Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej zaprasza wszystkich zainteresowanych na 3 listopadowe turnieje halowej piłki nożnej, które będą miały miejsce w Hali Sportowej Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach w Krakowie. Poniżej pełny regulamin turniejów.

I. Cel:
Celem jest popularyzacja, rozwijanie i propagowanie piłki nożnej, sportowych zachowań oraz
wychowania w duchu zdrowej rywalizacji.

II. Organizator:
Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie.

III. Partnerzy:
Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach

IV. Partnerzy medialni:
Kurier Małopolskiego TKKF

V. Termin i miejsce:
Turnieje rozegrane zostaną w dniach :
I – 06.11.2016 – rocznik 2006 – 2007
II – 13.11.2016 – rocznik 2004 – 2005
III – 20.11.2016 – rocznik 2008 – 2009
Miejsce – Hala Sportowa Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji w Zielonkach – ul. Ks. Michalika 2 A.

VI. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

 1. W turniejach halowych uczestniczą zespoły, które złożą karty zgłoszeniowe ( zał. nr 1 ) przed każdym turniejem do Biura Zarządu Wojewódzkiego 31-138 Kraków ul. Lenartowicza 14 lub mailem na adres: tkkf@tkkf.com /oryginały dokumentów należy złożyć w dniu zawodów bezpośrednio Organizatorowi/.
  Na karcie zgłoszeniowej może być wpisanych maksymalnie 10 zawodników.
 2. Dokonają wpłaty wpisowego w wysokości 200 zł (słownie: dwieście zł)
  I Turniej – ostateczny termin wpłaty 6.11.2016 w Biurze Zawodów przed rozpoczęciem pierwszego meczu turnieju
  II Turniej – do 10.11.2016
  III Turniej – do 17.11.2016
  na konto nr 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001
  Jeżeli po wpłacie wpisowego drużyna zrezygnuje z udziału w turnieju z przyczyn niezależnych od Organizatora, kwota nie zostanie zwrócona.
  Uwaga! Organizator zastrzega sobie możliwość odwołania turnieju w przypadku, gdy nie zgłosi się odpowiednia ilość zespołów do każdego turnieju.

VII. Sposób przeprowadzenia turnieju, system i przepisy techniczne:

 1. Turniej zostaną rozegrane w terminach wymienionych w rozdz. VI ustęp 2.
 2. W każdym turnieju w zależności od ilości zgłoszeń zostanie przyjęty system rozgrywek.
 3. Każdy turniej rozpocznie się o godziną 8.30
 4. Halowa piłka nożna jest grą bezkontaktową.
 5. Drużyna może mieć w składzie maksymalnie 10 zawodników. Każda drużyna musi posiadać kapitana, odpowiedzialnego za reprezentowanie drużyny.
 6. Drużyna na boisku występuje w składzie: pięciu zawodników w polu oraz bramkarz. Do protokołu meczowego można wpisać maksymalnie 10 zawodników.
 7. Trener (kierownik) zespołu najpóźniej w dniu turnieju przed pierwszym meczem ma obowiązek oddać do Organizatora rozgrywek, listę zgłoszeniową.
 8. Drużyny biorące udział w turnieju zobowiązane są do występowania w jednolitych strojach. Sędzia ma prawo nie dopuścić do gry drużyny, która nie posiada jednolitych strojów.
 9. Zawodnicy mogą grać wyłącznie w obuwiu sportowym , przeznaczonym do gry na hali – obowiązkowo płaska podeszwa.
 10. Zawodnik nie może grać w szklanych okularach. Dopuszcza się grę zawodnika w okularach plastikowych.
 11. Mecze prowadzone będą zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami gry w piłkę nożną halową zespołów pięcioosobowych FUTSAL za wyjątkiem przepisu o grze bramkarza.( dopuszcza się wielokrotną grę z bramkarzem).
 12. Drużyna musi rozpocząć grę w co najmniej 4 /cztero / osobowym składzie ( bramkarz i 3 zawodników w polu).
 13. Zawodnik zgłoszony i rozpoczynający rozgrywki w danej drużynie nie może brać udziału w Innej.
 14. Zespoły rozgrywać będą mecze 1 x 12 minut, z możliwością wzięcia 1 minutowej przerwy w czasie całego meczu, przerwa taka może być wzięta gdy drużyna jest w posiadaniu piłki ( rzut z autu, rzut wolny, rzut rożny, aut bramkowy, utrata bramki). O zatrzymaniu czasu w trakcie gry decyduje tylko i wyłącznie sędzia.
 15. Organizator udostępnia drużynie zamykaną szatnię oraz możliwość skorzystania z prysznica. Osoba otrzymująca klucz do szatni ma obowiązek zwrócenia klucza Organizatorowi lub osobie przez niego upoważnionej bezpośrednio po opuszczeniu szatni przez drużynę/najpóźniej 10 minut po meczu /drużyna ma obowiązek pozostawienia po sobie czystej szatni.
 16. Przed rozpoczęciem meczu kapitan drużyny zobowiązany jest do czytelnego wypełnienia protokołu sędziowskiego oraz potwierdzenia własnoręcznym podpisem
  prawdziwości danych.
 17. Za wystawienie do składu nieuprawnionego zawodnika – drużyna zostaje ukarana walkowerem 0-5, a zawodnik zostaje zdyskwalifikowany na następne mecze.
 18. Niestawienie się drużyny do 10 minut po wyznaczonym terminie jest równoznaczne z walkowerem na korzyść drużyny przeciwnej w stosunku 5-0.
 19. Sędziowie , których wskazuje Organizator prowadzą zawody według niniejszego regulaminu.
 20. Zawodnicy zobowiązani są do sportowego zachowania przed, w trakcie rozgrywanych meczy i po ich zakończeniu.
 21. Organizator ma prawo w rażących przypadkach wykluczyć drużynę z turnieju
 22. W trakcie spotkania do sędziego ma prawo zwrócić się tylko kapitan zespołu.

VIII. PRZEPISY GRY SZCZEGÓŁOWE:

 1. Boisko – Hala Sportowa w Zielonkach.
 2. Bramki o wymiarach 2 metry x 3 metry.
 3. Pole karne w którym bramkarz może łapać piłkę jest takie samo jak w grze w piłkę ręczną.
 4. Punkt karny wyznaczony jest w odległości 7 m od bramki .
 5. W miejscu przecięcia linii środkowej z linią boczną znajduje się strefa zmian.
 6. Liczba zmian jest nieograniczona, dozwolone są zmiany powrotne.
 7. Zawodnicy rezerwowi znajdują się za linią boczną na tej połowie boiska, na której jest ich bramka.
 8. Przy zmianie zawodnik najpierw opuszcza plac gry, dopiero wtedy na boisko może wejść jego zmiennik.
 9. Rzut karny wykonywany jest z 7m.
 10. Odległość od muru przy rzucie wolnym wynosi 5m.
 11. Zmiany w systemie hokejowym.
 12. Bramkarz wprowadza piłkę wyłącznie ręką.
 13. Aut wybijany nogą do wysokości kolan.
 14. Dozwolona jest gra z bramkarzem.
 15. Kary: zawodnik może zostać upomniany za niesportowe zachowanie lub grę faul karami wychowawczymi w wymiarze 2 minut ( zespół gra w osłabieniu).
 16. Za zwycięstwo drużyna otrzymuje 3 punkty, a za remis 1 punkt, walkower 0 pkt.
 17. O kolejności w tabeli decydują :
  1. większa ilość punktów
  2. lepszy bilans bezpośrednich spotkaniach
  3. lepsza różnica bramek
  4. większa ilość strzelonych, a następnie mniejsza ilość straconych goli
 18. W przypadku systemu pucharowego, gdy mecz zakończy się remisem, rozegrane zostaną karne. Blok 5 karnych strzelanych naprzemiennie, przy braku rozstrzygnięcia karne strzelane
  naprzemiennie aż o rozstrzygnięcia spotkania.
 19. Protesty :
  – tylko trenerzy drużyn mają prawo do wnoszenia protestów dotyczących przebiegu meczu
  – protesty przyjmowane będą jedynie w formie pisemnej, najpóźniej 30 minut po zakończeniu danego spotkania.
  – protesty rozpatruje Organizator wraz z sędzią prowadzącym dane zawody po danym meczu.

IX. Klasyfikacja końcowa:

 1. Klasyfikacja końcowa ustalona zostanie w zależności od przyjętego systemu rozgrywania turnieju.
 2. Dodatkowo prowadzona będzie klasyfikacja na najlepszego bramkarza , króla strzelców i zawodnika / MPV /.

X. Nagrody :

 1. Za zwycięstwo w turnieju zespół otrzymuje puchar, dyplom.
 2. Zespoły za miejsca II – III otrzymują puchary i dyplomy.
 3. Najlepszy bramkarz, król strzelców bramek i najlepszy zawodnik otrzymują statuetki i dyplomy.

XI. Postanowienia końcowe :

 1. Organizator zapewnia:
  – halę sportową
  – szatnię
  – piłki do gry / do rozgrzewki drużyny posiadają swoje piłki /
  – opiekę medyczną
  – ubezpieczenie NNW /każda drużyna może dodatkowo ubezpieczyć się w zakresie NNW we własnym zakresie /
 2. Uczestników rozgrywek obowiązuje zasada „ FAIR PLAY „
 3. Uczestnicy rozgrywek mają obowiązek zapoznać się z regulaminem i są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz stosować się do poleceń organizatorów.
 4. Organizator nie bierze odpowiedzialności za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia Uczestników.
 5. Zawodnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z własnej winy.
 6. Organizator i wszystkie z nim współpracujące , a także osoby związane z przeprowadzeniem rozgrywek nie ponoszą odpowiedzialności względem zawodników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po meczu.
 7. Zawodnicy podpisując kartę zgłoszeniową akceptują niniejszy regulamin turnieju w piłkę nożną oraz poniższą klauzulę :
  * zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moja osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet.
  * wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883 i Art. 81 Ust. Pr. Aut.)
 8. W czasie turnieju w szatniach, na boisku mogą przebywać tylko zawodnicy i trenerzy. Rodzice i kibice mogą oglądać zawody z górnej części trybuny.
 9. Wszystkie sprawy nie objęte regulaminem oraz sporne wynikłe podczas zawodów rozstrzygać będzie Komisja Odwoławcza złożona z dwóch osób ( przedstawiciela Organizatora oraz Sędziego ) .
 10. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
 11. Niniejszy regulamin oraz bieżące informacje i wyniki z turnieju będą dostępne na Fb
  Małopolskiego TKKF :
  www.facebook .pl/MTKKF


ORGANIZATORZY
Małopolskie Towarzystwo
Krzewienia Kultury Fizycznej

Pliki do pobrania:

 

plakat-zielonki