Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

Cykl Otwartych Turniejów „GRAND PRIX” MAŁOPOLSKIEGO TKKF – WIOSNA 2018

10 marca 2018 @ 08:00 - 13:30

I. Cel:

1.Popularyzacja dyscypliny tenisa stołowego wśród mieszkańców Małopolski.
2.Wyłonienie najlepszych tenisistów – amatorów, w poszczególnych kategoriach wiekowych w strefie eliminacyjnej Kraków do udziału w turnieju finałowym.
3.Zapewnienie aktywnego wypoczynku dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym.

II. Organizatorzy:

* Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie.

III. Współorganizatorzy:

* KS „Bronowianka” w Krakowie.

IV. Partnerzy:

* Województwo Małopolskie

* Ministerstwo Sportu i Turystyki

* Gmina Miejska Kraków.

V. Partnerzy medialni:

* Dziennik Polski

* Polska Gazeta Krakowska

* Kurier Małopolskiego TKKF.

VI. Termin i miejsce:

W strefie Kraków cykl rozgrywek „Grand Prix” Małopolskiego TKKF, pod nazwą „Cztery Pory Roku” trwać będzie od marca do grudnia 2018 roku. W ramach tego cyklu odbędą się cztery turnieje eliminacyjne + finał wojewódzki.

* Turniej „Wiosna 2018” –    10.03.2018

* Turniej „Lato 2018”  –

* Turniej „Jesień 2018” – 

* Turniej „Zima 2018” – 

* Turniej Finał Wojewódzki „Grand Prix” –    

Regulamin i formularze zgłoszeń z logo Krakowa i Małopolski (zał. Nr 1 i Nr 2) są dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com oraz na facebooku: www.facebook.com/MTKKF.
Każdorazowo informacje o dacie i wynikach turniejów podawane będą do ogólnej wiadomości:
– na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com oraz na facebooku,
– w miarę możliwości na stronie internetowej Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego: koszt.pl,
– w Biuletynie Informacyjnym „Kurier Małopolskiego TKKF”

VII. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

1.Prawo udziału w imprezach mają:

* dzieci, młodzież i dorośli (kobiety i mężczyźni) nie zrzeszeni w PZTS,

* czynni zawodnicy IV i V ligi PZTS bez względu na wiek,

* zawodnicy III ligi PZTS, którzy ukończyli 40 rok życia,

* byli zawodnicy I, II i III ligi, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach PZTS od 1 stycznia 2017 r.

2.Wpisowe do zawodów w strefie krakowskiej, płatne w miejscu imprezy, wynosi:

* młodzież do lat 15 oraz osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych – 10 zł

* dorośli – 15 zł,

* debel „open” –  25 zł

3.Wpisowe do Finału Wojewódzkiego :

– młodzież do lat 15 – 15 zł

– dorośli ( od 16 lat ) – 20 zł

4.Zgłoszenia pisemne – telefonicznie: 12.633.26.62 lub e-mailem: tkkf@tkkf.com, na każdy turniej osobno,      należy kierować najpóźniej jeden dzień przed zawodami pod adresem: Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie:  31-138 Kraków ul. Lenartowicza 14, lub w miejscu zawodów w dniu imprezy.

5.W przypadku wcześniejszego, pisemnego lub e-mailowego zgłoszenia zorganizowanych grup młodzieży do lat 15 z ognisk TKKF, klubów sportowych itp., od pięciu osób wzwyż, przynajmniej dwa dni przed zawodami, wpisowe do turnieju wynosić będzie 8 zł od każdego ze zgłoszonych uczestników pod warunkiem, że kwotę tę należy wpłacić na konto  Zarządu Wojewódzkiego MTKKF     nr. konta: 13 8591 0007 0021 0050 8955 0001

W grach deblowych „open”:

–  z udziałem osób dorosłych lub osoby dorosłej i zawodnika  do 15 lat  wpisowe od  pary deblowej wynosi 25zł.
–  z udziałem zawodników do lat 15  wpisowe od  pary deblowej wynosi 20 zł

Wszystkie pary deblowe grają w jednej kategorii.

Zgłoszenia zbiorowe grup młodzieży należy składać na formularzu zgłoszeń – załącznik Nr 1.

6.Dla wszystkich kategorii i grup wiekowych turniej rozpoczyna się o tej samej porze, tj. o godz. 9.20.

VIII. Program turniejów „Grand Prix” – Cztery Pory Roku oraz Finału Wojewódzkiego:

* Godz. 8.00 – 8.45 – przyjmowanie głoszeń od uczestników wszystkich kategorii i grup wiekowych

* Godz. 8.45 – 9.00 – losowanie

* Godz. 9.15 – 9.20 – otwarcie zawodów

* Godz. 9.20 – 13.00 – gry indywidualne i deblowe

* Godz. 13.00 – 13.30 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród

* Godz. 13.30 – zakończenie turnieju.

IX. Sposób przeprowadzenia turniejów:

1.W grach indywidualnych zawody odbędą się w kat. wiekowych kobiet i mężczyzn:

* Kategoria mężczyzn   
– do 10 lat (urodzeni w 2008 roku i młodsi),
– 11 – 15 lat (ur. w latach 2007 – 2003),
– 16 – 45 lat       (ur. w latach 2002 – 1973),
– 46 – 60 lat       (ur. w latach 1972 – 1958)
– seniorzy 60+   (ur. w latach 1957 i starsi),

* Kategoria kobiet:        
– do 10 lat (ur. w roku 2007 i młodsze),
– 11 – 15 lat (ur. 2007 – 2003)
– 16 – 60 lat (ur. 2002 – 1958)
– seniorki 60+ (ur. w roku 1957 i starsze)

Uwaga!  * Daty w nawiasach oznaczają początek i koniec danego przedziału wiekowego.

2.W grach zespołowych zawody odbędą się w deblu „open” (pary deblowe kobiet, mężczyzn, młodzieży lub pary mieszane). Minimum muszą być zgłoszone przynajmniej 3 pary deblowe.

3.W grach indywidualnych w każdej grupie wiekowej mężczyzn winno być przynajmniej 6 zawodników. W przypadku mniejszej ilości zawodników,  grupy wiekowe mogą być łączone.

4.Zawody prowadzone będą zgodnie z przepisami PZTS (piłeczkami organizatorów) – systemem rosyjskim (do dwóch przegranych spotkań i trzech wygranych setów. Sety do 11 pkt – obowiązują dwa punkty przewagi). Pierwszy zawodnik z przodu tabeli wygrywa turniej. W przypadku dużej ilości zgłoszonych uczestników system rozgrywek może ulec zmianie. O sposobie przeprowadzenia i systemie gry decyduje sędzia główny turnieju – w zależności od ilości uczestników.

X. Sędziowie:

Sędzią głównym zawodów jest sędzia PZTS lub osoba posiadająca uprawnienia sędziowskie wydane przez TKKF oraz sędziowie pomocniczy. Przy stołach sędziują zawodnicy, którzy nie biorą udziału w danym momencie w grze. Zawodnik wygrywający swoją grę przekazuje piłeczkę do stolika sędziowskiego.

XI. Klasyfikacja końcowa i nagrody:

1.Klasyfikacja indywidualna w strefie Kraków:

a.W cyklu turniejów „Cztery Pory Roku” klasyfikacja prowadzona będzie w każdej kategorii i grupie wiekowej dla każdego turnieju osobno. Na jej podstawie po zakończeniu każdego turnieju najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni.

b.W Finale Wojewódzkim „Grand Prix” MTKKF prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja dla każdej z kategorii i grup wiekowych. Na jej podstawie po zakończeniu turnieju najlepsi zawodnicy zostaną nagrodzeni.

2.Klasyfikacja zespołowa (deble). W strefie Kraków we wszystkich turniejach z cyklu „Cztery Pory Roku” i Finale Wojewódzkim dla każdego turnieju prowadzona będzie oddzielna klasyfikacja deblowa, a wszystkie turnieje będą nagradzane.

3.Klasyfikacja roczna na najliczniejszą ekipę: będzie liczona na podstawie łącznej ilości uczestników danej ekipy z pięciu turniejów: (4 turnieje „Grand Prix” + Finał Wojewódzki). Po rozegraniu ostatniego turnieju:
–   trzy najliczniejsze ekipy otrzymają pamiątkowe puchary
–   pięć najliczniejszych ekip otrzyma  dyplomy
–   kierownicy pięciu najliczniejszych ekip otrzyma pamiątkowe medale „ Grand Prix „

4.Nagrody specjalne: na zakończenie rocznego cyklu rozgrywek „Grand Prix” uczestnicy, którzy wzięli udział we wszystkich pięciu turniejach (4 turnieje Pór Roku + Finał Wojewódzki) wezmą udział w losowaniu specjalnych nagród rzeczowych.

XII. Zasady finansowania:

Koszty organizacji imprezy pokrywają bezpośredni organizatorzy wg odrębnych zasad, a koszty dojazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

XIII. Badania lekarskie i ubezpieczenie:

* każdy uczestnik rozgrywek organizowanych przez Małopolskie TKKF musi mieć aktualne badania lekarskie lub wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia na formularzu – załącznik Nr 1.

* w przypadku osób niepełnoletnich każdy uczestnik powinien przedłożyć aktualne badania lekarskie i pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekuna prawnego na grę w całym cyklu turniejów MTKKF w roku   2018 ( jednorazowo) na formularzu – załącznik Nr 2).

* organizator ubezpiecza uczestników turnieju od nieszczęśliwych wypadków w zakresie NNW. Każdy uczestnik może się dodatkowo ubezpieczyć na swój koszt.

* organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia zawodników, każdy startuje na swoją odpowiedzialność.

XIV. Postanowienia końcowe:

1.Uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe.
2.Uczestników turniejów obowiązują zasady „fair play”.
3.Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.
4.Uczestnicy zawodów mają obowiązek zapoznania się z regulaminem.
5.Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiadają ich opiekunowie.
6.Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z własnej winy.
7.Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacja turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed lub po imprezie.
8.Uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy regulamin turnieju oraz poniższą klauzulę:
* zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet.
* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz.883 i Art. 81 Ust. Pr. Aut.).
9.Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas zawodów rozstrzyga sędzia główny turnieju.
10.Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
11.Niniejszy regulamin oraz bieżące informacje o terminach i wynikach turniejów będą dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF: www.tkkf.com oraz na facebooku: www.facebook.com/CylkTurniejowTenisStolowy4PoryRoku

Karta zgłoszenia (zał. 1) – PDF

Zgoda rodziców (zał, 2) – PDF

Details

Date:
10 marca 2018
Time:
08:00 - 13:30
Event Category:
Event Tags:
, ,

Organizer

Małopolskie TKKF
Email
tkkf@tkkf.com
View Organizer Website

Venue

KS Bronowianka
ul. Zarzecze 124 a
Kraków, małopolskie Polska
+ Google Map
View Venue Website

Zacznij wpisać, czego szukasz i kliknij enter