Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Otwarty Turniej Tenisa Stołowego o Puchar „Ligi Czarnej Kawy” z okazji 70-lecia Nowej Huty

2 czerwca 2019 @ 08:00 - 14:30

I. Cel imprezy:

  1. Uczczenie Jubileuszu 70. lecia Nowej Huty.
  2. Popularyzacja tenisa stołowego wśród mieszkańców Nowej Huty we wszystkich środowiskach i grupach społecznych, zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży, a także osób starszych i niepełnosprawnych.
  3. Nawiązanie do chlubnych tradycji sukcesów nowohuckich tenisistów stołowych, a poprzez sport i rekreację fizyczną przywrócenie Nowej Hucie Jej Dobrego Imienia.

II. Organizatorzy:

* Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF z siedzibą przy ul. Lenartowicza 14 w Krakowie

* Zarząd Ogniska TKKF „Apollo” przy Spółdzielni Mieszkaniowej „Mistrzejowice-Północ”

III. Współorganizatorzy:

* Dyrekcja Liceum Ogólnokształcącego Nr XXX na os. „Dywizjonu 303” 66 w Krakowie

IV. Partnerzy i sponsorzy:

* Urząd M. Krakowa

* Radni z terenu Nowej Huty

V. Partnerzy medialni:

* Głos – Tygodnik Nowohucki

* Magazyn Informacyjny Rady Dzielnicy XV „Piętnastka”

* Kurier Małopolskiego TKKF

VI. Termin i miejsce:

Turniej odbędzie się w dniu 2 czerwca 2019 r. (niedziela) w sali gimnastycznej Liceum Ogólnokształcącego Nr 30 na os. „Dywizjonu 303” w Krakowie – Nowej Hucie.

VII. Program:

godz.    8.00  Otwarcie wejścia na teren Szkoły.

  8.45 – 9.45  Przyjmowanie zgłoszeń do udziału w zawodach 

  9.45 10.15  Uroczyste otwarcie imprezy.

10.15 – 10.45 Losowanie i mecz pokazowy Pani Jolanty Szatko-Nowak, wielokrotnej Mistrzyni Polski i Europy w tenisie stołowym z Panią Dorotą Nowacką, medalistką Mistrzostw świata i Europy niepełnosprawnych w tenisie stołowym.

10.45 –14.30 gry indywidualne.

14.30  – Zakończenie turnieju oraz wręczenie nagród i dyplomów.

Dla wszystkich grup wiekowych turniej rozpoczyna się o tej samej porze, tj. o godz. 10.45 (po dokonaniu losowania, rozpoczynając od grupy najliczniejszej).

 VIII. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

1. Prawo udziału w imprezie mają:

   * dzieci, młodzież i dorośli niezrzeszeni w Polskim Związku Tenisa stołowego,

   * czynni zawodnicy IV i V ligi PZTS bez względu na wiek,

   * czynni zawodnicy III ligi PZTS, którzy ukończyli 40 rok życia,

   * byli zawodnicy I, II i III ligi, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach PZTS od 1.01. 2018 r.

2. Uczestnicy Turnieju zwolnieni są od opłaty wpisowego.

3. Zgłoszenia pisemne lub e-mailem tkkf@tkkf.com kierować należy do dnia 31.maja 2019 r. do godz. 14.00 po adresem: Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF, lub bezpośrednio w dniu imprezy w godz. 9.00 – 9.45.

IX. Sposób przeprowadzenia turnieju.

1. Turniej przeprowadzony zostanie w grach indywidualnych kobiet i mężczyzn, w następujących grupach wiekowych:

* Kategoria mężczyzn:   – do 10 lat          (urodzeni w 2009 roku i młodsi),

                                       – 11 – 15 lat       (ur. w latach 2008 – 2004),

                                       – 16 – 45 lat       (ur. w latach 2003 – 1974),

                                       – 46 – 70 lat       (ur. w latach1973 – m 1949),

                                       – seniorzy 70+   (ur. w latach 1948 i starsi),

  * Kategoria kobiet:         – do 10 lat          (ur. w roku 2009 i młodsze), 

                                       – 11 – 15 lat       (ur. 2008 – 2004)

                                       – 16 – 70 lat       (ur. 2003 – 1949)

                                       – seniorki 70+    (ur. w roku 1948 i starsze)

Uwaga!  * Daty w nawiasach oznaczają początek i koniec danego przedziału wiekowego.

2. W grach indywidualnych w każdej grupie wiekowej mężczyzn winno być przynajmniej 6 zawodników. W przypadku mniejszej ilości zawodników grupy wiekowe mogą być łączone.

3. Zawody prowadzone będą zgodnie z przepisami PZTS (piłeczkami organizatorów) – systemem rosyjskim do dwóch przegranych spotkań (do trzech lub dwóch wygranych setów) albo systemem grupowym, w zależności od ilości uczestników w danej grupie wiekowej (Sety do 11 pkt. – obowiązują dwa punkty przewagi). W przypadku dużej ilości zawodników sędzia główny może zmienić system gier na pucharowy.

4. W systemie do dwóch przegranych pierwszych dwóch zawodników z przodu tabeli rozgrywa mecz o miejsca I i II w turnieju. Z tyłu tabeli zawodnicy walczą o miejsce III.

5. W przypadku dużej ilości zgłoszonych uczestników system rozgrywek może ulec zmianie. O sposobie przeprowadzenia turnieju i systemie gry decyduje sędzia główny turnieju

X. Sędziowie:

Sędzią głównym zawodów jest sędzia PZTS lub osoba posiadająca uprawnienia sędziowskie wydane przez TKKF oraz sędziowie pomocniczy. Przy stołach sędziują zawodnicy, którzy nie biorą udziału w danym momencie w grze. Zawodnik wygrywający swoją grę przekazuje piłeczkę do stolika sędziowskiego.

XI. Klasyfikacja końcowa.

1. W każdej kategorii i grupie wiekowej trzej najlepsi zawodnicy (zawodniczki) otrzymują puchary i okolicznościowe dyplomy.

XII. Badania lekarskie i ubezpieczenia:

1. Każdy uczestnik rozgrywek turnieju musi mieć aktualne badania lekarskie, lub wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia na formularzu – załącznik Nr 1.

2. W przypadku osób niepełnoletnich każdy uczestnik powinien przedłożyć aktualne badania lekarskie oraz pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekuna prawnego udział w zawodach ( jednorazowo) na formularzu – załącznik Nr 2. W przypadku zbiorowego zgłoszenia na formularzu zał. Nr 1 winno być nazwisko i podpis opiekuna drużyny.

3. Organizator ubezpiecza uczestników turnieju od nieszczęśliwych wypadków w zakresie NNW. Każdy uczestnik może się dodatkowo ubezpieczyć na swój koszt.

4. Organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia zawodników. Każdy startuje na swoją odpowiedzialność.

XIII. Zasady finansowania:

1. Koszty organizacji imprezy pokrywają bezpośredni organizatorzy wg odrębnych zasad, a koszty dojazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

2. W trakcie zawodów Organizator na własny koszt zapewnia wszystkim zawodnikom Turnieju poczęstunek, w tym woda, kawa i herbata.

XIV. Postanowienia końcowe:

1. Uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe.

2. Uczestników turniejów obowiązują zasady „fair play”.

3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.

4. Uczestnicy zawodów mają obowiązek zapoznania się z regulaminem. 

5. Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiadają ich opiekunowie.

6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z własnej winy.

7. Organizator oraz wszystkie osoby z nim współpracujące i związane z przeprowadzeniem i organizacją turnieju, nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed lub po imprezie.

8. Uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy regulamin turnieju oraz poniższą klauzulę:

* zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystane przez  prasę, radio, telewizję i Internet.

* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Organizatora Turnieju Tenisa Stołowego z okazji 70.lecia Nowej Huty oraz otrzymałam/otrzymałem informację, że:

– dostęp do tych danych będzie miał wyłącznie Administrator, którym jest Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie, ul. Lenartowicza 14, 31-138 Kraków, tel./fax 12/633-26-62, e-mail: tkkf@tkkf.com ,

– posiada Pani/Pan (i swojego dziecka) prawo dostępu do karty zgłoszenia, w której są podane dane osobowe, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,

– podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny,

– podanie danych jest warunkiem niezbędnym, by uwzględnić Panią/Pana do wzięcia udziału w Turnieju tenisa stołowego z okazji 70.lecia Nowej Huty.

– dane będą przechowywane przez okres 5 lat 

– posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu  Ochrony Danych Osobowych z siedzibą ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa

– administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Pani/Pana danych osobowych.

– podstawę prawna przetwarzania Pani/Pana danych stanowi art. 6 uist.1 lit. A Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679  z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO)  w sprawie ochrony  osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych  oraz uchylenia dyrektywy  95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych )(Dz. Urz. UE L.19 z 4 maja 2016, s.1 )

9. Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas zawodów rozstrzyga sędzia główny turnieju.

10.Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.

11.Niniejszy regulamin oraz bieżące informacje wynikach turnieju, będą dostępne na stronie Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com, na facebooku: www.facebook.com/CylkTurniejowTenisStolowy4PoryRoku oraz w gazecie „Głos – Tygodnik Nowohucki” i „Kurierze Małopolskiego TKKF”.

Zarząd Wojewódzki
Małopolskiego TKKF
w KrakowieXX

Details

Date:
2 czerwca 2019
Time:
08:00 - 14:30
Event Tags:
, , ,

Organizer

Małopolskie TKKF
Email
tkkf@tkkf.com
View Organizer Website

Venue

XXX Liceum Ogólnokształcące
os. Dywizjonu 303 66
Kraków, małopolskie 31-874 Polska
+ Google Map
View Venue Website

Zacznij wpisać, czego szukasz i kliknij enter