Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej uprzejmie zaprasza do udziału w XXVIII Mistrzostwach Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym, które odbędą się w dniu 11.10.2020 r. (niedziela) w dużej hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124A w Krakowie (obok osiedla Widok).
Zgłoszenia do udziału w Mistrzostwach, wraz z potwierdzeniem dokonania opłaty wpisowego, należy przesłać wyłącznie dro-gą elektroniczną na adres e-mailowy Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF: tkkf@tkkf.com – na trzy dni przed datą Mistrzostw, tj do dnia 08. 10. 2020 r. włącznie. Zawodnicy bez dokonania zgłoszenia drogą elektroniczną nie będą dopuszcze-ni do turnieju.

a. Zgłoszenia indywidualne zawodników niepełnoletnich (do lat 18) należy zgłaszać na załączniku Nr 2 do niniejszego Regulaminu (zgłoszenie – zgoda), z potwierdzeniem stanu zdrowia i zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział ich dziec-ka w zawodach.

b. Zgłoszenia indywidualne zawodników dorosłych (powyżej 18 lat) oraz zgłoszenia zbiorcze wszystkich grup wiekowych i par deblowych, dokonywane przez Kluby i inne instytucje, przesyłamy na załączniku Nr 1 do nin. Regulaminu (zgłoszenie – zgoda), z potwierdzeniem stanu ich zdrowia i akceptacją Regulaminu Mistrzostw. W zgłoszeniu należy podać nazwę klubu lub instytucji, wraz z nazwiskiem i podpisem osoby zgłaszającej.

c. Należność za wpisowe należy wpłacić na konto:
Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki
31-138 Kraków ul. Lenartowicza 14.
Krakowski Bank Spółdzielczy
Nr konta: 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001

1. Prawo udziału w imprezie mają:
* dzieci, młodzież i dorośli niezrzeszeni w PZTS, a także:
* czynni zawodnicy IV i V ligi PZTS bez względu na wiek,
* czynni zawodnicy III ligi PZTS, którzy ukończyli 40 rok życia,
* byli zawodnicy I, II i III ligi, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach PZTS od 1 stycznia 2019 roku.

2. Wpisowe w grach indywidualnych wynosi :
– dziewczęta i chłopcy w kat. 7-10, 11-15 lat i osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych – 15 zł
– kobiety i mężczyźni w kat: 16-45,46-60, pow.60 lat – 20 zł

3. Wpisowe w grach deblowych „open” wynosi:
* od pary zawodników dorosłych, albo osoby dorosłej i zawodnika do lat 15, wpisowe wynosi 25 zł.
* od pary zawodników do lat 15 wpisowe wynosi 20 zł.

4. Proponowany program Mistrzostw:
godz. 8:15 – 9.00 – rozgrzewka i weryfikacja zawodników.
godz. 9:00 – 9:15 – otwarcie Mistrzostw.
– godz. 9:20 – rozpoczęcie gier w kategorii dziewcząt i chłopców: 7-10 lat i 11 -15 lat
– godz. 11:00 – rozpoczęcie gier w kategoriach kobiet i mężczyzn: 16 – 45, 46-60, pow.60 lat.
godz. 13.00 – rozpoczęcie turnieju par deblowych „open”.
godz.14.30 – podsumowanie wyników, wręczenie nagród i dyplomów.
godz.15:00 – zakończenie Mistrzostw.

5. Honorowy Patronat – Witold Kozłowski Marszałek Województwa Małopolskiego

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego

Szczegółowy Regulamin XXVIII Mistrzostw oraz formularze zgłoszeń i zgody rodziców na udział w zawodach zawodników niepełnoletnich (załączniki Nr 1 i Nr 2) dostępne są poniżej

Uwaga! Regulamin został opracowany z uwzględnieniem środków i zasad bezpieczeństwa z racji panującej pandemii CO-VID-19. Zawody będą przeprowadzone z zachowaniem aktualnych obostrzeń sanitarnych.

a. Na hali sportowej wszystkich, zarówno zawodników, jak i rodziców i opiekunów grup, obowiązują maseczki i dezynfekcja rąk. Zawodnicy ściągają maseczki z twarzy tylko na czas gry przy stole. Przed każdym meczem obowiązkowo dezynfekowane będą także piłeczki.

b. Przed zawodami zawodnicy wypełniają i podpisują ankietę sanitarną. W przypadku zawodników niepełnoletnich ankietę podpisują ich rodzice bądź opiekunowie.
Tel. kontaktowy: 515.182.228 Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie

Regulamin

Zał nr 1

Zał. nr 2