Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Małopolskiego i Gminy Miejskiej Kraków.

Regulamin – pdf

Karta zgłoszenia – doc

Zgoda Rodziców – doc

I. Cel:

1.Popularyzacja dyscypliny tenisa stołowego wśród mieszkańców w Polsce, a w szczególności w województwie małopolskim.

2.Wyłonienie Mistrzów Małopolskiego TKKF (najlepszych tenisistów – amatorów) w poszczególnych
   kategoriach i grupach wiekowych.

II. Organizatorzy:

* Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF z siedzibą przy ul. Lenartowicza 14 w Krakowie

III. Współorganizatorzy:

* KS  „Bronowianka” z siedzibą przy ul. Zarzecze 124 A w  Krakowie.

IV. Partnerzy i sponsorzy:

 * Ministerstwo Sportu i Turystyki

* Województwo Małopolskie

* Gmina Miejska Kraków

V. Partnerzy medialni:

– Kurier Małopolskiego TKKF

VI. Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się w dniu 28 kwietnia 2019 r. (niedziela) w dużej hali sportowej KS „Bronowianka” w Krakowie przy  ul. Zarzecze 124 a (obok osiedla Widok).

VII. Program:

godz. 8:15 – 9:15      przyjmowanie  zgłoszeń  i  opłat, weryfikacja  zawodników

godz. 9:20 –  9:30     otwarcie  imprezy

godz. 9:30 – 14:30    gry eliminacyjne  i  finały

godz. 14:30  – 15:00  podsumowanie wyników, wręczenie nagród  i dyplomów.   

godz.15:00                zakończenie Mistrzostw                 

VIII. Zasady  uczestnictwa  i  zgłoszenia:

1. Prawo udziału w imprezie mają:

   * dzieci, młodzież i dorośli nie zrzeszeni w PZTS,

   * czynni zawodnicy IV i V ligi PZTS bez względu na wiek,

   * czynni zawodnicy III ligi PZTS, którzy ukończyli 40 rok życia,

   * byli zawodnicy I, II i III ligi, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach PZTS od 1 stycznia 2018  roku.   

2. Wpisowe do zawodów wynosi :

   * dzieci i młodzież do lat 15, oraz osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych  –   15  zł

   *  dorośli  –  20  zł

   * w grach deblowych „open”:

     –  dla osób dorosłych lub osoby dorosłej i zawodnika  do lat 15, wpisowe od pary wynosi 25 zł.

     –  z udziałem zawodników do lat 15  wpisowe od  pary deblowej wynosi 20 zł.

3. Zgłoszenia pisemne lub e-mailem: tkkf@tkkf.com należy kierować do dnia 26. kwietnia 2019 roku pod adresem: Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie ul. Lenartowicza 14 lub telefonicznie pod numer 12. 633-26-62, ewentualnie w miejscu zawodów w dniu imprezy w godz. 8.15 – 9.15 na formularzu -załącznik nr 1.

4. W przypadku wcześniejszego, pisemnego lub e-mailowego zgłoszenia zorganizowanych grup młodzieży do lat 15 z ognisk TKKF, klubów sportowych itp., od pięciu osób wzwyż, przynajmniej dwa dni przed zawodami, wpisowe do turnieju wynosić będzie 12 zł od każdego ze zgłoszonych uczestników pod warunkiem, że kwotę tę należy wpłacić na konto Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF     nr. konta: 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001

5. Każdy uczestnik musi mieć aktualne badania lekarskie lub złożyć oświadczenie o stanie zdrowia: (osoby niepełnoletnie na formularzu – załącznik Nr 1, dorośli na liście wpłat uczestników).  

6. W przypadku osób niepełnoletnich (do lat 18) każdy uczestnik powinien przedłożyć zgodę obojga rodziców lub opiekuna prawnego na grę w turnieju na formularzu – załącznik nr 2.

IX. Sposób przeprowadzenia turnieju:

1. W grach indywidualnych zawody odbędą się  w  kategoriach  kobiet i mężczyzn.

     * kategoria mężczyzn:    –   do  lat  10                    (urodzeni w 2009 r. i młodsi),     

                                             –   11 – 15 lat                   (ur. w latach 2008 – 2004),

                                             –   16 – 40 lat                   (ur. w latach 2003 – 1979),

                                             –   41 – 60 lat                   (ur. w latach 1978 – 1959),

                                             –   seniorzy 60+               (ur. w latach 1958 i starsi),

     * Kategoria kobiet           –   do  lat  10                    ( ur. w latach 2009 i młodsze),

                                             –   11 –  15  lat                  (ur. w latach 2008 – 2004),

                                            –   16  –  60 lat                  (ur. w 2003 – 1959 )

                                             –   seniorki 60+                (ur. w roku 1958 i starsze).

Uwaga! Daty urodzenia podane w nawiasach oznaczają początek i koniec danego przedziału wiekowego.

2.W grach zespołowych (deble) zawody odbędą się w kategorii kobiet i mężczyzn systemem „open” (minimum 3 zespoły deblowe).

3. W każdej kategorii wiekowej (mężczyzn) winno być co najmniej 6 zawodników. W przypadku mniejszej ilości zawodników kategorie wiekowe mogą być łączone.

4.Turniej prowadzony będzie zgodnie z przepisami PZTS (piłeczkami organizatorów), system rozgrywek rosyjski (do dwóch przegranych spotkań i 3 wygranych setów). Pierwszy zawodnik z przodu tabeli wygrywa turniej. W  przypadku dużej ilości zgłoszonych  zawodników system rozgrywek  może ulec zmianie.

X. Sędziowie :

Sędzią głównym zawodów jest sędzia PZTS lub osoba posiadająca uprawnienia sędziowskie wydane przez TKKF. Przy stołach sędziują zawodnicy, którzy nie biorą udziału w danym momencie w grze. Zawodnik wygrywający swoją grę przekazuje piłeczkę do stolika sędziowskiego.

XI. Klasyfikacja końcowa :

1. Indywidualna – ustalona będzie na podstawie zdobytych miejsc – osobno dla każdej kategorii i grupy wiekowej.

2. Zespołowa w grach deblowych, ustalona na podstawie zdobytych miejsc.

3. Drużynowa – za najliczniejszy udział zawodników danej ekipy w Mistrzostwach Małopolskiego TKKF.

XII. Nagrody :

1.Indywidualne: za miejsca I-III okolicznościowe medale, statuetki lub nagrody rzeczowe i dyplomy, w zależności od możliwości finansowych organizatora. (Za miejsca IV dyplomy)

2. W grach deblowych za miejsca I-IV statuetki lub nagrody rzeczowe i dyplomy.(Za miejsca IV dyplomy).

3. Najmłodszy i najmłodsza zawodniczka Mistrzostw otrzymują nagrody rzeczowe i dyplomy.

4.Za najliczniejszy udział w Mistrzostwach trzy najliczniejsze ekipy otrzymują puchary lub statuetki i dyplomy.

XIII.  Zasady  finansowania:

1. Koszty związane  z  przeprowadzeniem  turnieju  pokrywają  organizatorzy.

2. Koszty dojazdu  i  wyżywienia  pokrywają  uczestnicy  we  własnym  zakresie.

XIV. Badania lekarskie i ubezpieczenie:

1.Każdy uczestnik turniejów, prowadzonych przez Małopolskie TKKF, musi mieć aktualne badania     lekarskie lub wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia na formularzu nr 1.

2.Osoby niepełnoletnie muszą mieć aktualne badania lekarskie lub wypełnione oświadczenie o stanie     zdrowia, podpisane przez obojga rodziców lub prawnego opiekuna na formularzu nr 2.

3.Organizator ubezpiecza wszystkich uczestników turnieju od nieszczęśliwych wypadków w zakresie NNW, każdy uczestnik może się dodatkowo ubezpieczyć na swój koszt.

4.Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia zawodników, każdy startuje na swoją odpowiedzialność.

XV. Postanowienia  końcowe:

 1. Uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 2. Uczestników turniejów obowiązują zasady „fair play”
 3. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas zawodów.
 4. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.
 5. Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem.
 6. Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiadają ich opiekunowie.
 7. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za szkody wyrządzone z własnej winy.
 8. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
 9. Uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy regulamin oraz poniższą klauzulę: * zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moja osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet.
  * wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora w związku z organizacją cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix”  – Cztery Pory Roku i Mistrzostw Małopolskiego TKKF w tenisie stołowym oraz otrzymałam/otrzymałem informację, że:
  – dostęp do tych danych będzie miał wyłącznie Administrator, którym jest Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, tel./fax 12/633-26-62, e-mail: tkkf@tkkf.com,
  – posiada Pani/Pan (i swojego dziecka) prawo dostępu do karty zgłoszenia, w której są podane dane osobowe, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  – podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,
  – podanie danych jest warunkiem niezbędnym, by uwzględnić Panią/Pana do wzięcia udziału w Cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF „Cztery Pory Roku” w tenisie stołowym.
  – dane będą przechowywane przez okres 5 lat
  – psiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
  – administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.
  – podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 uist.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )(Dz. Urz. UE L.19 z 4 maja 2016, s.1) 
  10.Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas zawodów rozstrzyga sędzia główny Turnieju.
  11.Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
  12.Niniejszy Regulamin oraz bieżące informacje i wyniki Mistrzostw będą dostępne na stronie iernetowej  Małopolskiego  TKKF: www.tkkf.com i na facebooku: ww.facebook.com/MTKKF

 

Zarząd  Wojewódzki

Małopolskiego  TKKF

w  Krakowie