Zadanie dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki

Regulamin – pdf

Karta zgłoszenia zespołowa – pdf

Karta zgłoszenia zespołowa – doc

Karta zgłoszenia rodzinna – pdf

Karta zgłoszenia rodzinna – doc

I. Cel:

> popularyzacja marszu jako uniwersalnej formy aktywności ruchowej dostępnej dla każdego 

> promocja zdrowego stylu życia

II. Organizator:

> Małopolskie Towarzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej – Zarząd Wojewódzki w Krakowie

> Gmina Kłaj

III. Partnerzy:

> Ministerstwo Sportu i Turystyki

> Zarząd Główny TKKF

> Fundacja RECAL – Every Can Counts

IV. Wsparcie medialne:

> Kurier Małopolskiego TKKF     

V. Termin, miejsce, trasa:

 1. Termin –6.10.2017 (niedziela)
 2. Miejsce: Kłaj
 3. Trasy :
  I Trasa „ zielona „ – marsz na trasie o długości 3,5 km
  II Trasa „ niebieska „ – marsz na trasie o długości  5 km
  III Trasa „ czerwona „ – marsz na trasie o długości 8 km                              

Wszystkie grupy uczestniczące w marszu spotykają się na mecie na parkingu przy Urzędzie Gminy w   Kłaju.

 VI. Program:

Marsz dla zdrowia

 • 9:30    – Przyjazd uczestników na parking przy Urzędzie Gminy (należy zjawić się do godz. 10:00)
 • 9:30 do 10:30 – Biuro Zawodów , rejestracja uczestników, wypożyczanie kijów Nordic Walking
 • 10:45  – Uroczyste otwarcie imprezy
 • 11:00  – Zbiórka uczestników Marszu TAFISA, instruktaż prawidłowej techniki chodzenia z kijami Nordic Walking i rozgrzewka przed marszem
 • 11:10   –   I grupa wymarsz: na  trasę  zieloną  –  3,5 km
 • 11:10 –  II grupa wymarsz: na trasę niebieską – 5 km 
 • 11:10 –  III grupa wymarsz: na  trasę czerwoną  –  8 km   
 • 13:00 – Zakończenie marszu dla zdrowia –  Szkoła Podstawowa w Kłaju       
 • 12:00 do 14:00 – Wydawanie posiłku
 • 12:00 do 14:30 – Gry, testy sprawnościowe i zabawy,
 • 12:30 do 15:00 –  Muzyka, wspólne śpiewanie
 • 15:00     – Ogłoszenie wyników i wręczenie wyróżnień
 • 16:00      – Zakończenie imprezy i wyjazd uczestników

 VII. Warunki uczestnictwa: 

 • Grupy zorganizowane pokrywają koszty przejazdu we własnym zakresie
 • W marszu mogą uczestniczyć osoby bez względu na wiek i płeć, których stan zdrowia pozwala na udział w marszu w grupach zorganizowanych, rodzinnie lub indywidualnie
 • Uczestnictwo w marszu odbywa się na własną odpowiedzialność startującego
 • Dzieci do 10 roku życia mogą uczestniczyć w marszu wyłącznie pod opieką rodziców lub prawnych opiekunów. Opieka innych osób musi być potwierdzona pisemną zgodą obojga rodziców lub prawnego opiekuna
 • Dzieci od 10 lat do 18 lat mogą uczestniczyć w marszu wyłącznie na podstawie pisemnej zgody obojga rodziców lub prawnych opiekunów
 • Uczestnicy marszu mają obowiązek stosowania się do poleceń organizatorów, służb porządkowych oraz osób zabezpieczających trasę marszu
 • Uczestnicy, którzy nie ukończą marszu w wyznaczonym limicie czasu tj. do godz. 13:00 zobowiązani są do zejścia z trasy marszu.
 • Mile widziani uczestnicy z kijami nordic walking oraz rodziny i grupy zorganizowane
 • Dla osób  pełnoletnich  za  okazaniem  dowodu  osobistego istnieje możliwość  wypożyczenia  kijów  nordic  walking.

VIII. Zgłoszenia i zapisy:

 • Grupy zorganizowane do dnia 2.10.2018 r. na adres e-mail: tkkf@tkkf.com na załączonym formularzu lub telefonicznie: 12 633-26-62 (listę uczestników należy zarejestrować w dniu imprezy w Biurze Zawodów do godz. 10:30
 • Osoby indywidualne i rodziny w dniu imprezy w Biurze Zawodów do godz. 10:30

IX. Nagrody i klasyfikacja:

 • Impreza sportowa ma charakter marszu rekreacyjnego nie objętego klasyfikacjami zawodników
 • Najlepsi uczestnicy gier i zabaw otrzymują wyróżnienia.

X. Postanowienia końcowe:

 • Uczestników marszu i konkurencji sportowo – rekreacyjnych obowiązują zasady „fair  play” oraz niniejszy regulamin
 • Opiekę medyczną zapewniają organizatorzy
 • Uczestnicy biorą udział w Marszu TAFISA na własną odpowiedzialność
 • Uczestnicy Marszu Tafisa są ubezpieczeni od NNW . Dodatkowo mogą ubezpieczyć się od NNW i/lub OC.
 • Organizatorzy i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją imprezy nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po imprezie.
 • Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z regulaminem imprezy
 • Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów

 Uczestnicy turnieju podpisując kartę zgłoszeniową akceptują niniejszy regulamin turnieju oraz poniższą klauzulę:

* zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystane przez  prasę, radio, telewizję i Internet.

*  oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w  związku z organizacją „Marszu dla zdrowia” w ramach Światowego dnia Marszu TAFISA  w roku 2019 oraz otrzymałam/ otrzymałem informację, że:

1).Dostęp do tych danych będzie miał wyłącznie Administrator, którym jest  Zarząd Wojewódzki Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą  w  Krakowie,  ul. Lenartowicza 14 , 31-138 Kraków  Tel. 12/ 633 – 26 – 62 ,  e-mail  : tkkf@tkkf.com

2).Posiada  Pani/Pan prawo dostępu do karty zgłoszenia, w której są podane dane osobowe, ich  sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

3).Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny.

4).Podanie danych jest warunkiem niezbędnym , by uwzględnić Panią/Pana do startu (wzięcia udziału) „Marszu dla zdrowia” w ramach Światowego dnia Marsz TAFISA

5).Dane będą przechowywane przez okres 5 lat 

6).Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, Warszawa

7).Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

8).Podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 uist.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r.(RODO)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu  takich danych  oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)(Dz. Urz.  UE L. 119 z 4 maja 2016, s.1)  

9).Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu .

ORGANIZATORZY:

ZARZĄD  WOJEWÓDZKI MAŁOPOLSKIEGO  TKKF

Gmina Kłaj