I. Cel:

1. Popularyzacja dyscypliny tenisa stołowego wśród mieszkańców Małopolski.
2. Wyłonienie najlepszych tenisistów – amatorów, w poszczególnych kategoriach wiekowych w strefie
eliminacyjnej Kraków do udziału w turnieju finałowym.
3. Zapewnienie aktywnego wypoczynku dzieciom, młodzieży oraz osobom dorosłym.

II. Organizatorzy:

* Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie.
* KS „Bronowianka” w Krakowie.

III. Współorganizatorzy:

* KS „Bronowianka” w Krakowie.

IV. Partnerzy:

* Województwo Małopolskie
* Ministerstwo Sportu i Turystyki
* Gmina Miejska Kraków.

V. Partnerzy medialni:

* Dziennik Polski
* Polska Gazeta Krakowska
* Kurier Małopolskiego TKKF.

VI. Termin i miejsce:

W strefie Kraków cykl rozgrywek „Grand Prix” Małopolskiego TKKF, pod nazwą „Cztery Pory Roku” trwać będzie od 12 marca 2016 do 3 grudnia 2016 roku. W ramach tego cyklu odbędą się cztery turnieje eliminacyjne + finał wojewódzki :
* Turniej „Wiosna 2016” – 12.03. 2016
* Turniej „Lato 2016” – 18.06. 2016
* Turniej „Jesień 2016” – 09. 2016
* Turniej „Zima 2016” – 12. 2016
* Turniej Finał Wojewódzki „ Grand Prix „ – 11. 2016
Daty turniejów w miesiącach wrześniu, listopadzie i grudniu będą podane w terminie późniejszym. Regulamin i formularze zgłoszeń (zał. Nr 1 i Nr 2) będą dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF:
www.tkkf.com. Każdorazowo Informacje o dacie i wynikach turniejów podawane będą:
– na stronie internetowej Małopolskiego TKKF:
www.tkkf.com
– na stronie internetowej Krakowskiego Okręgowego Związku Tenisa Stołowego: kozts.pl
– w Biuletynie Informacyjnym „Kurier Małopolskiego TKKF”

VII. Zasady uczestnictwa i zgłoszenia:

1.Prawo udziału w imprezach mają:
* dzieci, młodzież i dorośli (kobiety i mężczyźni) nie zrzeszeni w PZTS,
* czynni zawodnicy IV i V ligi PZTS bez względu na wiek,
* zawodnicy III ligi PZTS, którzy ukończyli 40 rok życia,
* byli zawodnicy I, II i III ligi, którzy nie uczestniczą w rozgrywkach PZTS od 1 stycznia 2015 r.

2. Wpisowe do zawodów w strefie krakowskiej, płatne w miejscu imprezy, wynosi:
* młodzież do lat 15 – 8 zł (oraz osoby niepełnosprawne bez ograniczeń wiekowych)
* dorośli – 12 zł,

* debel „open” – 24 zł
3. Zgłoszenia pisemne – telefon. lub e-mailem: tkkf@tkkf.com, na każdy turniej osobno, należy kierować najpóźniej jeden dzień przed turniejem pod adresem: Zarząd Wojewódzki Małopolskiego TKKF w Krakowie: 31-138 Kraków ul. Lenartowicza 14. Telefon: 12.633.26.62 lub w miejscu zawodów w dniu imprezy.
4. W przypadku wcześniejszego, pisemnego lub e-mailowego zgłoszenia zorganizowanych grup młodzieży zognisk TKKF, klubów sportowych i itp., od pięciu osób wzwyż, przynajmniej jeden dzień przed zawodami,wpisowe do turnieju wynosić będzie 5 zł od każdego ze zgłoszonych uczestników. W grach deblowych „open”,z udziałem osób dorosłych i zawodników do lat 15, wpisowe od pary deblowej wynosi 20 zł. Zgłoszenia zbiorowe grup młodzieży należy składać na formularzu zgłoszeń– załącznik Nr 1.VIII. Program turniejów „Grand Prix” – Cztery Pory Roku:

* Godz. 8.00 – 8.45 – przyjmowanie zgłoszeń kat. dzieci, młodzieży do lat 15 i kobiet,
* Godz. 8.45 – 9.00 – losowanie kat. dzieci, młodzieży do lat 15 i kobiet
* Godz. 9.15 – 9.20 – otwarcie zawodów
* Godz. 9.20 – 13.30 – gry indywidualne i deblowe kat. dzieci młodzież i kobiety
* Godz. 9.45 – 10.15 – przyjmowanie zgłoszeń kat. mężczyźni 16 – 60 lat i powyżej 60 lat
* Godz. 10.15 – 10.30 – losowanie kat. mężczyźni 16 – 60 lat i powyżej 60 lat
* Godz. 10.30 – 13.30 – gry indywidualne mężczyzn i deblowe open
* Godz. 13.30 – 14.00 – ogłoszenie wyników i wręczenie nagród
* Godz. 14.00 – zakończenie turnieju.
Uwaga! Zgodnie z propozycjami uczestników turniejów „Grand Prix” informujemy, że:
* Gry dzieci i młodzieży do lat 15 oraz kobiet rozpoczynają się o godz. 9.20.
* Gry mężczyzn w kat: 16 -60 lat i 60+ rozpoczynają się o godz. 10.30.
* Powyższe, różne godziny zapisów i rozpoczęcia gier dotyczą tylko turniejów „Czterech Pór Roku”. Natomiast w Mistrzostwach Małopolskiego TKKF i Finale Wojewódzkim zapisy i gry dla wszystkich uczestników kategorii wiekowych rozpoczynać się będą o 9.30 na podstawie odrębnych regulaminów.

IX. Sposób przeprowadzenia turniejów:

1. W grach indywidualnych zawody odbędą się w kat. wiekowych kobiet i mężczyzn:
* Kategoria mężczyzn – do 10 lat (urodzeni w 2006 roku i młodsi),
– 11 – 15 lat ( ur. w latach 2005 – 2001),
– 16 – 60 lat (ur. w latach 2000 – 1956),
– seniorzy 60+ (ur. w latach 1955 i starsi),
* Kategoria kobiet: – do 10 lat (ur. w roku 2006 i młodsze),
– 11 – 15 lat (ur. 2005 – 2001)
– 16 – 60 lat (ur. 2000 – 1956)
– seniorki 60+ (ur. w roku 1955 i starsze)
Uwaga! * Daty w nawiasach oznaczają początek i koniec danego przedziału wiekowego.
2. W grach zespołowych zawody odbędą się w deblu „open” (pary deblowe kobiet, mężczyzn, młodzieży lub pary mieszane). Minimum muszą być zgłoszone przynajmniej 3 pary deblowe.
3. W grach indywidualnych w każdej grupie wiekowej mężczyzn winno być przynajmniej 6 zawodników. W przypadku mniejszej ilości zawodników grupy wiekowe mogą być łączone.
4. Zawody prowadzone będą zgodnie z przepisami PZTS (piłeczkami organizatorów) – systemem rosyjskim (do dwóch przegranych spotkań i trzech wygranych setów. Sety do 11 pkt – obowiązują dwa punkty przewagi).  Pierwszy zawodnik z przodu tabeli wygrywa turniej. W przypadku dużej ilości zgłoszonych uczestników system
rozgrywek może ulec zmianie. O sposobie przeprowadzenia i systemie gry decyduje sędzia główny turnieju – w zależności od ilości uczestników.

X. Sędziowie:

Sędzią głównym zawodów jest sędzia PZTS lub osoba posiadająca uprawnienia sędziowskie wydane przezTKKF oraz sędziowie pomocniczy. Przy stołach sędziują zawodnicy, nie biorący udziału w danym momencie w grze. Zawodnik wygrywający swoją grę przekazuje piłeczkę do stolika sędziowskiego.

XI. Klasyfikacja końcowa:

1.Indywidualna: w strefie Kraków każdy turniej z cyklu „Cztery Pory Roku” jest oddzielną imprezą, nagradzaną we wszystkich grupach wiekowych.
2.
Zespołowa: w strefie Kraków w cyklu „Czterech Pór Roku” prowadzona będzie klasyfikacja deblowa dla każdego turnieju osobna.
3
. Drużynowa: klasyfikacja roczna na najliczniejszą ekipę, liczona na podstawie łącznej ilości uczestników danej ekipy z pięciu turniejów: (4 turnieje „Grand Prix” + Finał Wojewódzki „ Grand Prix „).

XII. Nagrody:

1.W strefie Kraków we wszystkich turniejach „Czterech Pór Roku” nagrody przyznawane będą w klasyfikacji indywidualnej i zespołowej w każdej z kategorii i grup wiekowych, w zależności od możliwości finansowych Organizatora.
2.W klasyfikacji drużynowej na najliczniejszą ekipę, liczoną po zakończeniu cyklu 4 turniejów i turnieju finałowego, pierwsze trzy zespoły otrzymują pamiątkowe puchary.
3. Na zakończenie cyklu rozgrywek „Grand Prix” uczestnicy wszystkich czterech turniejów i turnieju finałowego wezmą udział w losowaniu specjalnych nagród rzeczowych.

XIII. Zasady finansowania:

Koszty organizacji imprezy pokrywają bezpośredni organizatorzy wg odrębnych zasad, a koszty dojazdu i wyżywienia pokrywają uczestnicy we własnym zakresie.

XIV. Badania lekarskie i ubezpieczenie:

* każdy uczestnik rozgrywek organizowanych przez Małopolskie TKKF musi mieć aktualne badania lekarskie lub wypełnione oświadczenie o stanie zdrowia na formularzu – załącznik Nr 1.
* w przypadku osób niepełnoletnich każdy uczestnik powinien przedłożyć aktualne badania lekarskie i pisemną zgodę obojga rodziców lub opiekuna prawnego na grę w całym cyklu turniejów MTKKF w roku 2016 ( jednorazowo) na formularzu – załącznik Nr 2.
* organizator ubezpiecza uczestników turnieju od nieszczęśliwych wypadków w zakresie NNW. Każdy uczestnik może się dodatkowo ubezpieczyć na swój koszt.
* organizator nie odpowiada za wypadki spowodowane złym stanem zdrowia zawodników, każdy startuje na swoją odpowiedzialność.

XV. Postanowienia końcowe:
1.Uczestników obowiązuje strój i obuwie sportowe.
2. Uczestników turniejów obowiązują zasady „fair play”.
3. Uczestnicy imprezy są zobowiązani do przestrzegania niniejszego regulaminu, ogólnych zasad bezpieczeństwa i stosowania się do poleceń organizatorów.
4. Uczestnicy zawodów mają obowiązek zapoznania się z regulaminem.

5. Za zachowanie osób niepełnoletnich odpowiadają ich opiekunowie.
6. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzone z własnej winy.
7. Organizator i wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacja turnieju nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed lub po imprezie.
8. Uczestnicy turnieju podpisując listę startową akceptują niniejszy regulamin turnieju oraz poniższą klauzulę:
* zdjęcia, nagrania filmowe, wywiady, relacje z wydarzenia z moją osobą mogą być wykorzystane przez prasę, radio, telewizję i Internet.
* wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych i mojego wizerunku zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych ( Dz. U. Nr 133, poz.883 i Art. 81 Ust. Pr. Aut.).
9. Wszystkie sprawy sporne wynikłe podczas zawodów rozstrzyga sędzia główny turnieju.
10.Organizator zastrzega sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
11.Niniejszy regulamin oraz bieżące informacje o terminach i wynikach poszczególnych turniejów, będą dostępne na stronie internetowej Małopolskiego TKKF:
www.tkkf.com

Zarząd Wojewódzki
Małopolskiego TKKF
w Krakowie

Pliki do pobrania: