść przeciwników. 
11. Obowiązkiem gospodarza meczu jest przygotowanie formularza protokołu na dane spotkanie (do pobrania ze strony internetowej ligi: zakładka „Archiwum – dokumenty”). Protokół, z wpisanymi nazwiskami  zawodników obydwu drużyn oraz podpisami kapitanów, należy przekazać sędziemu przed rozpoczęciem spotkania.
12. Kapitan drużyny gospodarzy zobowiązany jest, najpóźniej 24 godz. po zakończeniu spotkania, umieścić wynik meczu na stronie internetowej ligi (WWW.ligatkkf.pumpa.pl w zakładce forum w wynikach lig). W przypadku braku możliwości umieszczenia wyniku na stronie internetowej kapitan winien przekazać wynik telefonicznie, sms-em lub e-mailem, w ciągu 24 godzin, do:
 I -liga- p. Jarosław Opach tel. 501-326-329 e-mail: jopach@op.pl
 II – liga – p. Piotr Chyła tel. 692-850-874 e-mail: chyla@go2.pl 
III -liga – p. Łukasz Cieleń tel. 516-504-901 e-mail: lukasz.cielen@gmail.com
 
IV -liga – p. Kuba Stopa tel. 606-633-363 e-mail: kubastopa@gmail.com

 V -liga – p. Leszek Gajda tel. 501-607-496 e-mail: lehg@o2.pl I liga kobiet – p. Leszek Gajda tel. 501-607-496 e-mail: lehg@o2.pl13. W przypadku nie przekazania przez kapitana gospodarzy wyniku meczu do końca tygodnia, w którym został rozegrany, zespół zostaje upomniany przez operatora na Forum danej ligi w zakładce: „wyniki meczów”. 14. Z ramienia Małopolskiego TKKF koordynatorami ligi są Leszek Tytko i Piotr Filipek tel.12-633-26-62 , 512-142-810 , e-mail: tkkf@tkkf.com Za obsadę sędziowską odpowiedzialny jest p. Piotr Filipek: tel. 532-466-282, e-mail: tkkf.filipek@onet.eu 15. Kary i upomnienia stosowane są zgodnie z przepisami PZPS. Zawodnik ukarany wykluczeniem lub dyskwalifikacją w danym meczu zostaje automatycznie odsunięty od udziału w kolejnym spotkaniu. 16. Obowiązkiem kierowników /kapitanów zespołów jest bieżące śledzenie aktualności na stronie internetowej: www.ligatkkf.pumpa.plorazwww. tkkf.filder.pl
17. Uczestnicy rozgrywek podpisując listę zgłoszeniową akceptują niniejszy Regulamin rozgrywek oraz poniższą klauzulę : ·zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystywane przez prasę , radio, telewizję i Internet. ·wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz. 883 i Art. 81 Ust. Pr. Aut. ) 18. Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z Regulaminem. 19. Wszystkie sprawy sporne dot. rozgrywek rozstrzygaKomisja Ligi w składzie: Przewodniczący Komisji Gier zespołowych przy MTKKFi dwóch jej członków. Przy wyjaśnianiu spraw spornych dot. konkretnego meczu Komisja może zasięgać informacji u sędziego tego spotkania. 20. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu. 

ORGANIZATOR Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie