Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej zaprasza do udziału w III Turnieju z cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” Małopolskiego TKKF w Tenisie Stołowym „Cztery Pory Roku”, który odbędzie się w sobotę 20.11.2021 r. w małej hali sportowej KS „Bronowianka” przy ul. Zarzecze 124 A w Krakowie (obok osiedla Widok).

    Informujemy, że oprócz gier indywidualnych i debli „open”, wprowadza się dodatkową grę pojedynczą „open”, za dodatkową opłatą.

  1. Prawo udziału w Turnieju mają osoby/zespoły, które na trzy dni przed datą zawodów, tj. do 17. 11. 2021 roku prześlą zgłoszenia do Turnieju i wpłacą wpisowe na konto Małopolskiego TKKF. W tytule przelewu należy podać imię i nazwisko zawodnika/ów oraz jakich zawodów i gier przelew dotyczy: (gry pojedyncze, gry pojedyncze „open” i deble „open”). Wpisowe nie podlega zwrotowi.
  2. Zgłoszenia i potwierdzenie wpłaty wpisowego należy przesłać wyłącznie drogą elektroniczną na adres e-mailowy Zarządu Wojewódzkiego MTKKF: tkkf@tkkf.com. Zawodnicy bez zgłoszenia drogą elektroniczną nie będą dopuszczeni do turnieju.
    a. Zgodnie z rozporządzeniem Art. 106 b ust. 5 ustawy o VAT  faktura do paragonu może być wystawiona tylko, gdy został umieszczony na paragonie NIP nabywcy. W związku z tym faktura będzie wystawiana tylko i wyłącznie do zgłoszeń elektronicznych. Prośbę o wystawienie faktury, podając wszystkie dane firmy (łącznie z NIP-em) należy przesłać na adres  Małopolskiego TKKF e-mailem: tkkf@tkkf.com minimum na dwa dni przed Turniejem. Nie ma możliwości wystawienia faktury przy dodatkowych wpłatach gotówkowych podczas Turnieju!
    b. Zgłoszenia indywidualne zawodników niepełnoletnich (do lat 18) należy zgłaszać na załączniku Nr 2 do Regulaminu, z potwierdzeniem stanu ich zdrowia i zgodą obojga rodziców lub opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach.
    c. Zgłoszenia indywidualne zawodników dorosłych (powyżej 18 lat) oraz zgłoszenia zbiorcze wszystkich grup wiekowych i par deblowych, dokonywane przez Kluby i inne instytucje, przesyłamy na załączniku Nr 1 do Regulaminu, z potwierdzeniem stanu ich zdrowia i akceptacją Regulaminu. W zgłoszeniu należy podać nazwę klubu lub instytucji, wraz z nazwiskiem i podpisem osoby zgłaszającej.
    d. Należność za wpisowe należy wpłacić na konto:

Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej Zarząd Wojewódzki

31-138 Kraków ul. Lenartowicza 14.

Krakowski Bank Spółdzielczy

Nr konta: 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001

   3. Prawo udziału w imprezie mają:

   * dzieci, młodzież i dorośli niezrzeszeni w PZTS, a także:

   * czynni zawodnicy IV i V ligi PZTS bez względu na wiek,

   * czynni zawodnicy III ligi PZTS, którzy ukończyli 40 rok życia,

   * byli zawodnicy I, II i III ligi, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach PZTS od 1 stycznia 2020 roku.

  4. Wpisowe w grach indywidualnych wynosi :

 – dziewczęta i chłopcy w kat. 7-10, 11-15 lat i osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych – 15 zł 

 – kobiety i mężczyźni w kat: 16-45,46-60, pow.60 lat                                                                                 –  20  zł

5. Wpisowe w grach deblowych „open” wynosi:

   * od pary zawodników dorosłych, albo osoby dorosłej i zawodnika do lat 15, wpisowe wynosi 25 zł.

   * od pary zawodników do lat 15 wpisowe wynosi 20 zł.

6. Wpisowe do gier pojedynczych „open” (w której grać mogą wszyscy) wynosi – 20 zł.

 7.  Proponowany program Turnieju:

– godz. 8:15 – 9.00 –  rozgrzewka i weryfikacja zawodników. do lat 15.

– godz.   9:00 – 9:15  –   otwarcie  Mistrzostw.

godz.   9:20 – rozpoczęcie gier  w kategorii dziewcząt i chłopców w grupach wiekowych 7-10 lat i 11 – 15 lat

 godz. 10.15 – 11.00 – rozgrzewka i weryfikacja kobiet i mężczyzn w kat: 16-45 lat, 46-60, 60+.

–   godz. 11:00 – rozpoczęcie gier w kategoriach kobiet i mężczyzn.

godz. 13.00 – rozpoczęcie turnieju par deblowych „open”.

–   godz.14.00 – podsumowanie wyników, wręczenie nagród i dyplomów.  

–   godz.14:30 – zakończenie Turnieju.

8.  Gry pojedyncze „open” prowadzone będą podczas trwania turnieju, przez zawodników, którzy w danej chwili nie rozgrywają innych gier.

Szczegółowy Regulamin Cyklu Otwartych Turniejów „Grand Prix” MTKKF w Tenisie Stołowym oraz formularze zgłoszeń i  zgody rodziców na udział w zawodach zawodników niepełnoletnich (załączniki Nr 1 i Nr 2) są dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com oraz na fecebooku: www.facebook.com/MTKKF

Turnie będzie przeprowadzony z uwzględnieniem środków i zasad bezpieczeństwa z racji panującej pandemii COVID-19

 

Regulamin

Karta zgłoszenia

Zgoda rodziców