Ładowanie Wydarzenia

« Wszystkie Wydarzenia

 • To wydarzenie minęło.

XVI Ogólnopolskie Mistrzostwa Małopolskiego TKKF w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym i IV w Trójboju Siłowym Klasycznym

29 września 2018 @ 07:30 - 19:00

65zł

Karta zgłoszenia TSK – xls

Karta zgłoszenia WLK – xls

I. CELE:

 1. Popularyzacja sportów siłowych wśród mieszkańców Polski.
 2. Wyłonienie najlepszych zawodniczek i zawodników oraz klubów XVI Ogólnopolskich Mistrzostw Małopolskiego TKKF w wyciskaniu leżąc klasycznym i w IV trójboju siłowym klasycznym.

II. ORGANIZATORZY:

 1.Małopolski TKKF Zarząd Wojewódzki w Krakowie.

 2.Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego w Warszawie.

 3.Ognisko TKKF „Azory” Kraków.

 4.WILD POWER

III. PARTNERZY I SPONSORZY:

 1. Ministerstwo Sportu i Turystyki
 2. Województwo Małopolskie.
 3. Gmina Miejska Kraków.
 4. Gmina Zielonki

IV . WSPARCIE MEDIALNE:

 1. Kurier Małopolski TKKF

V. TERMIN I MIEJSCE:

 1. Termin zawodów:29 września 2018 ( sobota )
 2. Miejsce startu: Hala Sportowa – Centrum Promocji i Rekreacji w Zielonkach,
  Ks. Michalika 2
 3. Termin zgłoszeń: Zgłoszenia pisemne z podaniem kat. wiekowej i wagowej należy kierować do dnia 26.09.2018 adres: tkkf@tkkf.com

VI. WARUNKI UCZESTNICTWA:

 1. W zawodach uczestniczyć mogą zawodnicy, reprezentanci klubów sportowych – członków PZKFiTS, po okazaniu podczas weryfikacji na wadze, ważnej licencji zawodnika PZKFiTS lub przedłożeniu kompletnego wniosku o wydanie licencji potwierdzonego przez klub oraz zawodnicy i członkowie TKKF Azory Kraków i kandydaci na członków.

Wniosek o przyznanie licencji zawodnika jest do pobrania na witrynie PZKFiTS pod adresem: https://www.pzkfits.pl/do-pobrania/

 1. Opłacone wpisowe:

a/ Trójbój Siłowy Klasycznym w wysokości 65 zł.
    Zgłoszenia po terminie 100 zł.

    Po opłaceniu dodatkowego wpisowego w wysokości 40 zł istnieje możliwość
    klasyfikowania zawodnika w kolejnej kategorii wiekowej.

b/ Wyciskanie Sztangi Klasycznym w wysokości 65 zł.
    Zgłoszenia po terminie 100 zł.

    Po opłaceniu dodatkowego wpisowego w wysokości 40 zł istnieje możliwość
    klasyfikowania zawodnika w kolejnej kategorii wiekowej .

UWAGA:
Zawodnik ma prawo wystartować w kategorii wiekowej wynikającej z przedziału wiekowego oraz w kategorii seniora (zawodnik może być sklasyfikowany co najwyżej w dwóch kategoriach wiekowych).

 1. Okazanie podczas weryfikacji na wadze ważnych, indywidualnych badań lekarskich.
 2. Zawodniczki i zawodnicy, którzy wyrażą zgodę i wniosą opłatę za zawody w wyciskaniu leżąc mogą mieć zaliczony wynik z Trójboju Siłowego Klasycznego.

UWAGA:
Obowiązują wyłącznie indywidualne badania lekarskie; nie będą honorowane zbiorowe badania lekarskie, wydane dla dwóch lub więcej osób, a osoby legitymujące się zbiorowymi badaniami nie będą dopuszczone do zawodów.

VII. KLASYFIKACJA:

Klasyfikacja indywidualna w wyciskaniu leżąc klasycznym zostanie przeprowadzona w następujących kategoriach:

 1. Juniorki 14 – 18 lat open według formuły Wilks’a
 2. Juniorki 19 – 23 lat open według formuły Wilks’a,
 3. Seniorki open według formuły Wilks’a,
 4. Juniorzy 14 – 18 lat open według formuły Wilks’a,
 5. Juniorzy 19 – 23 lat open według formuły Wilks’a
 6. Seniorzy w kat. 74,  93, + 93,   według formuły Wilks’a
 7. Weterani I gr. (40 – 49) lat open według formuły Wilks’a
 8. Weterani II gr. (50 – 59) lat open według formuły Wilks’a
 9. Weterani III gr. (+ 60 ) lat open według formuły Wilks’a.

Klasyfikacja indywidualna w trójboju siłowym klasycznym zostanie przeprowadzona w następujących kategoriach :

 1. Juniorki 14-18 lat open według formuły Wilks’a
 2. Juniorki 19-23 lat open według formuły Wilks’a,
 3. Seniorki open według formuły Wilks’a,
 4. Juniorzy 14-18 lat open według formuły Wilks’a,
 5. Juniorzy 19-23 lat open według formuły Wilks’a,
 6. Seniorzy w kat open według formuły Wilks’a –
 7. Weterani I gr. (40 – 49) lat open według formuły Wilks’a
 8. Weterani II gr. (50 – 59) lat open według formuły Wilks’a
 9. Weterani III gr.( +60 ) lat open według formuły Wilks’a.

VIII. NAGRODY:

 1. Trzy pierwsze miejsca w każdej wyszczególnionej kategorii zostaną nagrodzone medalami.
 2. Zwycięzcy kategorii otrzymają puchary.
 3. Nagroda rzeczowa dla najmłodszego i najstarszego zawodnika.
 4. Wszyscy sklasyfikowani zawodnicy otrzymają dyplomy potwierdzające uzyskane
  miejsce a osoby nie sklasyfikowane dyplomy uczestnictwa.
 5. Nagrody rzeczowe : trzy pierwsze miejsca  w postaci odżywek i suplementów wg. klasyfikacji    indywidualnej pkt. VII.
 6. Nagroda dla zawodnika za najwyższy wynik w kg i punktów Wilks’a.

IX. INFORMACJE

 1. Adres do korespondencji:
  Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF Kraków , ul. Lenartowicza 14 tel/fax 12-633-26-62 w godz.8.30 – 16.00 (poniedziałek-piątek) e-mail: tkkf@tkkf.com
 2. Rezerwację miejsc we wskazanych hotelach zawodnicy dokonują na własny koszt.
 3. Wyżywienie – na miejscu zawodów będzie catering, z którego zawodnicy będą mogli skorzystać na własny koszt, po wcześniejszym zgłoszeniu u organizatora.
 4. Degustacja odżywek, upominki dla kibiców, konsultacje suplementacyjne i żywieniowe

X. PROGRAM ZAWODÓW:

 1. Ramowy program

29 września 2018 r – TRÓJBÓJ SIŁOWY KLASYCZNY i  WYCISKANIE LEŻĄC KLASYCZNE

– godz. 7:30 – 8:30     Rejestracja zawodników , dokonywanie wpłat.
– godz. 8:00 – 9:30     Waga wszystkich zawodniczek a następnie zawodników.
– godz. 9:35                Zbiórka zawodników w hali sportowej.
– godz. 9:40                Otwarcie imprezy.
– godz.10:00               Start I grupy zawodniczek, ( grupy zostaną ustalone po
                                         zamknięciu listy  zgłoszeń)

 1. Program szczegółowy, minutowy zostanie ogłoszony po zamknięciu listy zgłoszeń.
 2. W przypadku potrzeby odprawy technicznej, prawo uczestnictwa mają
  przedstawiciele Organizatora, przedstawiciele PZKFiTS, kierownicy ekip lub
  zawodniczki i zawodnicy będący reprezentantami swojego klubu sportowego
  (po jednej osobie).

XI. REGULAMIN ZAWODÓW I PRZEPISY SZCZEGÓŁOWE:

 1. Na zawodach obowiązują przepisy i procedury IPF i PZKFiTS.
 2. Komisję sędziowską powołuje PZKFiTS w porozumieniu z organizatorem.
 3. Wpłaty wpisowego można dokonać na konto Małopolskiego TKKF
  Nr 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001 do dnia 26 września 2018 lub w dniu imprezy (29.09.2018) w biurze zawodów, przed wejściem na wagę. Dowód wpłaty będzie podstawą do wyrażenia zgody do wejścia na wagę.
 4. Na zawodach nie będzie możliwości dokonania opłat za licencję PZKFiTS. Opłaty należy uiścić bezpośrednio na konto PZKFiTS.
 5. Uczestników obowiązuje strój zgodnie z przepisami PZKFITS.
 6. Uczestników turniejów obowiązują zasady „ fair play „
 7. Organizatorzy zapewniają opiekę medyczną podczas zawodów.
 8. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego komunikatu (regulaminu), ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.
 9. Uczestnicy mają obowiązek zapoznać się z komunikatem (regulaminem).
 10. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawna za wszystkie szkody
  wyrządzone z własnej winy.
 11. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z
  przeprowadzeniem i organizacją turnieju nie ponoszą odpowiedzialności
  względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią
  przed, w trakcie lub po imprezie.
 12. Uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy komunikat (regulamin) turnieju oraz poniższą klauzulę:
 • zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moja osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet.
 • wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez organizatora w związku z organizacją  XVI Ogólnopolskich Mistrzostw Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym  i w IV Trójboju  Siłowym Klasycznym oraz otrzymałam/otrzymałem informację, że:

– dostęp do tych danych będzie miał wyłącznie Administrator, którym jest   Zarząd Wojewódzki Małopolskiego  Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej z siedzibą  w Krakowie, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, tel./fax 12/ 633-26-62, e-mail : tkkf@tkkf.com

– posiada  Pani/Pan prawo dostępu do karty zgłoszenia, w której są podane dane osobowe,  ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a  także prawo do przenoszenia danych

– podanie danych jest warunkiem niezbędnym , by uwzględnić Panią/Pana do startu  (wzięcia udziału) w XVI Ogólnopolskich Mistrzostw Małopolskiego Towarzystwa Krzewienia Kultury Fizycznej w Wyciskaniu Leżąc Klasycznym  i w IV Trójboju  Siłowym Klasycznym

– dane będą przechowywane przez okres 6 lat

– posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedziba ul. Stawki 2,  00-193 Warszawa.

– Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych Osobowych

– podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana stanowi art. 6 ust. 1 lit. A  Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.( RODO)  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenie dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o   ochronie dany)( Dz. Urz. UE L. 119 z 4 maja 2016, s. 1)


  13.Wszelkie sprawy sporne nie objęte komunikatem rozstrzygać będzie przedstawiciel 
PZKFiTS, Organizator oraz Sędzia Główny.

  14.Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego Komunikatu.

  15.Niniejszy Komunikat oraz bieżące informacje i wyniki Mistrzostw będą dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com oraz PZKFiTS: www.pzkfits.pl

  16.Niniejsze informacje podlegają szczegółowym definicjom, regulacjom i przepisom zawartym w „Regulaminie wzorcowym zawodów” dostępnym na witrynie internetowej PZKFiTS  pod adresem: www.pzkfits.pl/komunikaty/2012/regulamin zawodów  ts. pdf

Kraków, 22.08.2018 r.

Zatwierdził:

Wiceprezes PZKFiTS  ds. Trójboju Siłowego

Grzegorz Nocek

 

Organizator:

Prezes Zarządu Wojewódzkiego Małopolskiego TKKF

Leszek Tytko

Szczegóły

Data:
29 września 2018
Godzina:
07:30 - 19:00
Koszt:
65zł
Kategoria Wydarzenie:
Wydarzenie Tagi:
, , ,

Organizatorzy

Malopolskie TKKF
Polski Związek Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego
Ognisko TKKF „Azory” Kraków

Miejsce wydarzenia

Centrum Kultury, Promocji i Rekreacji
ul. Ks. Michalika 2
Zielonki, małopolskie 32-087 Polska
+ Google Map
Zobacz witrynę: Miejsce wydarzenia

Start typing and press Enter to search