Turniej na zaproszenie Organizatora.

I.Cel:

Popularyzacja  siatkówki  amatorskiej  na  szczeblu  ogólnopolskim.

Wyłonienie  najlepszych drużyn  siatkówki  kobiet  i  mężczyzn  poprzez  rywalizację  zespołową.

II.Organizatorzy:

Małopolskie  TKKF  –  Zarząd  Wojewódzki w Krakowie

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej

Ognisko  TKKF  Apollo –  SM  Mistrzejowice  Płn. w Krakowie

III.Partnerzy  i  sponsorzy:

Województwo Małopolskie

Gmina  Miejska  Kraków   

Com Com Zone

MOS Kraków Wschód

MPEC S.A.

MPO Sp. z o.o.

Małopolanka

IV.Wsparcie  medialne:

Polska  Gazeta  Krakowska

Dziennik  Polski

Kurier Małopolskiego TKKF

V.Termin  i  miejsce:

27 i 28 października  2018r.

Hala  Sportowa  Com Com Zone  ul.  Ptaszyckiego  6

Suche Stawy   ul.  Ptaszyckiego  4 (była hala KS Hutnik)

Szkoła  Podstawowa  nr  89  os. Piastów  34  a

Szkoła  Aspirantów  PSP  os. Zgody  18

VI.Przewidywany program:

27.X. 2018

8.30 – Przyjmowanie  zgłoszeń, weryfikacja zawodników, wydawanie bloczków żywieniowych i opasek identyfikacyjnych

9.00 – Uroczyste  otwarcie  turnieju

9.05 – 9.30    Rozgrzewka

9.30 – 16.00  Gry eliminacyjne i ćwierćfinały

19.30 –  Podsumowanie  pierwszego  dnia  turnieju

20.00 –  Spotkanie  integracyjne: Hotel Indigo 

28.X.  2019

10.00 – 10.30 –  Rozgrzewka

10.30 – 14.00 –  Rozpoczęcie  gier  półfinałowych i finałowych  kobiet i mężczyzn

14.00 – 15.00 –  Podsumowanie  wyników,  wręczenie  pucharów,  dyplomów  i  upominków

15.00  –  Zakończenie  imprezy,  wyjazd  ekip

VII.Zasady  uczestnictwa  i  zgłoszenia:

 1. W Turnieju  uczestniczyć  mogą :

– drużyny kobiet i mężczyzn, które otrzymały zaproszenie od Organizatora i dokonały wpłaty tytułem  wpisowego na konto Małopolskiego TKKF
nr. 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001.
Wpisowe nie podlega zwrotowi.

– dopuszcza się udział zawodniczek/ów zgłoszonych na sezon 2018/2019 do III ligi i niższych Wojewódzkich Związków Piłki Siatkowej (bez ograniczeń wiekowych).

– osoby, które posiadają  aktualne  badania  lekarskie lub wypełnią oświadczenie o stanie zdrowia.

– zawodnicy  powyżej 15 roku  życia (do 18 roku życia obowiązkowa zgoda rodziców lub opiekuna prawnego zał. Nr.2).

– do zespołów męskich dopuszcza się zawodniczki z ważną licencją II ligi i lig wyższych na sezon 2018/2019

 

 1. W Turnieju uczestniczyć nie mogą:

– zawodniczki/cy z ważną licencją II ligi i lig wyższych na sezon 2018/2019, za wyjątkiem dwóch, które/rzy ukończyli 35 rok życia.

 1. Zgłoszenia:

– pisemne  zgłoszenia na formularzu / zał. nr 1 do regulaminu / należy  kierować  na  adres Małopolskiego  TKKF  w  Krakowie  ul. Lenartowicza  14  lub na  adres  email :  tkkf @ tkkf.com

– w zgłoszeniu  należy  podać: nazwę  drużyny, imiona, nazwiska  i daty  urodzenia zawodników. Zgłoszenie musi być podpisane przez wszystkich zawodników i kapitana lub kierownika drużyny.       

Obowiązkiem każdego zawodnika jest posiadanie na meczu dowodu tożsamości. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości kierownik drużyny może żądać od zawodnika drużyny przeciwnej okazania w/w dokumentu. Brak dokumentu i stwierdzenie przez organizatora gry nieuprawnionego zawodnika będzie skutkować  ukaraniem drużyny walkowerem w tym meczu. Stwierdzenie dalszych nieprawidłowości będzie równoznaczne z dyskwalifikacją zespołu.

VIII.Sposób  przeprowadzenia  turnieju:

– Turniej  rozegrany  zostanie  zgodnie  z  przepisami  PZPS,  z  podziałem  na  grupy eliminacyjne

– Szczegółowy  system  rozgrywek, miejsce rozgrywek i punktacja  zostanie  ustalony  przed  Turniejem  w  zależności  od  ilości zgłoszonych  drużyn odrębnymi załącznikami (nr 3 i 4)

– Zespoły  powinny  posiadać  własne   piłki  tak do gry, jak i do  rozgrzewki Turniej rozgrywany będzie piłkami MOLTEN lub MIKASA. O wyborze piłki decyduje gospodarz  meczu tj.  zespół   wymieniony w protokole na 1-szym miejscu.

IX.Klasyfikacja  końcowa:

Ustalona  będzie na podstawie uzyskanych wyników, osobno dla kobiet, osobno dla mężczyzn.

X.Nagrody:

I  –  IV  miejsce     –  Puchary (smoki),   dyplomy

Pozostałe  miejsca  –  okolicznościowe  dyplomy.

Dla wszystkich zespołów uczestniczących w Turnieju przewidziane  są  okolicznościowe  koszulki. Najlepsi zawodnicy (kobiety i mężczyźni): atakujący, rozgrywający, przyjmujący, MVP otrzymują   upominki (smoki) i okolicznościowe dyplomy.

XI.Zasady  finansowania:

–   koszty  związane  z  przeprowadzeniem  imprezy  pokrywają  organizatorzy,

–   koszty  dojazdu ,  wyżywienia ,  noclegu  i  opłaty  startowej  pokrywają  uczestnicy  we  własnym  zakresie.

XII.Postanowienia  końcowe:

 1. Sekretariat zawodów będzie  czynny:

27.10.2018  w  godz.  8:00 – 16:00 

28.10.2018  w  godz.  9:00 – 15:00

 1. Uczestników Turnieju obowiązuje strój i obuwie sportowe.
 2. Uczestników Turnieju obowiązują zasady „fair play„
 3. Organizatorzy zapewniają ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków /NNW/ i opiekę medyczną podczas zawodów. Zespoły i uczestnicy mogą się dodatkowo doubezpieczyć w zakresie NNW.
 4. Organizatorzy nie biorą  odpowiedzialności  za  wypadki  spowodowane  złym  stanem  zdrowia startujących.
 5. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego Regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.
 6. Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiadają ich opiekunowie.
 7. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z własnej  winy.
 8. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju, nie ponoszą odpowiedzialności względem  uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie. 
 9. Uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy Regulamin Turnieju oraz poniższą klauzulę:

* zdjęcia, nagranie filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio i internet

* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w związku z organizacją XVI Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki kobiet i mężczyzn „Wawelskiego Smoka” oraz  otrzymałam/otrzymałem informację, że:

– dostęp do tych danych będzie miał wyłącznie Administrator, którym jest  Zarząd Wojewódzki Małopolskiego  Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą  w Krakowie, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków.
– posiada  Pani/Pan prawo dostępu do karty zgłoszenia, w której są podane dane osobowe, ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

– podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny
– podanie danych jest warunkiem niezbędnym , by uwzględnić Panią/Pana do startu (wzięcia udziału) w XVI Ogólnopolskim Turnieju Siatkówki kobiet i mężczyzn  „Wawelskiego Smoka”.

– Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych  osobowych
– dane będą przechowywane przez okres 6 lat

– posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym  jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

– podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana stanowi art. 6 ust. 1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.( RODO)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z  przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich

  danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie dany)(Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016, s. 1)

 1. Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas Turnieju rozstrzygać będzie Komisja odwoławcza  złożona  z  trzech   osób: (sędzia  główny i  dwóch przedstawicieli  organizatorów) po  wniesieniu  wadium  w  wysokości  50  zł.
 2. Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z niniejszym Regulaminem.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.
 4. Niniejszy Regulamin oraz bieżące informacje i wyniki Ogólnopolskiego Turnieju Siatkówki„ Wawelskiego Smoka „ będą dostępne na stronie Małopolskiego  TKKF: www.tkkf.com

  Karta zgłoszenia (zał. 1) – pdf
  Zgoda rodziców (zał. 2) -pdf